Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Typer af pensionsydelser - førtidspension (gl. ordning)

Reglerne om førtidspension efter gl. ordning (reglerne fra før 1. januar 2003) omfatter fire pensionstyper. Det er muligt at søge om forhøjelse af pensionen og søge om førtidspension, hvis man hidtil har modtaget invaliditetsydelse.

Personer, som har fået tilkendt eller påbegyndt sag om invaliditetsydelse eller førtidspension inden den 1. januar 2003, er omfattet af reglerne for førtidspension i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (gammel ordning). Det er muligt at søge om forhøjelse af pensionen m.v. efter disse regler og søge om førtidspension, hvis man hidtil har modtaget invaliditetsydelse.

Højeste førtidspension

Højeste førtidspension tilkendes til:

  • personer i alderen fra 18 til 60 år, hvis erhvervsevne er helt eller næsten helt bortfaldet på grund af fysisk eller psykisk invaliditet

Mellemste førtidspension

Mellemste førtidspension tilkendes til:

  • personer i alderen 18 til 60 år, hvis deres erhvervsevne ikke skønnes ophævet i ethvert erhverv, men dog nedsat med omkring 2/3
  • personer i alderen 60 til folkepensionsalderen, hvis deres erhvervsevne er nedsat i samme omfang som nævnt under betingelsen for tilkendelse af højeste førtidspension

Almindelig/forhøjet almindelig førtidspension

Almindelig/forhøjet almindelig førtidspension tilkendes til:

  • personer i alderen fra 18 til folkepensionsalderen, hvis deres erhvervsevne er nedsat med mindst halvdelen på grund af helbredsmæssige forhold
  • personer i alderen fra 18 til folkepensionsalderen, hvis deres erhvervsevne er nedsat med mindst halvdelen, selv om nedsættelsen ikke alene skyldes helbredsmæssige forhold
  • personer i alderen fra 50 til folkepensionsalderen, hvis sociale og helbredsmæssige forhold taler for det

Pensionen ydes som forhøjet almindelig førtidspension til personer under 60 år, og som almindelig førtidspension til personer over 60 år.

Pensionsydelsernes bestanddele

  • Højeste førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb
  • Mellemste førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg og invaliditetsbeløb
  • Forhøjet almindelig førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb og ekstra tillægsydelse
  • Almindelig førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg og ekstra tillægsydelse.

Pensionsbestanddelene med angivelse af, om de indtægtsreguleres eller er skattepligtige

  Indtægtsregulering Skattepligtig
Erhvervsudygtighedsbeløb Nej Ja
Invaliditetsbeløb Nej Nej
Førtidsbeløb Nej Nej
Ekstra tillægsydelse Nej Nej
Pensionstillæg Ja. På grundlag af egen evt. ægtefælles eller samlevers indtægt Ja
Grundbeløb Ja. På grundlag af egen indtægt Ja

Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har modtaget pension fra før den 1. marts 1999, betragtes som enlige i forhold til opgørelsen af indtægtsgrundlaget for pensionstillæg, medmindre de indleder et nyt samlivsforhold efter den 1. marts 1999.

Forhøjelse af førtidspension

En sag om forhøjelse af en allerede tilkendt førtidspension anses for påbegyndt, når alle aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger, der kan ændre pågældendes erhvervsevne, har været forsøgt.

Datoen for, hvornår en sag om forhøjelse af førtidspension anses for påbegyndt, har betydning for, fra hvilket tidspunkt den forhøjede førtidspension kan ydes. Kommunen skal meddele disse tidspunkter til borgeren.

Arbejde og pension

Kommunen skal vurdere, om der er grundlag for at træffe afgørelse om, at pensionen gøres hvilende, hvis pensionistens arbejdsindtægt vedvarende forventes at overstige det dobbelte af førtidspensionens grundbeløb.

Førtidspension, der er tilkendt efter de regler, der var gældende indtil den 1. januar 2003, kan efter 1. juli 2008 ikke længere frakendes på kommunens foranledning.

Arbejde og pension

Sidst opdateret: 22-05-2023