Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Voksenlærling (regler gældende pr. 1. august 2020)

Arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, har ret til tilskud til den løn, som de betaler til personen i praktikperioden. – når de øvrige betingelser er opfyldt. Efter voksenlærlingeordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan arbejdsgiveren kun få tilskud til lønnen i praktikperioden. Udbetaling af tilskud kræver, at arbejdsgiver ansætter personen som voksenlærling og udbetaler voksenelevløn i praktikperioden.

En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder. Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens påbegyndelse dvs. det tidspunkt, hvor eleven starter i elevforholdet hos arbejdsgiveren.

Der kan ikke gives tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med elever inden for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, som har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster og aftaler.

Der er iværksat et forsøg med voksenlærlingeordningen, som bl.a. udvider målgruppen, som arbejdsgiver kan få tilskud til, og suspenderer positivlisten for voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse. Forsøgsperioden løber fra den 1. august 2020 frem til og med den 31. december 2021.

I voksenlærlingeordningen er der overordnet fire målgrupper:

  • Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse
  • Ledige faglærte (som ikke har en forældet uddannelse) med mere end 3 måneders ledighed (midlertidigt forsøg frem til 31. december 2021)
  • Beskæftigede ufaglærte
  • Beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse (midlertidigt forsøg frem til 31. december 2021).

Personer med en uddannelse omfatter i denne sammenhæng personer, som har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse. Det vil sige både personer med en erhvervsuddannelse eller lignende (som kaldes faglærte i daglig tale) og personer, som har en uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse, fx en videregående uddannelse.

Forsøgsbestemmelserne for voksenlærlingeordningen, der bl.a. udvider målgruppen, gælder fra 1. august 2020 til og med 31. december 2021. De har virkning for både nye uddannelsesaftaler, som er påbegyndt fra 1. august 2020, og for uddannelsesaftaler allerede påbegyndt  før denne dato, hvor der endnu ikke er bevilget tilskud, men hvor arbejdsgiveren nu efter forsøgsbestemmelsen vil opfylde betingelserne for voksenlærlingetilskud. Bevilling af voksenlærlingetilskud vil dog alene ske fremadrettet, fra det tidspunkt arbejdsgiver ansøger.

Hvis en person kommer fra ledighed, skal personen være omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 1-8, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, nr. 10 eller 11, eller er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller er ledig selvforsørgende. Der henvises til Vejledning om voksenlærlingeordningen pkt. 3.1.

I forbindelse med ansættelse som voksenlærling og kravende om forudgående perioder med visse offentlige forsørgelsesydelser opgøres perioderne forskelligt for de forskellige målgrupper. Der henvises til bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) § 9.

En person der kommer fra ledighed, må ikke have været ordinært ansat hos arbejdsgiveren inden for de seneste 6 måneder. Det med undtagelse af, hvis personen samtidig har modtaget offentlige forsørgelsesydelser efter lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område eller har været i ansættelse med løntilskud (efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller integrationsloven).

Arbejdsgiver kan også få tilskud til en person, der kommer fra beskæftigelse, hvis personen ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsrettet uddannelse (ufaglærte) eller personer der har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervs uddannelse (faglært), når uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år.

Voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, er fra 1. august 2020 og frem til 31. december 2021 ikke omfattet af kravet om, at uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft jf. en landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (positivliste). Positivlisten er som forsøg suspenderet fra 1. august 2020 til og med den 31. december 2021. Beskæftigede, der har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, vil i perioden ikke være begrænset af positivlisten.

Det er en betingelse for tilskud, at eleven under de praktikophold, som uddannelsesaftalen omfatter, er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til. Hvis der inden for faget ikke findes sådanne overenskomster, skal lønnen mindst svare til, hvad der gælder inden for beslægtede overenskomstområder.

Ansøgning om tilskud skal indgives senest 1 måned efter uddannelsesaftalens påbegyndelse. Hvis ansøgningen indgives på et senere tidspunkt, træffes afgørelse om tilskud på baggrund af, om betingelserne var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet. Tilskud kan herefter ydes fra ansøgningstidspunktet og i den resterende periode. Der kan ikke ydes tilskud til en arbejdsgiver, der i praktikperioden modtager anden offentlig støtte til eleven – det gælder dog ikke bonus for eleven efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Afgørelse om tilskud træffes af elevens opholdskommune. Arbejdsgiver skal indgive ansøgning om tilskud via den digitale selvbetjeningsløsning VITAS. Hvis en arbejdsgiver ikke kan få et CVR-nummer, skal jobcenteret dog tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde. For at bruge VITAS skal arbejdsgiver logge på vitas.bm.dk via. NemID Erhverv.

I forhold til VITAS og udvidelsen af målgruppen for voksenlærlingeordningen i en forsøgsperiode, er der lagt en vejledning på STAR.dk om hvordan man skal bruge VITAS: https://star.dk/it/virksomheds-it/vitas/vejledninger-til-vitas/

Tilskud til voksenlærlinge ydes inden for EU`s de minimis-støtte-ordning. Det betyder, at der er et loft over det beløb, jobcenteret kan bevillige i støtte til den enkelte virksomhed over en periode på tre regnskabsår. Støtteloftet er som udgangspunkt EUR 200.000 (ca. 1,5 mio. kr.). Der gælder andre regler og tærskler inden for transport, landbrug og fiskeri. Spørgsmål om de minimisforordningen kan rettes til Erhvervsministeriet.

 

Målgruppe og tilskud

  • Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
  • Ledige faglært (uden forældet uddannelse) med mere end 3 måneders ledighed. Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
  • Beskæftigede ufaglærte. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år.
  • Beskæftigede faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år.

Skema over reglerne for voksenlærlingeordningen (pdf) (nyt vindue)

Vejledning nr. 9018 af 15/01/2020 om voksenlærlingeordningen

Liste over uddannelser pr. 1-7-2019 inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (pdf) (nyt vindue).

Liste over uddannelser pr. 1-1-2020 inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (pdf) (nyt vindue).

Spørgsmål og svar til voksenlærlingeordningen

Bekendtgørelse nr. 2166 af 21/12/2020 om forsøg på beskæftigelsesområdet

Lov nr. 548 af 07/05/2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse nr. 2006 af 11/12/2020 om en aktiv beskæftigelsesindsats

Kontakt dit jobcenter for at høre mere om voksenlærlingeordningen.

Sidst opdateret: 22-10-2021