Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

A-kasserevision

A-kassernes regnskaber revideres hvert år af a-kassens revisor i henhold til reglerne i § 34, stk. 2, nr. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og bekendtgørelse nr. 659 af 15. april 2021 om revision af de anerkendte a-kasser.

BEK nr 659 af 15/04/2021

Ved revisionen efterprøver revisor, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

STAR gennemgår a-kassernes regnskaber og revisionsprotokoller, følger op på revisorernes bemærkninger og undersøger, om revisorerne har revideret de områder, som revisionen skal omfatte, herunder de uafsluttede forhold fra gennemgangen af regnskaber og revisionsprotokoller fra sidste regnskabsår.

I den forbindelse opgør STAR de forhold, som a-kasserne skal følge op på, dvs. uhensigtsmæssig administration, forretningsgange, kontroller mv., der enten har givet anledning til fejladministration i a-kassen, eller som giver risiko for fejladministration.

Sidst opdateret: 30-05-2024