Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om jobrotationsordningen

Vi modtager jævnligt spørgsmål til jobrotationsområdet, som kan være af generel interesse.
Nedenfor kan du se svar på nogle generelle spørgsmål og ellers henvises til reglerne og "vejledning om jobrotation", hvor du kan få svar på det meste om jobrotationsordningen.

Der er tale om svar på konkrete spørgsmål, som derfor ikke nødvendigvis uden videre kan generaliseres til andre situationer. 

Det er i alle tilfælde kommunens ansvar at sikre, at alle betingelser for udbetaling af jobrotationsydelse er opfyldt.

Kravene finder du i de gældende regler, som er:

Spørgsmål kan stilles til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pr. e-mail til star@star.dk.

15-03-21

I 2021 er der som forsøg indført nogle ændringer i reglerne for jobrotationsordningen. Det gælder de forløb, der påbegyndes fra 1. januar 2021 til og med 31. december 2021. Ændringerne indebærer en lempelse af kravet til vikarens forudgående ledighed (reduceret til 3 måneder), samt en forlængelse af den maksimale ansættelsesperiode for vikaren (udvidet til 9 måneder). Der er afsat 5 mio. ekstra til jobrotationsordningen som følge af den midlertidige udvidelse. Udvidelsen ændrer ikke på de øvrigt gældende betingelser for jobrotation, og jobcentrene skal følge den sædvanlige bevillingspraksis for ordningen. Der er dermed ikke tale om en særlig pulje, men en udvidelse af den normale bevilling til jobrotationsordningen.

 

Forsøget er indført som del af Aftale om stimuli og grøn genopretning i december 2020. Den midlertidige udvidelse af ordningen er beskrevet i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet (BEK nr. 2166 af 21. december 2020) §3.

For dagpengemodtagere tæller den såkaldte ”døde periode” i dagpengesystemet (fra marts til august) med, når det skal vurderes om dagpengemodtageren lever op til kravet om forudgående ledighed i forbindelse med ansættelse med løntilskud, som jobrotationsvikar, som voksenlærling og ved opkvalificering i forbindelse med ansættelse.

Dermed kan dagpenge/løntilskudsjob i perioden marts-august 2020 medregnes på samme måde som dagpenge/løntilskudsjob i andre perioder, selvom perioden marts-august 2020 for dagpengemodtagere anses for en ”død periode” i forhold til kontaktforløbet og i dagpengesystemet.

For øvrige borgere vil der ikke – hverken i kontaktforløbet eller i ydelsessystemet – være en ”død periode”. For disse borgere beregnes forudgående ledighed som hidtil.

07-03-2018

Der er ikke i reglerne en bestemmelse om tilbagebetaling, hvis den beskæftigede – efter at have gennemført den praktiske del af efteruddannelsen – ved afslutningen af efteruddannelsen dumper i en prøve og derfor ikke gennemfører prøven.

Det er fortsat en betingelse, at ydelsen alene udbetales til arbejdsgiveren for hver time, hvor en beskæftiget er i efteruddannelse, og hvor der samtidig er ansat en vikar. Der skal således være en time-til-time relation.

 

01-08-2021

Har en borger en aftale med sit jobcenter om et konkret tilbud, herunder at indgå i et jobrotationsprojekt som vikar, bevarer personen så vidt muligt retten til tilbuddet ved flytning til anden opholdskommune jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) § 135, stk. 2. Borgeren skal som udgangspunkt melde sin flytning til både jobcenteret i den oprindelige og den nye opholdskommune. Gennemfører personen det tilbud, der er aftalt med jobcenteret i fraflytningskommunen, skal udgifter til tilbuddet, der vedrører perioden efter fraflytningen, afholdes af jobcenteret i den nye opholdskommune, jf. dog reglerne om mellemkommunal refusion i kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område jf. BAB § 135, stk. 4. Det er ikke en betingelse, at fraflytningskommunen og den nye opholdskommune har indgået en samarbejdsaftale om projektet forinden.

01-08-2021

Ledige selvforsørgende omfattet af målgruppen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 6, nr. 12, kan ikke indgå som vikar i jobrotation, jf. LAB § 151.

01-08-2021

En arbejdsgiver har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en beskæftiget midlertidigt deltager i efteruddannelse, bortset fra en erhvervsuddannelse (eller en uddannelse sidestillet hermed), og der i uddannelsesperioden ansættes en person som vikar for den beskæftigede.

Hvis de øvrige betingelser for jobrotation er opfyldt, vil en beskæftiget kunne deltage i en merituddannelse via jobrotationsordningen. Det afgørende er, at der er tale om efteruddannelse i forhold til arbejdsfunktionerne i virksomheden, og at deltagelsen i uddannelsen kan forventes at være midlertidig, hvorfor den beskæftigede forventes at vende tilbage til virksomheden.

01-08-2021

Vikaren skal erstatte den beskæftigede, der er i efteruddannelse. Det betyder, at vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende jobfunktion som den beskæftigede. I kravet ligger, at der skal være et sammenfald mellem de opgaver, som den beskæftigede og vikaren udfører. Der er ikke krav om, at der skal være tale om et fuldstændigt sammenfald mellem opgaverne, eller at vikar og beskæftigede skal have samme uddannelsesmæssige baggrund. Der er tale om en individuel og konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om at vikaren ansættes i samme eller tilsvarende jobfunktion.

01-08-2021

Man kan ikke pulje timer på tværs af p-numre i samme virksomhed. Det fremgår af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 114, stk. 2, at arbejdsgiveren afgrænses som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nr.). Vikaren skal ansættes på samme p-nummer, som den/de beskæftigede, der er i efteruddannelse. Se vejledningen afsnit 4.3 (VEJ nr. 10063 af 25/11/2019) for uddybning og for yderligere eksempler.

01-08-2021

Man kan godt pulje uddannelsestimer sammen over en periode til én ansættelse. Der skal være sammenfald mellem den beskæftigedes uddannelsesperiode og den lediges ansættelsesperiode, så vikaren påbegynder sin ansættelse i uddannelsesperioden. I vejledning om jobrotation afsnit 2.3 fremgår det, at der skal være sammenfald mellem uddannelses- og ansættelsesperioden, men at der ikke behøver være et fuldstændigt tidsmæssigt sammenfald. Det er en konkret vurdering i hvert tilfælde, om der er tale om et sammenfald mellem uddannelses- og ansættelsesperioden. Der er ikke fastsat en grænse for, over hvor lang en periode timerne kan puljes sammen.

01-08-2021

Som forsøg til og med 2022 kan en arbejdsgiver modtage jobrotationsydelse, når den beskæftigede deltager i en erhvervsuddannelse som led i et euv1-forløb uden grundforløb og praktikforløb. Målgruppen for euv1-forløb er medarbejdere, der er 25 år eller derover, og har mindst to års relevant erhvervsuddannelse. Jobrotationsforløb, hvor beskæftigede opnår erhvervsuddannelse som euv1, kan påbegyndes i perioden 25. november 2019 til og med 31. december 2022. Forsøgsordningen fremgår af § 3 i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet. De øvrige betingelser for udbetaling af jobrotationsydelse vedrørende den beskæftigede er stadig gældende jf. § 150 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der er ikke noget i reglerne for jobrotation til hinder for, at en borger deltager i sprogundervisning samtidigt med jobrotationsforløbet.

01-08-2021

Det fremgår af § 152, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at arbejdsgiver ikke kan modtage jobrotationsydelsen, hvis der samtidigt udbetales:

  1. VEU- eller SVU-godtgørelse til den beskæftigede eller arbejdsgiveren,
  2. eller anden offentlig støtte for de timer, som den beskæftigede og vikaren deltager i jobrotation.

Støtte fra VEU-omstillingsfonden er imidlertid ikke omfattet af § 152 stk. 2, og falder ikke ind under formuleringen i § 152, stk. 2 nr. 2, fordi tilskuddet fra VEU-omstillingsfonden ikke omhandler støtte til arbejdsgiverens betaling af løn til den beskæftigede eller vikaren for uddannelses-/arbejdstimer under jobrotationsforløbet.

 

Du kan læse mere om VEU-omstillingsfonden her:

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/veu-omstillingsfond

01-08-2021

Med Aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen i maj 2021 blev det vedtaget at forlænge et af forsøgene med jobrotationsordningen. Det betyder, at jobrotationsvikariater, der påbegyndes til og med 31. december 2022, kan vare op til 9 måneder. Tidligere udløb forsøget 31. december 2021.

Der er ikke vedtaget forlængelser af de andre to forsøg med jobrotationsordningen, der vedrører reduktion af kravet til vikarens forudgående ledighed (udløber 31. december 2021) samt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse som euv1-forløb i ordningen (udløber 31. december 2022).

Sidst opdateret: 07-10-2021