Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Monitorering, evaluering og tilsyn med forsøget om mere ansvar til a-kasser

Der er som led i forsøget med mere ansvar til a-kasser stort fokus på at tilvejebringe et solidt vidensgrundlag til brug for den løbende opfølgning og efterfølgende drøftelser af initiativets fremdrift og resultater.

Der skal gennemføres følgende aktiviteter under forsøget med mere ansvar til a-kasser:

  • Løbende registrering i a-kasserne. 
  • Monitorering af forsøgets udvikling og fremdrift.
  • Tilsyn med afholdelse af kontaktforløbet.
  • Evaluering af forsøget 

Registrering

Med henblik på opfølgning, monitorering og evaluering af forsøget med mere ansvar til a-kasser er det nødvendigt at a-kasserne foretager visse registreringer af deres visitation og indsats. Registreringerne er ligeledes en stor del af det administrative grundlag for samarbejdet mellem a-kasse og jobcenter omkring borgeren. Det fremgår af forsøgsbekendtgørelsen samt af § 147 i Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet hvilke registreringer a-kasserne skal foretage og indberette i forbindelse med forsøget.

Alle registreringer lagres i Det Fælles Datagrundlag (DFDG) og STAR vil løbende gennemføre kvalitetstjek og valideringer af indkomne registreringer. 

Monitorering

Månedlige monitoreringsrapporter

STAR udarbejder og offentliggør månedlige monitoreringsrapporter, som belyser udmøntningen af initiativet i de enkelte a-kasser.

Monitoreringsrapporterne har til formål løbende at belyse forsøgets udvikling, herunder den aktuelle volumen, visitation, kontaktforløbet i forsøgsperioden herunder afholdte samtaler mv.

I monitoreringsrapporterne kan man følge med i forsøgets samlede udvikling samt udviklingen i den enkelte a-kasse. I bilaget til hovedrapporten finder du kommunefordelte tabeller af udvalgte opgørelser for visitation og samtaler.

Monitoreringsrapporten består af målinger fordelt på følgende fire temaer, som vil blive udvidet trinvist:

  • Visitation ind og ud af forsøget - (trin 1 og 2)
  • Kontaktforløbet - (trin 1 og 2)
  • Indsats - (trin 1 og 2)
  • Afgang fra ledighed - (trin 3)

Flere af de planlagte målinger forudsætter, at forsøget har været i gang i en vis tid, og monitoreringsrapporten vil således blive udvidet trinvis med flere og flere målinger, efterhånden som data bliver tilgængelig over tid.

Trin 1: Indeholder data for visitation ind og ud af forsøget samt opgørelser af antal afholdte samtaler og bevilget indsats. Målingerne i trin 1 offentligøres fra december 2020.

Trin 2: Indeholder målinger, der nærmere beskriver det kontaktforløb, der har fundet sted i a-kasserne - fx hvornår i forsøgsperioden forsøgsdeltagerne modtager deres samtaler og indsatser, samt fokusmålet for tilsyn med kontaktforløbet i forsøget. Målingerne i trin 2 forventes at kunne offentliggøres i 2. kvartal 2021.

Trin 3: Indeholder en opgørelse af afgangen fra ledighed 0-26 uger efter tilmelding til ledighed og efterfølgende arbejdsmarkedsstatus. Målingerne i trin 3 forventes at kunne offentliggøres i 1. halvår 2022.

Grundet COVID-19 er har aftalepartierne bag forsøget besluttet genstarte evalueringsperioden fra 1. september 2020. Der udarbejdes derfor ikke monitoreringsrapporter for perioden 1. januar til og med august 2020.

Du finder monitoreringsrapporterne under publikationer på jobindsats.dk - https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Tilsyn med kontaktforløbet

STAR vil løbende føre tilsyn med a-kassernes overholdelse af reglerne for kontaktforløbet med fokus på jobsamtaler. Med afsæt i aftalen og bekendtgørelsen for forsøget er der efter aftale med partierne bag den politiske aftale blevet fastlagt en model for tilsynet. Modellen indeholder to opgørelser:

  • En månedlig opgørelse af fokusmålet for afholdelse af jobsamtaler.
  • En årlig tilsynsmåling med a-kassernes afholdelse af jobsamtaler.

Fokusmål

Minimum 85 pct. af alle dagpengemodtagere, der har haft deres fulde tre måneder i a-kassen skal have deltaget i mindst 2 individuelle jobsamtaler.

Fokusmålet opgøres på baggrund af a-kassernes registrering af de individuelle jobsamtaler og udstilles løbende i de månedlige monitoreringsrapporter for forsøget, når der er et tilstrækkeligt datagrundlag til at opgøre dette.

Årligt tilsyn

STAR vil én gang om året gennemføre et tværgående tilsyn med a-kassernes afholdelse af jobsamtaler. Tilsynsmålingen opgøres som et gennemsnit af fokusmålet set over de forudgående 12 måneder. Grundet COVID-19 foretages det første tilsyn med fokusmålet i foråret 2022 og perioden for opgørelsen er også tilpasset de særlige omstændigheder. Læs eventuelt mere på jobindsats: 

Forsøg med mere ansvar til a-kasser (a-kasseforsøget)

Resultatet af tilsynet vil kunne tilgås her på star.dk og jobindsats.dk, når det foreligger.

Såfremt en a-kasse ikke lever op til fokusmålet for året, modtager a-kassen en henstilling fra Beskæftigelsesministeriet. A-kassen har herefter en genopretningsperiode på 12 måneder til at rette op på indsatsen og dermed få afholdt de lovpligtige samtaler.

Hvis a-kassen, efter denne genopretningsperiode, fortsat ikke lever op til fokusmålet, kan ministeren og aftalekredsen træffe beslutning om, at a-kassen skal udgå af forsøget.

Grundet COVID-19 har aftalepartierne bag forsøget besluttet at genstarte tilsynsperioden fra 1. september 2020 samt at sammenlægge tilsynet for de fire måneder i 2020 med 2021. Første tilsyns gennemføres derfor i starten af 2022.

Evaluering af forsøget

Det fremgår af den politiske aftale, at der i forbindelse med forsøget skal gennemføres en ”solid effektevaluering, som kan afdække, om der er forskel på, hvor hurtigt ledige afgår til beskæftigelse i forhold til, om kontaktforløbet er fælles eller alene er i a-kassen.”

Herudover er det aftalt, at der ”halvvejs i perioden gennemføres en midtvejs-evaluering, som aftalepartierne skal drøfte.” og ”en tilfredshedsmåling af ledige, der deltager i initiativet ift. øvrige ledige”.

Aftalepartierne er enige om, at evalueringen skal indeholde en deskriptiv analyse, en praksisundersøgelse og den forudsatte tilfredshedsundersøgelse. De tre delanalyser gennemføres både i forbindelse med midtvejsevalueringen og ved slutevalueringen, hvor den forudsatte effektanalyse også skal foretages.

Tilfredshedsundersøgelse i forsøg med mere ansvar til a-kasserne

Udvalgte a-kasser har i en 4-årig periode fået ansvaret for en del af kontaktforløbet for dagpengemodtagere. I løbet af forsøget foretages løbende undersøgelse af dagpengemodtageres tilfredshed med deres kontaktforløb i og uden for forsøget. Undersøgelsen foretages via en digital spørgeskemaundersøgelse.

Formålet med tilfredshedsundersøgelsen er, at få et indblik i den oplevede tilfredshed med at placere ansvaret for en del af kontaktforløbet hos a-kasserne sammenholdt med normalindsatsen. For at få et nuanceret billede af borgernes oplevelse spørges der i undersøgelsen selvstændigt ind til de centrale dele af indsatsen herunder samtaler, tilbud og kurser samt motivation og selvvurderede jobmuligheder.

Aftalepartierne bag forsøget skal drøfte forsøgets resultater i slutningen af forsøgsperioden. Her vil tilfredshedsundersøgelsen indgå som en del af beslutningsgrundlaget sammen med resten af evalueringen af forsøget. Resultaterne af undersøgelsen kan findes i årsrapporter og evalueringer af forsøget. 

Privatlivspolitik og behandling af personoplysninger i forbindelse med undersøgelsen

Det er frivilligt for borgerne at besvare tilfredshedsundersøgelsen og borgernes personlige besvarelser deles ikke med borgernes a-kasser/jobcentre. Respondenter til forsøget kontaktes via mail, sms og e-boks. Data fra forsøget indgår i en årlig afrapportering om forsøget og i den samlede evalueringsrapport. Læs mere nedenfor om hvordan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering behandler dine personoplysninger i forbindelse med denne spørgeskemaundersøgelse. 

Oplysning om behandling af personoplysninger (pdf) (nyt vindue)

Læs i øvrigt om STAR's datapolitik her

Offentliggjorte evalueringer af forsøget

STAR offentliggør én gang om året en samlet rapport for forsøget. Den første årsrapport er baseret på den løbende monitorering, tilfredshedsundersøgelser og a-kassernes halvårlige statusrapporter. Rapporten er midlertidigt utilgængelig pga. opdatering.

Rambøll har udarbejdet midtvejsevaluering af a-kasseforsøget. Midtvejsevalueringen indeholder den årlige rapportering om forsøget jf. ovenfor. Derudover indeholder evalueringen også en kvalitativ praksisundersøgelse af forsøget. Evalueringen er midlertidigt utilgængelig pga. opdatering.

Metrica har udarbejdet en midtvejsevaluering af effekterne i a-kasseforsøget.

Effektstudie af forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser

Sidst opdateret: 21-03-2023