Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Beregning og udbetaling af førtidspension

Førtidspensionen udgør én samlet ydelse, som bliver beregnet på grundlag af pensionistens og en evt. ægtefælles eller samlevers samlede indtægter.

Førtidspensionen består af en samlet ydelse, som skal dække almindelige forsørgelsesudgifter. Hele beløbet er almindeligt skattepligtigt.

En del af førtidspensionsydelsen udgøres af et pensionstillæg. Pensionstillægget kan ikke udbetales ved fast bopæl i udlandet, bortset fra EU/EØS-lande og Schweiz og visse lande, som Danmark har indgået aftaler med om social pension.

Niveauet for førtidspension for en enlig svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gift eller samlevende, udgør 85 procent heraf. Førtidspensionen indtægtsreguleres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter.

Førtidspension nedsættes ved supplerende indtægter ud over pensionen. 

Se satser

Beregning af førtidspension

Førtidspension nedsættes ved supplerende indtægter ud over pensionen. 

Det indtægtsgrundlag, der anvendes ved beregning af førtidspension, bliver opgjort på grundlag af såvel pensionistens som en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægter.

I indtægtsgrundlaget medregnes de typer af indkomst, der efter skattelovgivningen udgøres af:

  • Personlig indkomst – dvs. for eksempel løn (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag), indtægt ved selvstændig virksomhed, pensionsindtægter, underholdsbidrag og andre løbende ydelser
  • Positiv kapitalindkomst – dvs. renteindtægter mm. Renteudgifter, der overstiger renteindtægten, kan ikke fradrages i indkomsten
  • Aktieindkomst bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr., hvori der er indeholdt endelig udbytteskat.

Der ses ved opgørelsen bort fra en eventuel ægtefælle eller samlevers fra personligt arbejde. 

Indtægt ved personligt arbejde omfatter blandt andet lønindtægt eller indtægt, der midlertidigt træder i stedet herfor, samt indtægt fra egen virksomhed, hvis drift den pågældende tager aktivt del i. For personer med egen virksomhed kan indtægt ved personligt arbejde udgøre enten positiv eller negativ indkomst, dvs. overskud eller underskud i virksomheden. 

I det opgjorte indtægtsgrundlag bliver der foretaget en række fradrag, før man kommer frem til det (endelige) indtægtsgrundlag, der danner grundlag for beregning af pensionen. 

Hvis indkomsten overstiger fradragsbeløbet vil pensionen blive nedsat med 30 pct. af indtægtsgrundlaget, hvis pensionisten er enlig. 

Er pensionisten gift eller samlevende med en anden pensionist nedsættes pensionen med 15. pct. af indtægtsgrundlaget. 

Er pensionisten gift eller samlevende med en ikke-pensionist nedsættes pensionens grundbeløb med 30 pct. af indtægtsgrundlaget. 

Nedsættelse

I det opgjorte indtægtsgrundlag bliver der foretaget en række fradrag, før man kommer frem til det (endelige) indtægtsgrundlag, der skal være grundlag for beregningen af pensionen.

Førtidspensionen nedsættes med 30 procent af det (endelige) indtægtsgrundlag, dog kun med 15 procent hvis ægtefællen eller samleveren også har ret til social pension.

Første pensionsberegning

Den første pensionsberegning sker på grundlag af et samlet skøn over såvel pensionistens som ægtefællens eller samleverens forventede indkomst i resten af kalenderåret.

Udbetaling

Førtidspension udbetales månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension.

Førtidspensionen bliver dog senest udbetalt med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet tre måneder fra sagen er påbegyndt og betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Hvis førtidspensionen tilkendes efter, at der er forløbet tre måneder fra sagens påbegyndelse, skal der derfor normalt ske en efterbetaling af pensionen.

Er der i den periode, som efterbetalingen vedrører, udbetalt sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse eller kontanthjælp, skal de udbetalte beløb trækkes fra i efterbetalingen.

Pensionen skal udbetales månedsvis bagud, så at den er til disposition for pensionisten senest den sidste bankdag i måneden.

Hjælp til enkeltudgifter

Førtidspensionister har mulighed for at søge om hjælp efter aktivlovens regler om hjælp til bl.a. rimeligt begrundede enkeltudgifter og hjælp til medicin.

Hjælp i særlige tilfælde

Personer med nedsat funktionsevne har endvidere mulighed for at få tilskud ud over de sociale ydelser, når visse betingelser er opfyldt. Der kan læses mere om hver enkelt ydelse her

Supplerende hjælp til brøkpensionister

Til førtidspensionister, der modtager brøkpension eller en procentandel af fuld pension, dvs. nedsat pension på grund af optjeningsreglerne, kan der eventuelt ydes hjælp efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven).

Hjælpen efter § 27 a i aktivloven ydes efter de almindelige regler om kontanthjælp. Det betyder bl.a. at pensionisten, der ikke har optjent ret til fuld pension, ikke er berettiget til hjælpen, hvis den pågældende gennem andre indtægter eller formue har mulighed for at dække sit økonomiske behov.

Den samlede hjælp bestående af den nedsatte pension og hjælp efter § 27 a i aktivloven kan per måned højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis pensionisten havde været berettiget til fuld pension.

Boligsikring

Boligstøtte til førtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter de nye regler, ydes som boligsikring.

Årlig fastsættelse og omregning af pensionen

Pensionen fastsættes automatisk en gang om året med virkning fra den 1. januar for det pågældende kalenderår. Pensionen fastsat på grundlag af den skattemæssige forskudsopgørelse for året.

Pensionistens oplysningspligt: ved indkomstændringer

Pensionisten har ikke pligt til at oplyse om indkomstændringer, dog bortset fra indkomster ved selvstændig erhvervsvirksomhed og indkomster, som ikke er skattepligtige i Danmark. Pensionistens bør dog ændre sin forskudsopgørelse ved væsentlige indkomstændringer, for derved at reducere størrelsen af efterreguleringen af pensionen efter årets udgang.

Pensionistens oplysningspligt: ved ændringer af personlige forhold

Pensionisten har pligt til at oplyse om ændringer i personlige forhold, der vil medføre en ændring af pensionen. Det kan for eksempel dreje sig om indgåelse/ophævelse af ægteskab eller samliv, ægtefællen/samlever får pensionen inddraget på grund af strafafsoning, ægtefællen/samlever dør m.v.

Hvornår omregnes pensionen?

Ved indkomstændringer omregnes pensionen, hvis forskudsopgørelsen ændres. Omregningen har virkning for pensionen i hele kalenderåret.

Ved ændringer af personlige forhold omregnes pensionen som udgangspunkt med virkning fra den 1. i måneden efter, at pensionisten har oplyst Udbetaling Danmark om de ændrede personlige forhold. Det gælder dog ikke ved dødsfald, jf. næste afsnit. Når pensionen skal omregnes på grund af ændrede personlige forhold, beregnes pensionen på grundlag af indkomsten i den resterende del af kalenderåret efter omregningen.

Pensionen til en pensionist, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden, omregnes efter reglerne for enlige med virkning fra dagen efter dødsfaldet. Det gælder dog ikke for en efterlevende pensionist, der modtager efterlevelsespension. Omregning af pension for modtagere af efterlevelsespension sker først med virkning fra dagen efter ophør af udbetaling af efterlevelsespensionen.

Årlig efterregulering

Den pension der udbetales i løbet af kalenderåret er en foreløbig pension.  Pensionen for kalenderåret beregnes endeligt, når den skattemæssige årsopgørelse for året foreligger. Der foretages herefter en efterregulering af pensionen, dvs. for lidt udbetalt pension vil blive efterbetalt, og for meget udbetalt pension skal tilbagebetales.

Optjeningsprincippet

I Danmark optjenes ret til pension på baggrund af antal år, en person har haft fast bopæl her i riget (bopælsår). Det er uden betydning, om den pågældende har haft arbejde eller betalt skat i Danmark.

Optjeningsprincippet for førtidspensionister baseres på den faktiske bopælstid i riget mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen.

For personer, der når folkepensionsalderen den 1. juli 2025 eller senere, er retten til fuld førtidspension betinget af fast bopæl i Danmark i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til tidspunktet for tilkendelse af førtidspension. Hvis en person ikke har haft bopæl i Danmark i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til tilkendelsen af førtidspension, fastsættes pensionen som andelen af den optjente pension afrundet til nærmeste procent.

Personer, der når folkepensionsalderen inden den 1. juli 2025 eller som har fået påbegyndt en sag om førtidspension inden 1. juli 2018, har optjent ret til fuld førtidspension, hvis den faktiske bopælstid ved pensionstilkendelsen udgør mindst 4/5 af perioden fra det fyldte 15. år og til tidspunktet for tilkendelse af førtidspension. Hvis en person ikke har optjent ret til fuld førtidspension, bliver pensionen fastsat efter forholdet mellem den faktiske bopælstid og 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år til tidspunkt for tilkendelse af førtidspension (brøkpension).

Personer, for hvem der er påbegyndt en sag om førtidspension den 1. juli 2018 eller senere, og som ikke når folkepensionsalderen inden den 1. juli 2025, er retten til fuld førtidspension betinget af fast bopæl i Danmark i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til tidspunktet for tilkendelse af førtidspension. Hvis en person ikke har haft bopæl i Danmark i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til tilkendelsen af førtidspension, fastsættes pensionen som andelen af den optjente pension afrundet til nærmeste procent.

 

Sidst opdateret: 05-02-2024