Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Indsats ved varsling af større afskedigelser

Varslingsindsatsen er den hjælp, jobcenteret kan give til de medarbejdere, der er omfattet af større afskedigelser.

Jobcenteret kan søge det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) om, at der inden for rammerne af en særlig statslig bevilling i form af en varslingspulje iværksættes og ydes initiativer for at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Ved større afskedigelser forstås afskedigelse af mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.

Beskæftigelsesministeren kan dog på baggrund af en ansøgning fra RAR dispensere for bestemmelsen om afskedigelse af mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Hvis der bevilges puljemidler, er det jobcentret, der har ansvaret for, at indsatsplanen gennemføres.

Der kan søges midler fra varslingspuljen til indsats både i opsigelsesperioden og efter opsigelsesperioden. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratrædelse med henblik på, at forbedre deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Som følge af COVID-19 er varslingspuljen ekstraordinært udvidet med 25 mio. kr. i 2020.

Varslingspuljemidler til indsats i opsigelsesperioden og efter opsigelsesperiodens udløb

Jobcenteret og virksomheden kan i samarbejde udarbejde en ansøgning til det regionale arbejdsmarkedsråd om varslingsmidler fra varslingspuljen. Midlerne fra varslingspuljen kan bruges til at iværksætte og yde tilskud til, at jobcentrene i opsigelsesperioden for beskæftigede og efter opsigelsesperioden for personer omfattet af lov en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 1-3 (dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet) iværksætter initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Ved større afskedigelser forstås mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.

Disse midler kan anvendes til en indsats for de varslede under deres opsigelsesperiode og for ledige efter opsigelsesperiodens udløb, som er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 1-3 (dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet), der har været omfattet af større afskedigelser.

Ansøgningen skal blandt andet beskrive, hvilke initiativer der søges midler til.

Ansøgning om midler

Virksomheden og jobcenteret udarbejder i samarbejde en ansøgning om varslingsmidler, som blandt andet beskriver, hvilke initiativer der søges midler til. Ansøgningen sendes til det relevante Arbejdsmarkedskontor i Roskilde, Odense eller Ålborg.

Varslingsmidler kan anvendes til flg. aktiviteter:

  • Jobsøgningskurser i sammenlagt op til 2 uger
  • Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse i sammenlagt op til 8 uger.

Som led heri kan midlerne bruges på:

  • Frikøb af medarbejdere i et jobcenter.
  • Etablering og drift af it-understøttelse i forbindelse med etablering af indsatskontorer

Det er en betingelse for at yde tilskud til opkvalificering, at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, eller at en arbejdsgiver skriftligt har tilkendegivet, at personen ansættes uden løntilskud efter endt opkvalificering.

Tilbud skal aftales, senest 14 dage efter og være påbegyndt senest 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden, og være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Personen der har været omfattet af større afskedigelser, som er omfattet af varslingsindsatsen, har, hvis de anmoder jobcenteret om det, ret til at få udarbejdet en plan for, hvordan de hurtigst muligt opnår ny beskæftigelse. Planen skal udarbejdes senest 2 uger efter anmodningen.

Til virksomheder

Hvis du ønsker vejledning i forbindelse med større afskedigelser, kan du kontakte det relevante Arbejdsmarkedskontor i Roskilde, Odense eller Aalborg.

Love og regler

Nedenfor findes link til relevant lov. 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov nr. 548 af 07/05/2019 (nyt vindue)

 

 

 

Sidst opdateret: 27-08-2020