Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Principafgørelse 75-15 efter højesteretsdom af 10. september 2015

Ankestyrelsen ændrer praksis efter en dom afsagt den 10. september 2015 af Højesteret. Det betyder, at Ankestyrelsen og kommunerne skal genoptage sager i visse tilfælde, hvor borgere har fået stoppet udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 75-15 fastlagt en ny praksis på baggrund af en dom fra Højesteret. Principafgørelsen handler om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge.

Når en borger har modtaget sygedagpenge i en tidsbegrænset periode, skal kommunen tage stilling til, om borgeren fortsat kan få udbetalt sygedagpenge eller skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning.

Principafgørelsen betyder, at udbetalingen af sygedagpenge ikke ophører automatisk efter 22 uger eller ved udløbet af en af forlængelsesmulighederne. Udbetalingen af sygedagpenge kan først ophøre, når der er truffet en gyldig afgørelse, hvor der er foretaget en vurdering af om der er grundlag for at for-længe sygedagpengeperioden, eller for at iværksætte andre initiativer.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 75-15 ikke angivet et tidspunkt for, hvornår praksisændringen får virkning fra. Det skyldes, at det ikke har været muligt at fastslå, hvornår den tidligere praksis trådte i kraft. Der er ikke en tidsgrænse for, hvor langt tilbage sager kan genoptages. Det afgørende er, om sagen er afgjort efter den tidligere praksis.

Udbetalingen af sygedagpenge kan efter principafgørelsen standses med tilbagevirkende kraft, hvis borgeren for eksempel har raskmeldt sig, genoptaget arbejdet, stillet sig til rådighed for A-kassen, eller er påbegyndt en uddannelse og at tilsvarende vil gælde, hvis der er omstændigheder, som kan medføre tilbagebetaling efter sygedagpengelovens § 71, hvilket vil sige hvis borgeren uberettiget og mod bedre vidende har modtaget sygedagpenge.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sendte den 12. november 2015 et orienteringsbrev ud til kommunerne. Ved orienteringsbrevet var vedhæftet et brev fra Ankestyrelsen til KL.

På Ankestyrelsens hjemmeside kan læses mere om hvad ændringen i praksis betyder for kommuner og borgere. Spørgsmål vedrørende principafgørelsen kan rettes til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens principafgørelse 75-15 (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023