Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Regnskabsinformation fra Styrelsen 7/2023

Til de anerkendte a-kasser og deres statsautoriserede revisor

5. december 2023

Årsregnskab for 2023 – ændringer til årsregnskabsblanketten og krav til indsendelse af årsregnskab og specifikationslister

Denne regnskabsinformation handler om:

 • Ændring i årsregnskabsblanketten for 2023
 • Indsendelse af a-kassens årsregnskab 2023 til STAR og
 • Indsendelse af specifikationslisterne for 2023 over tilbagebetalingskrav og reguleringer til STAR

Ændring af vejledning til regnskabsblanketten for 2023

Grundet arbejdet med ”Den nye standardiserede praksis for indberetning af a-kassernes årsregnskaber” er der sket en ændring af selve opbygning af indberetningsskemaet. Arbejdet har medført en sammenlægning af flere noter, således at det kun er de oplysninger, som er nødvendige for STAR at modtage, som skal indberettes.

Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Introduktion til aflæggelse af a-kassernes årsregnskab 2023” i vejledningen.

Indsendelse af a-kassens årsregnskab og andet materiale 2023

Alle a-kasser skal senest den 15. marts 2024 sende:

 • Et eksemplar af årsregnskabet for 2023 (i excel-format, er vedlagt)
 • Et eksemplar af årsregnskabet for 2023 i underskrevet og revideret stand (i pdf-format)
 • Alle revisionsprotokoller for 2023, uanset om enkelte revisionsprotokoller for 2023 er indsendt tidligere på året (i pdf-format)
 • Den i 2023 anvendte kontoplan (i pdf-format)
 • En specifikation af en eventuel årsregulering af medlemsbidrag mv. (i pdf-format)
  2
 • En specifikation af eventuelle lån til uddannelsesløft (i excel-format). Kravene til specifikationen fremgår af Regnskabsinformation fra Styrelsen nr. 4/2015 (skabelon er vedlagt)
 • Oplysningerne om lån til uddannelsesløft skal indberettes til SharePoint – låneadministration – Pulje til uddannelsesløft
 • En oversigt over a-kassens tegningsberettigede med underskriftsprøver

A-kasserne skal senest den 15. marts 2024 sende en mail med oplysningerne vedhæftet til star@star.dk med titlen ”Årsregnskab, revisionsprotokol mv. for 2023, Dxx”, hvor a-kassens D-nummer indsættes. Mailen skal sendes krypteret og signeret.

Bemærk, at den reviderede regnskabsblanket skal anvendes til årsregnskabet.

Indsendelse af specifikationslister for 2023

Alle a-kasser skal senest den 20. januar 2024 sende:

 • Krav om tilbagebetaling af ydelser udbetalt med urette, hvortil a-kassen har krav på refusion, herunder beløb, der skal tilbagebetales efter § 86, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (skabelon er vedlagt)
 • Krav om tilbagebetaling af reguleringer, når det i 3 på hinanden følgende måneder ikke har været muligt at gennemføre reguleringen, jf. § 85e, stk. 4 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (skabelon er vedlagt)

A-kasserne skal senest den 20. januar 2024 sende en mail til star@star.dk med ovennævnte specifikationslister i henhold til regnskabsinformation 7/2019. Listerne skal indsendes i excel-format. Mailen skal sendes krypteret og signeret.

Spørgsmål og bemærkninger til regnskabsblanketten og vejledningen kan sendes til regnskabstilsynet@star.dk.

Venlig hilsen

STAR Brønderslev
Regnskabstilsynet

Sidst opdateret: 07-12-2023