Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Hvornår er man enlig eller samlevende?

Ydelserne til enlige er på nogle områder højere, end de er til gifte/samlevende.

Der er ikke faste regler for vurderingen af, om en person er enlig eller samlevende. Der skal være plads til en konkret individuel vurdering, fordi der kan være tale om mange forskellige samlivsformer.

Hvorfor sondres der mellem enlige og samlevende?

De offentlige sociale ydelser skal udbetales til de personer, der har det største behov. Hvis man er samlevende, har man de samme økonomiske fordele ved at bo sammen, som man har, hvis man er gift. Derfor er ydelserne til enlige på nogle områder højere, end de er til gifte/samlevende.

Folketinget har fx besluttet, at enlige skal have en højere social pension end samlevende og gifte, så enlige har mulighed for at klare sig økonomisk. Derfor er satserne for social pension også højere for enlige end for gifte/samlevende og pensionen bliver nedsat efter parrets samlede indtægter, ligesom retten til helbredstillæg og ældrecheck afgøres ud fra størrelsen af parrets samlede likvide formue. Ydelserne er dermed målrettet de pensionister, der har det største behov.

På samme baggrund udbetales det ordinære og ekstra børnetilskud til reelt enlige forsørgere, for at sikre en målrettet hjælp til barnets forsørgelse.

Men reglerne for fortsat at blive betragtet som enlig hindrer ikke enlige i at mødes eller overnatte hos hinanden eller at fraskilte forældre kan have et godt samarbejde om deres børn. Man betragtes kun som samlevende, hvis der er tale om et egentligt samlivsforhold, som svarer til et ægteskabslignende forhold, hvor parterne bidrager til den fælles husførelse, har fælles økonomi mv.

Det er ikke nok at se på, hvor den enkelte har sin bopælsadresse for at tage stilling til, om en person er enlig eller samlevende. Det skyldes, at der er mange muligheder for at omgå den korrekte bopælsregistrering – det viser de mange eksempler med dækadresser hos familie og venner eller i et sommerhus, fædrehoteller mv.

Derfor er der ikke faste regler for vurderingen af, om en person er enlig eller samlevende. Der skal være plads til en konkret individuel vurdering, fordi der kan være tale om mange forskellige samlivsformer.

Det har været meget omtalt i medierne, at nogle personer uberettiget har modtaget pension eller børnetilskud som enlige, fordi de har givet myndigheder forkerte oplysninger eller undladt at oplyse myndigheder om ændringer, fx om samlivsforhold. Det er vigtigt, at myndighederne undersøger disse sager og træffer en konkret og individuel afgørelse i den enkelte sag, hvis borgeren reelt er samlevende. Ellers kan det ikke sikres, at ydelserne alene udbetales til dem, som har brug for den særlige hjælp. Borgeren skal naturligvis selv have mulighed for at udtale sig i sagen.

Samtidig er det vigtigt at slå fast, at langt de fleste sager er helt uproblematiske, hvor der ikke er tvivl om, hvorvidt personen er enlig eller samlevende. Desuden er det vigtigt, at myndighedernes adgang til at kontrollere, om modtagere af ydelser som enlige, reelt er enlige, ikke må føre til, at fx pensionister frygter at miste status som reelt enlig ved at have besøg, overnattende gæster eller deltage sammen med andre i sociale aktiviteter.

Hvad betyder det for pensionen, om pensionisten er enlig eller samlevende?

Førtids- eller folkepensionssatsen er højere for enlige end for samlevende. For enlige bliver pensionen nedsat på baggrund af pensionistens egen supplerende indkomst, mens pensionen for samlevende nedsættes på baggrund af parrets samlede supplerende indkomster. Størrelsen af den enliges likvide formue har betydning for retten til supplerende tillægsydelse (ældrecheck) og helbredstillæg, mens det for samlevende er den samlede likvide formue, der skal lægges til grund.

Hvad betyder det for retten til børnetilskud om forsørgeren er enlig eller samlevende?

Ordinært og ekstra børnetilskud kan ikke ydes til personer, der lever i et samlivsforhold. Der gælder særlige regler for modtagere af folkepension og førtidspension efter gammel ordning.

Hvad skal Udbetaling Danmark lægge vægt på ved vurderingen af, om en pensionist eller modtager af børnetilskud er enlig eller samlevende?

Der er en række faktorer, der kan indgå i vurderingen af, om en borger er enlig og dermed berettiget til pension eller børnetilskud som enlig. Det kan være spørgsmål om samme folkeregisteradresse, om der er tale om fælles økonomi, fælles husholdning, gensidig hjælp til husholdning, omstændigheder omkring sygdom og en række andre forhold.

En pensionist vurderes som enlig, hvis den pågældende bor alene og der ikke er andre på adressen, som bidrager til den fælles husførelse i hjemmet, fx ved at bidrage økonomisk til husholdningen eller ved at arbejde i hjemmet. Hvis der fx er tale om søskende, der har fælles husførelse, vil de begge blive anset som enlige, da samlivet skal kunne føre til ægteskab efter dansk ret, for at man kan blive anset som samlevende. Betingelsen om at samlivet skal kunne føre til ægteskab efter dansk ret gælder tilsvarende for en ugift modtager af børnetilskud.

En person, der er gift kan anses som enlig forsørger, når den pågældende er separeret eller lever adskilt fra ægtefællen på grund af uoverensstemmelse. For gifte pensionister kan samlivet efter en konkret vurdering anses for ophævet. Det gælder fx hvis den ene ægtefælle får ophold i ældrebolig, herunder plejebolig

I nogle tilfælde, kan man blive betragtet som enlig forsørger eller enlig pensionist, selv om man har den samme folkeregisteradresse som en anden person. Det kan være i tilfælde, hvor man har en logerende eller selv er logerende. I disse tilfælde er det dog en betingelse, at der er en klar adskillelse både økonomisk og i forhold til det praktiske arbejde i hjemmet. Man kan også blive betragtet som enlig i tilfælde, hvor man deler bolig og praktisk arbejde i hjemmet med flere personer. Det betyder, at man gerne må bo i kollektiv, så længe man ikke har fælles husførelse med en enkelt af personerne i kollektivet.

Det er vigtigt, at parternes egen beskrivelse af forholdet skal indgå i vurderingen. Man vil altid selv få mulighed for at udtale sig og komme med oplysninger, inden Udbetaling Danmark træffer afgørelse om, hvorvidt en pensionist eller modtager af børnetilskud betragtes som enlig eller samlevende.

I vurderingen af om en person er reelt enlig, skal Udbetaling Danmark lægge vægt på afgørelser truffet af Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har i en række princip afgørelser taget stilling til, hvornår en person er berettiget til at modtage ydelser som enlig, og Ankestyrelsen har i afgørelserne præciseret, hvornår det anses for sandsynliggjort, at to personer lever i et ægteskabslignende forhold.

Download pjecen Enlig eller samlevende? Vejledning til enlige, der modtager børnetilskud og økonomisk fripladstilskud (pdf)

Download pjecen Enlig eller samlevende? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension (pdf)

Udbetaling Danmark skal vejlede

Udbetaling Danmark skal vejlede borgerne om reglerne og praksis for, hvornår person kan anses som enlig eller samlevende.

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk

Hvem træffer afgørelse?

Udbetaling Danmark træffer afgørelse i sager om folkepension, børnetilskud samt i forbindelse med beregning og udbetaling af førtidspension hvor det er relevant at vurdere om ydelsesmodtageren er reelt enlig. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om, hvem der kan medregnes i husstanden ved fastsættelse af boligstøtte.

Klagemulighed

Afgørelser vedrørende spørgsmål om status som enlig eller samlevende, herunder afgørelser om tilbagebetaling af ydelser truffet af Udbetaling Danmark kan påklages til Ankestyrelsen.

Sidst opdateret: 08-03-2024