Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Ændringer af konteringsregler for ledighedsydelse

Her kan man læse om ændringer for ledighedsydelse.

Pr. 21. december 2018

Ad 5. Nedlæggelse af gruppering 090 og 092 på dranst 1 samt gruppering 004 og 005 på dranst 2 under 5.58.83

Gruppering 090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 65 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2) og gruppering 092 Indtægter vedrø-rende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h) nedlægges.

Ligeledes nedlægges gruppering 004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 092) og gruppering 005 Refusion af indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse med 65 pct. refusion (grp. 90).

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2019.

Ad 14. Øvrige ændringer og præciseringer

c) I gruppering 094 og 095 på dranst 1 og gruppering 002 på dranst 2 under 5.58.83 slettes ”og særlig ydelse”. Der er foretaget korrekturmæssige rettelser i gruppering 001, 002 og 004-008 på dranst 1 samt 002 på dranst 2.

Pr. 6.juli 2016

Ad 3 Præcisering af konteringsregler vedrørende fleksjob og ledighedsydelse på funktion 5.58.81 og 5.58.83

STAR har konstateret, at der via det nye refusionssystem er udbetalt bemærkelsesværdigt høje refusioner til fleksjob og ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013. STAR har en formodning om, at en væsentlig del af den udbetalte refusion skulle være hjemtaget af kommunerne via det hidtil anvendte refusionssystem og ikke via det nye refusionssystem. Da udbetalingen af refusion via det nye refusionssystem er afhængig af korrekt kontering, præciseres konteringsreglerne på funktion 5.58.81 og 5.58.83 vedrørende hhv. fleksjob og ledighedsydelse. I forbindelse med præciseringen af konteringsreglerne gøres der særligt opmærksom på, at udgifter til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukkende kan være omfattet af de nye refusionsregler, såfremt kommunen har vurderet og truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret ind i fleksjobordningen.

Præciseringerne har virkning for regnskab 2016.

Ad 10 Øvrige ændringer og præciseringer

f) På funktion 5.58.83 samt 7.62.82 tilføjes dranstangivelse i kapitel 3.
 Ændringerne 10a) til 10k) har virkning for regnskab 2016.

Pr. 22. december 2015

Ad 14 Befordring efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82 stk. 4, til personer i fleksjob tilføjes til funktion 5.58.81 gruppering 012

Fremadrettet skal udgifter til befordring efter § 82, stk. 4, konteres på funktion 5.58.81, gruppering 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8, efter §§ 74, 76-77, 82 stk. 4 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udgifterne flyttes således fra funktion 5.58.82, gruppering 006.

I forbindelse med den 36. orienteringsskrivelse er den tidligere anvendte funktion 5.58.81, gruppering 003, nedlagt. Udgifterne som vedrørte fleksjobbere omfattet af § 82 stk. 4 konteres fremadrettet på funktion 5.58.81, gruppering 012, mens udgifter til befordring, som vedrører personer på ledighedsydelse, er flyttet til funktion 5.58.83, gruppering 002, som blev oprettet i forbindelse med 36. orienteringsskrivelse.

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2016.

Pr. 28. august 2015

Fleksjob og ledighedsydelse

I forbindelse med refusionsomlægningen udskilles ledighedsydelse fra den nuværende funktion 5.58.81, og der oprettes en ny funktion 5.58.83 Ledighedsydelse.

Samtidig foretages en sanering og sammenlægning af nogle af de nuværende grupperinger vedrørende fleksjob og ledighedsydelse. Dette skal ses i sammenhæng med, at refusionsomlægningen i udgangspunkt kun vedrører nytilkendelse af fleksjob og ledighedsydelse fra 1. juli 2014, og de nuværende grupperinger på de to områder derfor skal opretholdelse i en længere periode.

Ledighedsydelse

Der oprettes en ny funktion 5.58.83 Ledighedsydelse. På denne funktion registreres for det første udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret før 1. juli 2014 efter de nuværende refusionsregler. I den forbindelse bliver fire af de nuværende grupperinger til registrering af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion i passive perioder samlet på én gruppering. (ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse, i visitationsperioden, mellem fleksjob, under sygdom og barsel).

For det andet udgifter i forbindelse med modtagere af ledighedsydelse, som ikke er omfattet af refusionsomlægningen af forsørgelsesydelserne.

For det tredje udgifter til ledighedsydelse efter det nye refusionssystem, herunder fire grupperinger på dranst 2 til registrering af refusionen på de fire trin.

På denne baggrund kommer den nye funktion til at omfatte følgende grupperinger på dranst 1 og 2:

5.58.83 Ledighedsydelse

Dranst 1

 • 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3
 • 002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 003 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik)
 • 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik
 • 006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik
 • 007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik
 • 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik
 • 090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 65 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2)
 • 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion (§§ 74 e og 74 f)
 • 092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (§§ 74 a, 74 f og 74 h)
 • 093 Indtægter fra tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse og udgifter til hjælpemidler til personer på ledighedsydelse
 • 094 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, ikkerefusionsberettiget (tilbagebetalinger vedr. grp. 004)
 • 095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik

Dranst 2

 • 001 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)
 • 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005-007, minus grp. 95)
 • 003 Berigtigelser
 • 004 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. refusion (grp. 092)
 • 005 Refusion af indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse med 65 pct. refusion (grp. 90)
 • 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion
 • 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion
 • 008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion
 • 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion
Sidst opdateret: 28-01-2019