Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Arbejdsgivers refusion af løn udbetalt under sygdom og barsel

Som arbejdsgiver kan du få refusion for den løn, du har udbetalt, når din medarbejder er syg eller på barsel.

Arbejdsgivers refusion af sygedagpenge

De første 30 sygedage skal arbejdsgiveren som hovedregel selv dække alle udgifter til sygedagpenge/ løn under sygdom. Det kaldes arbejdsgiverperioden.

Efter 30 dage kan arbejdsgiveren få refusion fra medarbejderens kommune for den løn, der er udbetalt under medarbejderens sygdom. Arbejdsgiverens ret til refusion er betinget af, at medarbejderen opfylder betingelserne for udbetaling af sygedagpenge fra kommunen, herunder bl.a. reglerne om uarbejdsdygtighed og beskæftigelseskravet.

Beskæftigelseskravet betyder, at retten til sygedagpenge er betinget af, at medarbejderen på første fraværsdag:

  1. har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet hos den pågældende arbejdsgiver, og 
  2. i denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer.

Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren er også betinget af, at lønmodtageren er i arbejde hos arbejdsgiveren på den dag, hvor sygdommen indtræder, eller at medarbejderen var på arbejde sidste arbejdsdag før første fraværsdag og skulle have været på arbejde den dag, hvor sygefraværet begynder.

Refusionen svarer til de sygedagpenge, som medarbejderen ville have haft ret til fra kommunen. Arbejdsgiveren skal altså selv dække differencen mellem medarbejderens løn og sygedagpengene.

Arbejdsgiveren skal anmelde sygefraværet til medarbejderens opholdskommune og søge om refusion af sygedagpenge indenfor nogle fastsatte tidsfrister og via NemRefusion.

Hvis sygefraværet er anmeldt senest 5 uger efter første fraværsdag, har arbejdsgiveren ret til refusion for et tidsrum, der ligger 3 måneder forud for refusionsansøgningen. Det samme er tilfældet, hvis arbejdsgiveren ikke har pligt til at anmelde fraværet, fordi det er afsluttet inden for arbejdsgiverperioden.

Hvis en arbejdsgiver, der er forpligtet til at anmelde, ikke overholder tidsfristen på 5 uger, kan der alene ydes refusion fra det tidspunkt, hvor der er søgt om refusion.

NemRefusion på virk.dk (nyt vindue)

Sygedagpenge

§ 56-aftale

Arbejdsgiveren har mulighed for at via en § 56-aftale at få refunderet udgiften til sygedagpenge, når en medarbejder på grund af en kronisk eller langvarig sygdom har en væsentligt forøget fraværsrisiko.

En § 56-aftale indgås mellem arbejdsgiveren, medarbejderen og medarbejderens kommune. Når der er indgået en § 56-aftale, kan arbejdsgiveren få sygedagpengerefusion allerede fra medarbejderens første sygedag.

Forsikring for private arbejdsgivere

Som mindre privat arbejdsgiver kan man tegne en forsikring, som giver ret til refusion fra kommunen for de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden) af en sygeperiode. Retten til refusion gælder dog ikke for medarbejderens første sygefraværsdag.

Forsikringsordninger for sygedagpenge

Arbejdsgivers refusion af barselsdagpenge

En arbejdsgiver kan få refusion af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis medarbejderen modtager hel eller delvis løn under barsel.

Arbejdsgiverens ret til refusion af barselsdagpenge er betinget af, at medarbejderen opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge. Samtidig skal arbejdsgiveren anmelde barsel og ansøge om refusion inden for nogle fastsatte tidsfrister.

Arbejdsgiver skal søge om refusion af barselsdagpenge via af NemRefusion på virk.dk.

Refusion af barselsdagpenge på virk.dk (nyt vindue)

Barsel.dk er en barselsordning, som giver arbejdsgiveren refusion ud over de barselsdagpenge, som arbejdsgiveren får fra Udbetaling Danmark, når lønmodtageren modtager løn under barsel.

Barsel.dk på virk.dk (nyt vindue)

Barselsdagpenge

Sidst opdateret: 22-05-2023