Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Information til jobcentrene om forhøjede takster m.v.

Orientering om nye forhøjede takter for tilskud til visse målgrupper af voksenlærlinge og om behovet for visse lovtekniske præciseringer i LAB pr. 26. februar 2020.

Til landets jobcentre

Orientering om nye forhøjede takster for tilskud til visse målgrupper af voksenlærlinge og om behovet for visse lovtekniske præciseringer i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

1) Voksenlærlingeordningen
Den nye forenklede lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) trådte i kraft den 1. januar 2020. Med den nye lov er der nye bestemmelser om voksenlærlingeordningen, og overgangsbestemmelser for visse målgrupper, som har fået bevilget tilskud før 1. januar 2020.

Af loven fremgår i § 209, stk. 9, hvornår en arbejdsgiver, som allerede modtager tilskud til en voksenlærling – overgår til et forhøjet tilskud.

Efter overgangsbestemmelsen i LAB § 209, stk. 9 forhøjes tilskudssatsen fra den 1. januar 2020 for arbejdsgivere, som før den 1. januar 2020 har indgået uddannelsesaftale med voksne, som kommer fra ledighed, og som er bevilget tilskud efter:

• § 98 g, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer eller
• § 10, stk. 6, i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet, jf. bekendtgørelse nr. 1597 af 14. december 2018 med senere ændringer.

Det er en betingelse, at voksenlærlingen vil være omfattet af målgruppen i den nye lovs § 155, stk. 1, som omfatter de voksenlærlinge, der kommer fra ledighed.

Det betyder, at hvis arbejdsgivere, inden den nye lov trådte i kraft den 1. januar 2020 har fået bevilget tilskud eller fået tilsagn om tilskud til voksenlærlinge, der kommer fra ledighed, efter en af ovenstående bestemmelser, vil arbejdsgiverne overgå til den forhøjede tilskudssats på 45 kr. pr. time i praktikperioden efter beskæftigelsesindsatslovens § 159, stk. 2, hvis øvrige betingelser er opfyldt.

Hvis der er givet tilsagn om tilskud, og forløbet først starter efter den 1. januar 2020, vil de arbejdsgivere, der opfylder betingelserne, også modtage det forhøjede tilskud.

Jobcenteret skal derfor udbetale den forhøjede takst til de virksomheder, der opfylder betingelserne herfor.

Det skal bemærkes, at der ved en lovteknisk fejl er udeladt en gruppe i overgangsbestemmelsen i § 209. stk. 9. Det betyder, at ikke alle sager, hvor der er bevilget tilskud til arbejdsgivere, som før den 1. januar 2020 har indgået uddannelsesaftale med voksne, som kommer fra ledighed, vil være omfattet af takstforhøjelsen i overgangsbestemmelsen.

Det drejer sig om personer, der er startet som voksenlærlinge i perioden 1. april 2018 til 1. januar 2020 efter den tidligere forsøgsbekendtgørelse.

• Ledige ufaglærte, som havde under 2 måneders ledighed ved påbegyndelsen af det aktuelle uddannelsesforløb, da de blev voksenlærling, og som kom fra dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.
• Ufaglærte ledige, som kom fra anden offentlig forsørgelse end de ovenfor nævnte, fx ressourceforløbsydelse eller kom fra selvforsørgelse.

Konsekvensen af ovenstående er, at jobcentrene ikke har hjemmel til at udbetale det forhøjede tilskud på 45 kr. i timen til disse forløb, men uforandret skal udbetale et tilskud på 30 kr. pr. time.

Der vil derfor – jf. nedenfor – blive fremsat lovforslag om en tilføjelse til overgangsbestemmelsen, således at § 10, stk. 7, i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet, jf. bekendtgørelse nr. 1597 af 14. december 2018 med senere ændringer, tilføjes.

Når lovforslaget er vedtaget og træder i kraft, vil tilskud til arbejdsgivere for denne målgruppe blive hævet til 45 kr. med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2020, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

2) Befordringsgodtgørelse til ledige selvforsørgende og unge under 18 år i vejledning og opkvalificering
I den nye LAB § 175, stk. 1, er der regler om befordringsgodtgørelse mellem bopæl og tilbud for den transport, der ligger ud over 24 km pr. dag.

På grund af en lovteknisk unøjagtighed i § 175, stk. 1, 3. pkt., fremgår det ikke af bestemmelsen, at dette også gælder under tilbud om vejledning og op-kvalificering for så vidt angår ledige selvforsørgende og unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats (dvs. LAB-målgrupperne § 6, nr. 12 og 13).

Det vurderes, at denne mangel alene berører et meget beskedent antal borgere. Bestemmelsen angår i øvrigt ikke lovens § 176 om, at der kan gives op til 1.000 kr. pr. måned til bl.a. befordring under tilbud inden for de første 25 km.

Ovenstående justeringer indgår i et udkast til lovforslag om bl.a. præciseringer til LAB, der kan læses på Høringsportalen, og som tillige justerer et par øvrige mindre tekniske fejl i loven, som ikke har materiel betydning. Lovforslaget indeholder desuden præciseringer og konsekvensændringer til lov om aktiv socialpolitik. Lovforslagets titel er:

”Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv be-skæftigelsesindsats og forskellige andre love (Præcisering af retten til ferie med ledighedsydelse, præcisering af mulighederne for befordringsgodtgørelse og af overgangsbestemmelsen for voksenlærlingeordningen m.v.)”.

Dette orienteringsbrev erstatter tidligere udsendt orienteringsbrev om nye forhøjede takster for tilskud efter LAB til visse målgrupper af voksenlærlinge, dateret den 18. december 2019.

Venlig hilsen

Christian Solgaard
Kontorchef, Arbejdsmarkedspolitik

Sidst opdateret: 22-05-2023