Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kompenserende ordninger til ansatte med handicap

Der findes forskellige muligheder for at jobcentret kan bevilge støtte med henblik på at kompensere for handicap.

Jobcenteret har mulighed for at bevilge tilskud eller støtte til personer, fx med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ordinær ansættelse eller der har behov for særlig personlig bistand på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er jobcentret, der foretager en vurdering af behovet for kompenserende ordninger i den enkelte konkrete sag. De kompenserende ordninger udelukker ikke hinanden, men kan kombineres for at opnå tilstrækkelig kompensation.

Hjælpemidler

En virksomhed kan få hjælpemidler til en medarbejder når:

  • det er af afgørende betydning for medarbejderen
  • det er ikke almindeligt forekommende på arbejdspladsen og udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forventes at afholde
  • det kompenserer for en konkret funktionsnedsættelse

Hjælpemidlet kan både være arbejdsredskaber (fx letvægts-værktøj, specialsyede sikkerhedssko, talegenkendelse, iPad) eller arbejdspladsindretning (fx lift, udvidelse af dørkarme, afskærmning).

Personlig assistance til erhverv

Jobcenteret kan yde tilskud til personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job. Den personlige assistent må kun hjælpe med praktiske arbejdsfunktioner. De faglige og indholdsmæssige jobfunktioner skal personen med et handicap selv kunne udføre. Jobcenteret kan yde tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge for personer, der er beskæftiget 37 timer pr. uge.

Den personlige assistent ansættes i virksomheden på normale vilkår, eller den personlige assistance rekvireres som tegnsprogstolkning efter nærmere fastsatte regler herfor. Den personlige assistent kan endvidere rekvireres hos et vikarbureau.

Med personlig assistance kan man kompensere med praktisk bistand eller særlig personlig støtte ved konkrete arbejdsopgaver.

En assistent kan eksempelvis:

  • hente og bringe materialer og varetage løft
  • varetage specifikke tasteopgaver, læse op, læse korrektur for stavefejl
  • give hjælp til struktur og overblik over opgaver, prioritering mv.
  • give tegnsprogstolkning

Tilskuddets størrelse svarer som udgangspunkt til den overenskomstmæssige studentertimelønssats inden for statens område. Til assistance i form af tegnsprogstolkning kan der ydes et tilskud svarende til den ordinære sats for tegnsprogstolkning.

Personlig assistance til efter- og videreuddannelse

Når der ydes tilskud til personlig assistance til efter- og videreuddannelse, skal den personlige assistent assistere ved at udføre de praktiske opgaver, som personen med funktionsnedsættelse ikke selv kan eller har meget svært ved at udføre. Det kan fx være ved at fungere som »øjne« eller »ører«, udføre skrive-/sekretærarbejde og hjælpe til ved forberedelse. For døve sker den personlige assistance oftest i form af tegnsprogs- eller skrivetolk. Personlig assistance til efter- og videreuddannelse kan bevilliges til ledige og beskæftigede med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Økonomien er den samme som ved personlig assistance til erhverv. Hvis der er tale om et kursus i medarbejderens fritid, er det ikke virksomheden men jobcentret, der ansætter assistenten.

Mentor

En mentor kan være en leder eller kollega, som yder en særlig støtte til en medarbejder, som har udfordringer ved at komme til eller være på arbejde. Det kan også være en ekstern konsulent. Mentorstøtte kan bevilges for en periode på 6 måneder, men med mulighed for forlængelse.

Jobcenteret frikøber den tid, som mentoren bruger på ordningen. Virksomheden får altså dækket hele lønudgiften af jobcenteret. Lønomkostningerne er timelønnen inklusiv feriepenge, pensionsbidrag og andre arbejdsgiverbidrag. Hverken direkte eller indirekte omkostninger forbundet med at levere mentorydelsen kan indgå. Udgifter til mentoren transport kan ikke indgå og der er heller ikke dækning for timer, hvor mentoren er syg.

Det er en betingelse for at få støtte til mentoropgaver, udført af mentorer ansat på virksomheder, at opgaven med at introducere, oplære og støtte personen skal have et omfang, der rækker ud over arbejdsgiverens forpligtigelse til oplæring. Der skal være mulighed for at give personlig vejledning i forhold til arbejdet som led i at fastholde personen. Mentorstøtten skal være afgørende for, at personen opnår eller fastholder ansættelsen og der skal være direkte kontakt mellem mentor og personen i de timer, mentoren er frikøbt til opgaven.

Støtten kan f.eks. bestå i hjælp til at kunne deltage i det sociale liv på arbejdspladsen, støtte til konkrete arbejdsopgaver, støtte til at få struktur på dagligdagen, støtte til kontakten med jobcenter og andre offentlige myndigheder, afklaring af fremtidige job- og uddannelsesmuligheder, skånebehov mm

Isbryderordningen (løntilskud til nyuddannede personer med handicap)

En ”isbryder” ansættes til ordinær løn i virksomheden, som så får tilskud til lønnen fra jobcenteret. Løntilskuddet kan gives i op til et år, og ordningen skal sættes i gang senest 2 år efter isbryderens dimission.

Medarbejderen får ordinær løn for sit arbejde. Virksomheden modtager tilskud til lønnen fra jobcenteret. Størrelsen af til-skuddet forhandles på plads mellem jobcenter og arbejdsgiver.

§ 56 – aftale

Via en § 56-aftale har arbejdsgiver mulighed for at få refunderet udgiften til sygedagpenge, når en medarbejder på grund af en kronisk eller langvarig sygdom har en væsentligt forøget fraværsrisiko.

Når en aftale efter § 56 i sygedagpengeloven er indgået, får arbejdsgiver sygedagpengerefusion allerede fra medarbejderens første sygedag.

 

Tips til, hvem du kan kontakte for yderligere information

Kontakt din arbejdsgiverorganisation for råd og vejledning i den konkrete sag.

Specialfunktionen Job og Handicap har viden om de handicapkompenserende ordninger:

Tlf: 33 96 37 37.

Kontakt jobcentret, hvis du skal undersøge mulighederne for særlig støtte:

Find dit lokale jobcenter på jobnet.dk (nyt vindue)

Oversigt over nøglepersonerne på handicapområdet

Jobservice Danmark kan hjælpe med rekruttering, opkvalificering og fastholdelse:

Tlf.: 72 200 350.

Sidst opdateret: 15-09-2021