Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ydelse ved sygdom

Sygedagpenge udbetales til personer, som er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, som har en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, og som i øvrigt opfylder betingelserne i sygedagpengeloven.

Både lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige, som modtager arbejdsløshedsdagpenge eller arbejdsmarkedsydelse, kan være berettigede til at modtage sygedagpenge, hvis de opfylder betingelserne i sygedagpengeloven. Det betyder bl.a. at den sygemeldte skal opfylde et beskæftigelseskrav overfor kommunen eller arbejdsgiveren. Derudover skal den sygemeldte være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og ikke være omfattet af tidsbegrænsningen i sygedagpengelovens § 24.

For ledige udbetales arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom af a-kassen.

Arbejdsløshedspenge under de første 14 dages sygdom

Retten til sygedagpenge ophører den dag, hvor den sygemeldte ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Man kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis den sygemeldte fortsat er uarbejdsdygtig, skal kommunen revurdere personens situation og tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges. Under et sygedagpengeforløb modtager den sygemeldte en individuel og tæt opfølgning.

Opfølgning under sygedagpenge

Principafgørelse 75-15

Sygedagpengereformen

Satser

Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse

Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har den sygemeldte ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, hvis personen stadig er uarbejdsdygtig.

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Jobafklaringsforløb

Love og regler om sygedagpenge

Ankestyrelsen beskriver i praksisundersøgelser regler og praksis for et undersøgt område. Undersøgelserne kan findes under siden Viden om indsatsen:

Praksisundersøgelser af sygedagpengereformen (nyt vindue)

Sygedagpengeloven (nyt vindue)

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. (nyt vindue)

Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager (nyt vindue)Retssikkerhedsloven (nyt vindue)

Vejledninger om sygedagpenge

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen (nyt vindue)

Vejledning om beregning af sygedagpenge (nyt vindue)

Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse (nyt vindue)

Vejledning om obligatorisk digital selvbetjening i sygedagpengesager (nyt vindue)

Vejledning om visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager (nyt vindue)

Vejledning om dagpenge ved sygdom til EF-Forordning af de sociale sikringsordninger og gennemførselsforordning (nyt vindue)

Vejleding om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb (nyt vindue)

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en kommune, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vejlede generelt om reglerne. Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Den digitale budget- og konteringsvejledning

Vi har udarbejdet en pjece til sagsbehandlere i forbindelse med reformen af sygedagpengesystemet.

Blanketter om sygedagpenge hos KL (nyt vindue)

Til borgere

Hvis du vil vide mere om reglerne

Både hvis du er ledig, lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende kan du læse mere om sygedagpengereglerne på borger.dk.

Borger.dk (nyt vindue)

Hvis du har spørgsmål til reglerne om sygedagpenge eller jobafklaringsforløb, skal du kontakte din kommune.

Hvis du vil klage

Det er din kommune, der træffer afgørelse om din ret til sygedagpenge eller jobafklaringsforløb. Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Hvis du vil klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden i din kommune, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration.

Til virksomheder

Refusion af sygedagpenge

Hvis en sygemeldt medarbejder opfylder et beskæftigelseskrav overfor sin arbejdsgiver, skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge i de første 30 dage. Virksomheden skal anmelde sygefravær og søge om refusion af sygedagpenge via NemRefusion.

Refusion ved sygdom og barsel

Sygedagpengeforsikringer

Den selvstændige erhvervsdrivende har ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom. Under visse betingelser kan den selvstændige erhvervsdrivende tegne en forsikring, der sikrer sygedagpenge tidligere end efter to ugers sygdom.
Ligeledes kan man som mindre privat arbejdsgiver tegne en forsikring, som giver ret til refusion af sygedagpenge fra kommunen i arbejdsgiverperioden.

Forsikringsordninger for sygedagpenge

Sidst opdateret: 22-05-2023