Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Om aftalerne om nye styrkede muligheder for opkvalificering

Regeringen har den 17. juni 2020 indgået aftaler om styrket opkvalificering af ufaglærte og et ekstraordinært løft af ledige.

Regeringen har d. 17 juni indgået to politiske aftaler om en række initiativer til opkvalificering og uddannelse af ledige. Samlet set afsættes 730 mio. kr. i de to aftaler. Initiativerne skal styrke en jobrettet opkvalificering af ledige, som er blevet berørt af coronakrisen.

Bredt politisk flertal hæver dagpengene under uddannelse (nyt vindue)

En række af aftalernes initiativer skal træde i kraft 1. august 2020 og udmøntes med henholdsvis lov og bekendtgørelser.

Folketinget vedtog den 25. juni 2020 to lovforslag, der udmønter aftalernes elementer om at styrke uddannelsesløftet med ikrafttrædelse 1. august 2020.

Lovforslag om styrket opkvalificering (nyt vindue) 
Lovforslag om ekstraordinært løft af ledige (nyt vindue) 

En række bekendtgørelser med ikrafttræden den 1. august 2020 er i den forbindelse udstedt og kan findes på siden herfor.

Love, bekendtgørelser og vejledninger for nye styrkede muligheder for opkvalificering

Til efteråret udarbejder styrelsen lov- og bekendtgørelsesændringer, som udmønter øvrige elementer fra aftalerne med en forventet ikrafttrædelse 1. januar 2021.

Styrelsen vil desuden løbende vurdere behovet for yderligere vejledningsmateriale.

Indhold i aftalerne

Med aftalerne bliver en række eksisterende permanente og midlertidige ordninger ændret.

Forskellige uddannelsesordninger for ledige (nyt vindue)

Aftalen indeholder også en række puljer og initiativer, som vil blive udmøntet på den anden side af sommerferien og i løbet af efteråret 2020. Dette omfatter:

  • Pulje til læse-, skrive-, og regneambassadører
  • Graduate-programmer til nyuddannede
  • Grøn omstilling og opkvalificering
  • Kompetenceløft til iværksættere
  • Kompetenceløft til job i relation til Covid-19
  • Uddannelse efter fratrædelse
  • Grundlæggende IT-færdigheder til flere
  • Lige adgang til AMU kurser

Til aftalens enkelte dele vil der på star.dk komme uddybende beskrivelser og spørgsmål-svar, som forklarer de forskellige initiativer.

STAR’s regionale arbejdsmarkedskontorer afholder desuden en række møder og webinarer for jobcentre og a-kasser om opkvalificeringsinitiativerne.

Arbejdsmarkedskontorernes aktivitetskalendere (nyt vindue)

Oplæg om nye opkvalificeringsmuligheder for ledige (pdf) (nyt vindue)

Foreløbig oversigt over initiativer (pdf) (nyt vindue)

Positivlister

Der er udarbejdet to nye positivlister til brug for initiativerne vedr. 'Ret til 110 pct. af hidtidig dagpengesats inden for mangelområder' og 'Forsikrede ledige får ret til at påbegynde seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag inden for mangelområder':

Liste over AMU-kurser undtaget for karens ved 6 ugers jobrettet uddannelse (pdf) (nyt vindue)

Med "Aftale om stimuli og grøn genopretning" er det aftalt, at den eksisterende positivliste til den lovbundne ordningen med 110 pct. dagpenge til uddannelsesløft inden for mangelområder, som har været gældende siden august 2020, udvides i 2021 med SOSU-assistentuddannelsen samt uddannelser, der understøtter grøn omstilling.

Udvidelsen af positivlisten gælder for forløb påbegyndt i perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Uddannelsesløft: Positivliste for uddannelser med ret til 110 pct. af hidtidige dagpengesats (pdf) (nyt vindue)

Spørgsmål vedr. aftalerne

Spørgsmål vedrørende de to aftaler kan sendes til star@star.dk

Denne side vil blive opdateret i takt med udmøntningen.

Sidst opdateret: 23-08-2022