Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Administrationsmodel for STARs opfølgning på benchmarkingen af dagpengemodtageres jobsøgning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anvender benchmarkingen af dagpengemodtageres registreringer i Jobloggen til at følge op overfor a-kasser.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anvender benchmarkingen af dagpengemodtageres registreringer i Jobloggen til at følge op overfor a-kasser, for så vidt angår medlemmer uden registreret jobsøgning. Til anvendelsen af benchmarkingen i rådighedstilsynet har styrelsen beskrevet handlingskriterier og handlemuligheder.

Benchmarkingen

Benchmarkingen viser ledige dagpengemodtageres registreringer i Jobloggen. De
ledige opdeles i 3 kategorier:

 • Andelen af ledige, der i opgørelsesmåneden har registreret 1,5 jobsøgninger eller flere i gennemsnit i uger med dagpengeudbetaling (grøn smiley)
 • Andelen af ledige, der i opgørelsesmåneden har registreret færre end 1,5
  jobsøgninger i gennemsnit, men flere end 0 i uger med dagpengeudbetaling
  (lysegrøn smiley)
 • Andelen af ledige, der ikke har registreret jobsøgninger i uger med dagpengeudbetaling (rød smiley)

Målingen der er præsenteret på vores hjemmeside og viser udviklingen i dagpengemodtageres registreringer i Jobloggen 12 måneder tilbage i tid på tværs af a-kasser.

Dette giver a-kasserne (og offentligheden) mulighed for at se udviklingen i de ledige medlemmers registrering og sammenligne niveauerne på tværs af a-kasser.

Rådighedstilsyn og handlingskriterier

Benchmarkingen anvendes også som datagrundlag for, at styrelsen kan følge op overfor a-kasser, hvor målingen viser en given andel af medlemmer, som ikke registrerer jobsøgning. Benchmarkingen anvendes derved til at føre tilsyn med a-kassernes administration af rådighedsreglerne.

Formålet med at gennemføre rådighedstilsynet er at følge op på a-kassernes administration af rådighedsreglerne og reagere, hvis niveauet for ledige dagpengemodtagere, som ikke registrerer jobsøgning, øges.

Følgende handlingskriterier er fundet ved at tage udgangspunkt i udviklingen i målingens niveauer i løbet af et år.

 1. Umiddelbar handling: der handles umiddelbart overfor a-kasser, som i en given måned opnår et niveau for medlemmer, som ikke registrerer jobsøgning (rød smiley), på 7 pct. eller højere.
 2. Handling efter observation: der handles overfor a-kasser, hvor målingen viser, at a-kassen i tre sammenhængende måneder har haft en andel af medlemmer, som ikke registrerer jobsøgning (rød smiley) på over 5 pct.
 3. Handling ved fortsat ingen jobsøgning: Der handles overfor a-kasser,
  som ud af alle ledige har mere end 1 pct. ledige medlemmer, der i tre
  sammenhængende måneder fortsat ingen jobsøgning har.

Relevansen og niveauet for de 3 handlingskriterier vil løbende blive evalueret af styrelsen og derefter drøftet med DAK. Ligeledes vil eventuelle ændringer i opgørelsesmetoden for målingen, som influerer på denne og på niveauet for handlingskriterierne, blive drøftet med DAK, før nye tal offentliggøres.

Handlemuligheder overfor a-kasserne

Hvis målingen viser andele af medlemmer uden registreret jobsøgning, jf. kriterierne ovenfor, kan styrelsen forventes at handle overfor de pågældende a-kasser.

Det afhænger dog af den konkrete situation om styrelsen vil handle samt hvilken eller hvilke af følgende handlemuligheder, styrelsen vil anvende. Niveauerne, udviklingen i niveauerne, tallene bag niveauerne samt hvorvidt styrelsen tidligere har været i kontakt med a-kassen på baggrund af målingen har bl.a. betydning.

Nedenfor fremgår de handlemuligheder vi kan vælge at anvende. Handlemulighederne er listet i den rækkefølge, de umiddelbart vil blive anvendt i. Ved anvendelsen vil der blive anlagt en proportionalitetsbetragtning.

Opringning til a-kassen

styrelsen kan henvende sig til a-kassen telefonisk. Her vil den aktuelle problemstilling blive drøftet, og vi kan gøre a-kassen opmærksom på, at den har en andel af medlemmer, som ikke søger job (røde smileyer), som overstiger styrelsens kriterier for handling.

Brev til a-kassen

Styrelsen kan udsende en undring til den pågældende a-kasse. I brevet forklares den aktuelle problemstilling, og der henvises til relevant lovgivning. I brevet kan a-kassen anmodes om at redegøre for årsagerne samt for planlagte handlinger i forhold til at følge op på medlemmer uden registreret jobsøgning.

Drøftelse af måling på faste turnusmøder

Styrelsen kan drøfte resultaterne med a-kassen på de faste turnusmøder.

Anmodning om gennemgang af stikprøve af a-kassens revisor

Hvis niveauet af ledige uden registreret jobsøgning ikke ændrer sig efter vores henvendelse til a-kassen, kan vi i særlige tilfælde anmode a-kassen om at foranledige, at a-kassens revisor gennemgår en nærmere fastsat stikprøveundersøgelse og på den baggrund kommer med anbefalinger til a-kassen om, hvordan a-kassen kan følge op overfor medlemmer uden registreret jobsøgning.

Styrelsen kan foretage behandling af enkeltsager i a-kassen

Alternativt kan styrelsen gennemføre tilsyn i a-kassen. Det kan ske med henblik på at rådgive a-kassen eller at afdække fejladministration.

A-kassens revisor bliver, jf. sædvanlig praksis, orienteret om brugen af benchmarkingen ved at få tilsendt kopi af den skriftlige dialog mellem styrelsen og a-kassen.

Udstilling af tilsynene på baggrund af benchmarkingen

Styrelsen vil i sin løbende afrapportering til Tilsynsrådet præsentere resultaterne,
herunder hvilke a-kasser, styrelsen har været i kontakt med ved brug af benchmarkingen.

Sidst opdateret: 27-08-2020