Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Tidlig pension

Personer, som opfylder et krav om mange års anciennitet på arbejdsmarkedet, kan gå på tidlig pension enten 1, 2 eller 3 år før folkepensionsalderen.

Folketinget har den 21. december 2020 vedtaget lovforslag L 104 om ny ret til tidlig pension. Fra den 1. august 2021 kan en borger søge om ret til tidlig pension, og tidligst fra den 1. januar 2022 kan borgeren modtage tidlig pension.

Anciennitetskravet for tidlig pension er baseret på, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet. Ancienniteten optjenes fra det fyldte 16. år og frem til 6 år (7 år for visse årgange) før folkepensionsalderen. Alderen for opgørelse og antallet af år vil følge udviklingen i folkepensionsalderen.

For borgere, der kan gå på tidlig pension i 2022 i henholdsvis 1, 2 eller 3 år før folkepensionsalderen, vil det være en betingelse, at man har henholdsvis 42, 43 eller 44 års anciennitet på arbejdsmarkedet, når man er 61 år.

Anciennitet på arbejdsmarkedet opgøres som perioder i beskæftigelse, som selvstændig erhvervsdrivende og med visse former for offentlige forsørgelsesydelser.

Det er desuden en betingelse for at få ret til tidlig pension, at borgeren opfylder de grundlæggende krav til statsborgerskab, bopæl og bopælstid, som gælder for ret til pension efter lov om social pension.

Ansøgning om ret til tidlig pension skal indgives til Udbetaling Danmark. Afgørelsen kan påklages til Ankestyrelsen.

Størrelsen af tidlig pension vil fremgå af satsvejledningen for 2022.

Opgørelse af anciennitet via data fra myndigheder

Tidlig pension bliver så vidt muligt administreret digitalt med oplysninger fra en række offentlige systemer og registre.

Ancienniteten på arbejdsmarkedet vil som udgangspunkt blive opgjort på baggrund af ATP-indbetalinger. Det er lovpligtigt for arbejdsgivere at indbetale ATP-bidrag for ansatte, der er fyldt 16 år.

Der er også andre måder at optjene anciennitet på, og retten til tidlig pension tager højde for forskellige arbejdsliv og brancheforskelle. Det gælder for eksempel tid som selvstændigt erhvervsdrivende, ansættelse på deltid, i fleksjob, i job med løntilskud eller ledighedsperioder med arbejdsløshedsdagpenge og perioder med sygedagpenge. Disse perioder tæller også med som anciennitet på arbejdsmarkedet og bidrager til at opnå ret til tidlig pension. Desuden indgår perioder på barsel også i anciennitetsopgørelsen.

Opgørelse af anciennitet vil bl.a. opgøres efter oplysninger fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions indbetalingsoversigt over indbetalte ATP-bidrag, Det Centrale Personregister, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus, Danmarks Statistiks CRAM-register og elevregister og Skattestyrelsens slutligningsregister.

Opgørelse af anciennitet via dokumentation fra borgerne

Der er visse beskæftigelsesforhold, hvor der ikke indbetales ATP-bidrag, for eksempel hvis man arbejder under 9 timer om ugen, eller hvis man har været beskæftiget i en anden EU-/EØS-stat, Schweiz, Storbritannien, Færøerne eller Grønland. Der er mulighed for, at disse beskæftigelsesforhold tæller med som anciennitet, hvis borgeren selv kan fremlægge dokumentation.

Det er også muligt at supplere med oplysninger om visse overførsler i de tilfælde, hvor der ikke findes oplysninger i offentlige systemer eller registre. Det samme gælder, hvis man er uenig i opgørelsen af anciennitet.

Rigsarkivet opbevarer oplysninger, som måske kan være relevant dokumentation for anciennitet. Udbetaling Danmark og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har sammen med Rigsarkivet fundet et udvalg af arkivalier, som kan være relevante for en ansøger om tidlig pension at indhente oplysninger fra. På Rigsarkivets hjemmeside er en blanket, som en ansøger om tidlig pension kan benytte til at hente oplysninger.

Bestil dokumentation til tidlig pension hos Rigsarkivet

Om dokumentation fra Grønland og Færøerne (pdf)

Eksempler på beregning af anciennitet (pdf)

Arbejdstid fra 1971 og frem (pdf)

Krav om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet inden overgang til tidlig pension

Hvis en borger opfylder kravet om anciennitet og har opnået ret til tidlig pension i 1, 2 eller 3 år, er det desuden en betingelse, at vedkommende opfylder et krav om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse eller som medlem af en a-kasse umiddelbart inden overgang til tidlig pension.

Tilknytningen skal være opfyldt i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at man kan overgå til tidlig pension, dvs. i perioden fra 12 til 3 måneder før overgang til tidlig pension.

13 måneder før overgang til tidlig pension, sender Udbetaling Danmark et brev til borgeren og minder om kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Borgere, som allerede er overgået til efterløn eller fleksydelse, vil have mulighed for at overgå direkte fra efterløn eller fleksydelse til tidlig pension. Er man overgået til efterløn eller fleksydelse inden den 1. januar 2022, kan man vælge at melde sig ud af efterlønsordningen eller fleksydelsesordningen og skifte til tidlig pension, hvis man opfylder betingelserne for ret til tidlig pension.

Kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet gælder ikke ved overgang fra fleksydelse til tidlig pension.

Nedsættelse af tidlig pension

Størrelsen på tidlig pension bestemmes af arbejdsindkomst, pensionsformue og opholdstid i landet.

Der vil ske nedsættelse af tidlig pension ved arbejdsindkomst og indtægt ved drift af selvstændig erhvervsvirksomhed og ved pensionsformue af en vis størrelse.

Det er muligt at have supplerende arbejdsindtægt på op til 24.000 kr. årligt (2020-niveau) (før skat), uden at det nedsætter ydelsen. Når arbejdsindkomst ved personligt arbejde overstiger 24.000 kr. årligt, nedsættes tidlig pension med 64 pct. af arbejdsindkomsten, som overstiger 24.000 kr.

Tidlig pension kan blive nedsat afhængig af størrelsen på borgers løbende livsvarige pensioner og øvrige pensionsordninger. Der bliver beregnet 80 % af dine løbende livsvarige pensioner og 5 % af øvrige pensionsordninger.

Tidlig pension nedsættes i hele perioden med det beregnede beløb, som overstiger bundfradraget på 100.000 kr. (2020). Nedsættelsen af tidlig pension sker, uanset om pensionen bliver udbetalt eller ej.

Ydelsen kan bortfalde helt på grund af borgers pensionsordninger.

Hvornår skal man give Udbetaling Danmark besked om ændrede forhold?

Tidlig pension bliver beregnet på baggrund af borgerens arbejdsindtægter ved personligt arbejde.

Borger har ikke pligt til at oplyse om indkomstændringer ved personligt arbejde, hvis indtægten fremgår af indkomstregisteret eller af en forskudsopgørelse (selvstændig virksomhed). Borger skal hver måned oplyse om arbejdsindtægter ved personligt arbejde, som ikke fremgår af indkomstregisteret eller en forskudsopgørelse, herunder arbejdsindkomster, som ikke er skattepligtige i Danmark. Borger bør dog ved selvstændig virksomhed ændre sin forskudsopgørelse ved væsentlige indkomstændringer, for derved at reducere størrelsen af efterreguleringen af ydelsen efter årets udgang.

Borger skal oplyse Udbetaling Danmark om ændringer i bopælsadresse samt andre forandringer i sine forhold, som kan forventes at medføre ændringer for udbetalingen af tidlig pension. For borgere, som ikke er registeret i CPR med bopæl i Danmark, skal borgeren hver måned oplyse om sin bopælsadresse.

Til borgere

Det er Udbetaling Danmark, som tilkender tidlig pension. Hvis du ønsker yderligere information om tidlig pension, kan du læse mere på borger.dk eller kontakte Udbetaling Danmark.

Det er også Udbetaling Danmark, som beregner og udbetaler tidlig pension. Hvis du ønsker yderligere information om tidlig pension, vil oplyse om ændringer i dine forhold eller andet, i forbindelse med en konkret sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk

Tidlig pension på borger.dk

Udbetaling Danmarks faktaark om tidlig pension

Udbetaling Danmarks faktaark om tidlig pension og seniorpension

Overblik over bidragssatserne for indbetaling til ATP gennem årene

Overblik over timelønsatser ved ukendt arbejdstid gennem årene efter § 2, stk. 8, i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Valg mellem efterløn og tidlig pension (pdf)

Love og regler for tidlig pension

Lov om social pension: LBK nr. 234 af 12/02/2021

Bekendtgørelse om optjening, beregning og dokumentation af anciennitet: BEK nr. 1422 af 13/12/2021

Bekendtgørelse om behandling af ansøgning om og betingelserne for overgang til tidlig pension: BEK nr. 1581 af 7/7/2021

Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af tidlig pension: BEK nr. 1582 af 7/7/2021

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.: BEK nr. 1584 af 7/7/2021

Sidst opdateret: 05-03-2024