Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

På baggrund af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats fra august 2018 fik kommunerne større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter den enkelte borgers behov. Den øgede kommunale frihed følges af en styrket og systematisk faglig monitorering og opfølgning på kommunernes indsats.

Formålet er at skærpe fokus på de kommuner, der ikke lever op til intentionerne i beskæftigelseslovgivningen.

Kommuner, der ikke formår at levere en beskæftigelsesindsats i overensstemmelse med intentionerne om, at der skal gives en aktiv indsats til borgerne ud fra den enkeltes behov, underlægges en skærpet opfølgning. Hvis de ikke retter op på den manglende indsats, kan de i yderste konsekvens sættes under administration med faste krav til indsatsen. 

Monitorering

Monitoreringen af kommunerne sker på baggrund af målinger af kommunernes resultater og indsatser. De kommuner, der har gode resultater, bliver aldrig omfattet af skærpet tilsyn. Skærpet tilsyn er alene rettet mod kommuner, som ikke leverer resultater, og som samtidig efterlader borgere med længerevarende ledighed passive uden indsats og kontakt med jobcentret.

Målingen vedr. skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats ligger på Jobindsats.dk og kan tilgås via nedenstående link:

Skærpet tilsyn

Resultatmål

Resultatmålet følger Beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel. Resultatmålet opgør andelen på offentlig forsørgelse i forhold til den forventede andel ud fra kommunens rammevilkår. Det er alene for de kommuner, der har dårligere resultater end forventet (det vil sige har flere på offentlig forsørgelse end forventet), at der ses nærmere på to fokusmål for indsatsen.  

Fokusmål

For kommunernes beskæftigelsesindsats er der to fokusmål: 

  1. Den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der ikke har modtaget minimum ét aktivt tilbud eller har haft minimum 100 timers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være mindre end 30 pct. 
  2. Den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget færre end fire samtaler de seneste 12 måneder, skal være mindre end 20 pct. 

Fokusmålene fastlægger en grænseværdi for, hvad der som minimum må forventes af kommunernes beskæftigelsesindsats over for den samlede gruppe af borgere med længerevarende, offentlig forsørgelse på tværs af ydelseskategorier.

Målingerne opgøres som den gennemsnitlige andel over 12 måneder. Det skal sikre, at kommunerne ved små udsving ikke kommer i skærpet tilsyn, så længe de i gennemsnit over de seneste 12 måneder lever op til fokusmålene.

Målingerne giver dermed incitament til at levere en stabil og kontinuerlig indsats. Der tages højde for fritagelser fra samtaler og aktive tilbud, sygdom og andre gyldige grunde til fravær

Kommuner kan komme under skærpet tilsyn

Én gang årligt foretager STAR en samlet opgørelse af kommunernes resultater og indsats. Opgørelsen er baseret på data for perioden januar til december. På baggrund af opgørelsen bliver kommuner, som ikke opfylder resultatmålet, udtaget til skærpet tilsyn, hvis de ikke lever op til de to fokusmål.

Når en kommune bliver udtaget til skærpet tilsyn, skal kommunen sende en redegørelse til styrelsen om, hvilke initiativer kommunen har iværksat eller vil iværksætte for at leve op til fokusmålene, og en plan for, hvornår målene vil være nået.

Genopretningsperiode

En kommune, der er omfattet af det skærpede tilsyn, har en genopretningsperiode på ni måneder til at rette op på indsatsen. Hvis kommunen lever op til begge fokusmål ved næste årlige opgørelsestidspunkt, udgår den af det skærpede tilsyn.

Opnår kommunen halvdelen af den fremgang, som den skal for at leve op til fokusmålene, forlænges genopretningsperioden med 12 måneder.

Hvis kommunen ikke opfylder betingelserne for at få forlænget genopretningsperioden, sættes kommunen under administration.

Hvis der i løbet af genopretningsperioden ikke kan ses fremgang i kommunen, og kommunen ikke allerede samarbejder med STAR om genopretningen, får kommunen besøg af en taskforce fra STAR. Formålet med dette besøg er at afdække, hvordan STAR kan bistå kommunen fagligt i det videre arbejde med genopretningsplanen, herunder identificere mulige initiativer, som kan hjælpe kommunen.

Kommunen kan komme under administration

Hvis kommunen ved udløbet af genopretningsperioden, eller den forlængede genopretningsperiode, ikke formår at leve op til begge fokusmål, bliver kommunen sat under administration.

Når en kommune sættes under administration, skal kommunen leve op til nogle centralt fastsatte krav til antal samtaler og aktive tilbud, som fremgår af bekendtgørelsen om det skærpede tilsyn. Der er tale om minimumskrav til indsatsen. Det indebærer, at kommunerne under administration skal give alle borgere med 12 måneders ydelsesanciennitet mindst 4 samtaler og 1 aktivt tilbud årligt, som svarer den forudsatte gennemsnitlige minimumsindsats i de to fokusmål.

En kommune, der er under administration, skal desuden indgå aftale med et eksternt konsulent-/revisionsfirma om en årlig gennemgang af samtlige sager, hvor kommunen ikke har opfyldt kravene i fokusmålene. Formålet med denne gennemgang er at afdække og genvurdere, hvilke organisatoriske, ledelsesmæssige og/eller administrative udfordringer der er årsag til den manglende indsats.

De særlige minimumskrav om samtaler og tilbud ophører, når det ved den årlige opgørelse af kommunernes beskæftigelsesindsats kan konstateres, at kommunen lever op til fokusmålene.

Bekendtgørelse om skærpet tilsyn

Vejledning til bekendtgørelse om skærpet tilsyn (pdf)

Initiativbeskrivelse: Skærpet opfølgning på kommunernes indsats (pdf)

Spørgsmål og svar

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål til skærpet tilsyn, som kan være af generelt interesse.

Vi har emneopdelt spørgsmål og svar om skærpet tilsyn:

Spørgsmål til fokusmålinger

Spørgsmål til resultatmåling

 

 

 

 

Sidst opdateret: 30-05-2024