Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Fællesbrev til feriefonde - september 2018

Procedure for afregning af uhævede feriepenge for optjeningsåret 2016

September 2018

Virksomhedens udbetaling af uhævede feriepenge

I perioden fra den 1. maj 2018 til overførslen til feriefonden er sket, skal virksomheden ekspedere de attesterede feriekort, der modtages.

Virksomheden skal desuden udbetale uhævede feriepenge efter ferieårets udløb, jf. kapitel 5a i ferieloven (lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015). Udbetaling efter disse regler kan ikke ske, hvis lønmodtageren har søgt efter den 30. september 2018.

De resterende uhævede feriepenge inkl. ikke hævet løn under ferie og ferietillæg for funktionærer skal overføres til feriefonden senest den 15. november 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal erindre om, at virksomheder, som afregner uhævede feriepenge til private feriefonde årligt skal indsende revisorerklæring til feriefonden.

Ved forsinket indbetaling af uhævede feriepenge til feriefonden, skal arbejdsgiveren eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, betale renter med 1,5 % pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen, jf. § 36, stk. 4. Det betyder, at hvis feriefonden ikke modtager de uhævede feriepenge senest den 15. november 2018, skal de opkræve renter i henhold til ovenstående.

Eksempel:

Hvis renterne den første måned udgør 2.000 kr., og virksomheden betaler 4 måneder for sent, så skal fonden modtage 8.000 kr. i renter.

Feriefondens udbetaling af uhævede feriepenge

Når de uhævede feriepenge er overført til feriefonden, kan feriefonden udbetale uhævede feriepenge, hvis lønmodtageren har holdt ferien, jf. § 44, stk. 8, 2. pkt.

Vi gør opmærksom på, at feriefondene kun må udbetale uhævede feriepenge, hvis:

  • Styrelsen har givet tilladelse til det,
  • Der er attestation fra en arbejdsgiver eller a-kasse på, hvornår ferien helt konkret er holdt i ferieåret, eller
  • Der er dokumentation på, at der er tale om en fejloverførsel fra arbejdsgiveren. Der skal være tale om, at beløbet allerede er udbetalt, eller at feriedagene skriftligt er aftalt overført til næste år.

Hvis der sker udbetaling af feriepenge for optjeningsåret 2016 i perioden fra 15. november 2018, og indtil statens andel er afregnet, skal proceduren under nedenstående afsnit "Feriefondens indbetaling til statskassen" pkt. 3 iagttages.

Feriefondens indbetaling til statskassen

Senest den 10. december 2018 skal feriefonden indbetale statens andel på 30 pct. af de uhævede feriepenge til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings konto i Danske Bank på reg. nr. 0216 kontonr. 4069066232.

Samtidig med indbetalingen skal feriefonden i særskilt brev sende følgende oplysninger:

  1. Det overførte beløbs størrelse og dokumentation i form af bilag, på personniveau for det overførte beløb.
  2. Erklæring om, at der er udbetalt, eller at der ikke er udbetalt, uhævede feriepenge fra den 15. november og indtil dato for indbetalingen.
  3. Hvis udbetaling har fundet sted mellem den 15. november og indbetalingstidspunktet, skal brevet også indeholde en liste med navne, personnummer og beløb, der modregnes.

Ved forsinket indbetaling af statens andel af de uhævede feriepenge, skal feriefonden betale renter heraf med 1,5 pct. pr. påbegyndt måned, jf. § 27, stk. 2 i bekendtgørelse om ferie nr. 549 af 24. april 2015.

Eksempel:

Hvis renterne den første måned udgør 2.000 kr., og der indbetales 4 måneder for sent, så skal der tillægges 8.000 kr. i renter.

Der skal ikke betales renter af de renter, som virksomheden har betalt ved forsinket overførsel til fonden.

Det betyder, at hvis feriefonden ikke indbetaler statens andel senest den 10. december 2018, skal feriefonden beregne og tillægge renter af det overførte beløb.

Fondens refusion af udbetalte feriepenge

Efter den 10. december 2018, når statskassens andel er indbetalt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Økonomikontoret, kan feriefonden ikke længere modregne de udbetalte beløb.

Hvis fonden herefter udbetaler uhævede feriepenge i medfør af ferielovens
§ 44, stk. 8, eller tilbagebetaler fejloverførte feriepenge til virksomheden, skal feriefonden anmode om at få refunderet statens andel heraf. Fejloverførte feriepenge kan skyldes en fejl i ferieregnskabet, fx at beløbet omhandler overført ferie.

Feriefonden kan frit vælge, om den vil indsende refusionsanmodninger løbende eller kvartalsvis.

Anmodningen sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Økonomi og Ressourcestyring, Njalsgade 72 A, 2300 København S, hvorefter styrelsen udbetaler statens andel til feriefonden.

Spørgsmål vedrørende ind- og tilbagebetaling af statens andel af de uhævede feriepenge kan sendes til regnskab@star.dk

Der findes en blanket til refusion af statens andel. Såfremt feriefonden ikke ønsker at bruge blanketten, skal tilsvarende oplysninger fremgå af anmodningen.

Ansøgning om tilbagebetaling af statens andel af uhævede feriepenge (Word) (nyt vindue)

Vores mailadresse er star@star.dk

Overholdelse af fristen for indsendelse af årsrapporten

Det fremgår af Bekendtgørelse om feriefonde § 24, stk. 2, at fondens bestyrelse senest den 30. juni efter regnskabsårets udløb skal sende den underskrevne, reviderede årsrapport til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Bestyrelsen skal endvidere vedlægge en underskrevet revisionsprotokol.

Styrelsen oplever desværre en stigende tendens til, at flere og flere feriefonde beder om udskydelse af fristen for indsendelse af årsrapporten på grund af f.eks. manglende underskrifter fra bestyrelsen.

Vi skal derfor bede feriefondene om at planlægge tidspunktet for behandling og godkendelse af feriefondens årsrapport med tilhørende bilag bedre, således at den underskrevne, reviderede årsrapport samt revisionsprotokollatet kan sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden den lovfastsatte frist den 30. juni efter regnskabsårets udløb.

Kontrol af indbetaling af statens andel

Flere fonde vil opleve, at vi i højere grad stiller spørgsmål til beløbet, der er afregnet til staten efter feriebekendtgørelsens § 27. Baggrunden herfor er, at vi oplever, at de beløb, der fremgår af fondens regnskab, ikke stemmer overens med det faktiske afregnede beløb.

Det er derfor vigtigt, at fonden sørger for at afregne det korrekte beløb til staten.

Ændring af vedtægten

Ændring af vedtægten kan ske efter forudgående godkendelse af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Styrelsen skal her gøre opmærksom på, at anmodning om vedtægtsændring i forbindelse med ændringer i antallet af virksomheder, som er tilknyttet en feriefond, altid skal sendes til STAR.

Tilknytning af nye virksomheder

For at vi kan indstille til Civilstyrelsen, at den ændrede vedtægt godkendes, skal feriefonden indsende oplysninger vedr. de nye virksomheder, samt fonden skal begrunde ønsket om ændringerne.

Vi vil efter gennemgangen af sagen sende vedtægten til endelig godkendelse i Civilstyrelsen.

Virksomheden træder ud af fonden

Hvis en virksomhed ikke længere afregner feriepenge til feriefonden, skal feriefonden indsende en revideret vedtægt til STAR, samt en begrundelse for ændringen.

Vi vil efter gennemgangen af sagen orientere Civilstyrelsen om ændringen i vedtægten.

Sidst opdateret: 01-10-2018