Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

På baggrund af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats fra august 2018, får kommunerne større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter den enkelte borgers behov. Den øgede kommunale frihed følges af en styrket og systematisk faglig monitorering og opfølgning på kommunernes indsats.

Formålet er at skærpe fokus på de kommuner, der ikke lever op til intentionerne i beskæftigelseslovgivningen.

Kommuner, der ikke formår at forvalte den nye frihed i overensstemmelse med intentionerne om, at der skal gives en aktiv indsats til borgerne, underlægges en skærpet opfølgning. Hvis de ikke retter op på den manglende indsats, kan de i yderste konsekvens sættes under administration med faste krav til indsatsen. 

Monitorering

Monitoreringen af kommunerne vil ske på baggrund af målinger af kommunernes resultater og indsatser. De kommuner, der har gode resultater, bliver aldrig omfattet af skærpet tilsyn. Skærpet tilsyn er alene tiltænkt de kommuner, som ikke leverer resultater, og som samtidig udnytter den nye frihed til at efterlade borgere passive uden indsats og kontakt med jobcentret. 

Resultatmål

Resultatmålet følger Beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel. Resultatmålet opgør andelen på offentlig forsørgelse i forhold til den forventede andel ud fra kommunens rammevilkår. Det er alene for de kommuner, der er dårligere end forventet (og dermed har flere på offentlig forsørgelse end forventet), at der ses nærmere på de to fokusmål.  

Fokusmål

For kommunernes beskæftigelsesindsats er der to fokusmål: 

  1. Den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der ikke har modtaget minimum ét aktivt tilbud eller minimum 100 timers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være mindre end 30 pct. 
  2. Den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget færre end fire samtaler de seneste 12 måneder, skal være mindre end 20 pct. 

En måling af den gennemsnitlige andel over 12 måneder sikrer, at kommunerne ved små udsving ikke kommer i skærpet tilsyn, så længe de i gennemsnit over de seneste 12 måneder lever op til fokusmålet. Målingen giver dermed incitamentet til at levere en stabil og kontinuerlig indsats. Der tages højde for fritagelser fra samtaler og aktive tilbud, sygdom og andre gyldige grunde til fravær. 

Kommunerne kan følge målingerne af deres resultater og indsatser, idet styrelsen løbende offentliggør målinger på jobindsats.dk. 

Jobindsats - Jobcenterindblik (nyt vindue)

Kommuner kan komme under skærpet tilsyn

Resultat- og fokusmålingerne anvendes til årligt at udvælge kommuner med dårlige resultater og manglende indsatser, der eventuelt skal omfattes af et skærpet tilsyn. 

Med det skærpede tilsyn stilles krav til at kommunerne udarbejder en redegørelse samt en genopretningsplan for, hvordan kommunerne sikrer, at borgerne modtager en indsats, der er i overensstemmelse med intentionerne i forenklingen. 

Genopretningsperiode

Kommuner, der er omfattet af det skærpede tilsyn, har en genopretningsperiode på ni måneder til at rette op på indsatsen. Hvis de lever op til begge fokusmål ved næste årlige opgørelsestidspunkt, udgår de af det skærpede tilsyn. Hvis kommunen opnår halvdelen af den fremgang, som den skal for at overholde fokusmålene, forlænges genopretningsperioden med 12 måneder. Hvis kommunen ikke opfylder kravene til at få forlænget genopretningsperioden, sættes kommunen under administration. Såfremt der i løbet af genopretningsperioden ikke kan identificeres fremgang i kommunen, og kommunen ikke allerede samarbejder med STAR om genopretningen, får kommunen besøg af en taskforce fra STAR. Formålet med dette besøg er at afdække, hvorledes STAR kan bistå kommunen fagligt i det videre arbejde med genopretningsplanen, herunder identificere mulige initiativer, som kan hjælpe kommunen.  

Kommunen kan komme under administration

Hvis kommunen i løbet af genopretningsperioden, eller den forlængede genopretningsperiode, ikke formår at leve op til begge fokusmål, bliver kommunen sat under administration. Når en kommune sættes under administration, skal kommunen leve op til nogle centralt fastsatte krav til antal samtaler og aktive tilbud, som fremgår af bekendtgørelsen om det skærpede tilsyn. Der er tale om minimumskrav til indsatsen. Det indebærer, at kommunerne under administration skal give alle borgere med 12 måneders ydelsesanciennitet mindst 4 samtaler og 1 aktivt tilbud årligt, som svarer til kravene i de to fokusmål.

Kommuner, der er under administration, skal desuden indgå aftale med et eksternt konsulent-/revisionsfirma om en årlig gennemgang af samtlige sager, hvor kommunen ikke har overholdt kravene i fokusmålene. Formålet med denne gennemgang er at afdække og genvurdere, hvilke organisatoriske, ledelsesmæssige og/eller administrative udfordringer der er årsag til den manglende indsats. 

De særlige minimumskrav om samtaler og tilbud ophører, når det ved den årlige opgørelse af kommunernes beskæftigelsesindsats kan konstateres, at kommunen lever op til fokusmålene.    

Implementering

Der er udarbejdet en bekendtgørelse om skærpet tilsyn og en vejledning til bekendtgørelsen. Du kan også læse mere om tiltaget i aftalens initiativbeskrivelse. 

Bekendtgørelse om skærpet tilsyn (nyt vindue) 

Vejledning til bekendtgørelse om skærpet tilsyn (nyt vindue) 

Initiativbeskrivelse: Skærpet opfølgning på kommunernes indsats (pdf) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål til skærpet tilsyn, som kan være af generelt interesse.

Vi har emneopdelt spørgsmål og svar om skærpet tilsyn:

Generelle spørgsmål

Spørgsmål til fokusmålinger

Spørgsmål til resultatmåling

COVID-19

 

 

 

Sidst opdateret: 30-09-2019