Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om konflikt (OK18)

Vi modtager løbende spørgsmål til konflikt (OK18), som kan være af generel interesse

Løntilskud - stop for arbejde?

Spørgsmål: Skal en person, der er ansat i løntilskud, og hvor arbejdet er omfattet af en konflikt, stoppe med at arbejde i ansættelsen med løntilskud?

Svar: Ja. Det er styrelsens vurdering, at det afgørende er, om arbejdet er konfliktramt. Det vil sige, om det arbejdsområde, som borgeren er i tilbud med løntilskud indenfor, er konfliktramt

Spørgsmål: Ophører ansættelsen eller er der tale om suspension, når en person, der er ansat i løntilskud, stopper med at arbejde i ansættelsen med løntilskud i forbindelse med konflikt?

Svar: Ansættelsesforholdet ved tilbud med løntilskud anses for ophørt på samme måde, som det er tilfældet med ansættelsesforholdet for ordinært ansatte.

Jobcentrenes information

Spørgsmål: Er det arbejdsgiveren eller jobcenteret, der skal informere personer, som er i virksomhedspraktik eller i tilbud om ansættelse i løntilskud om at blive hjemme under konflikt, og hvordan skal jobcenteret informere?

Svar: Jobcenteret har pligt til at informere borgeren. I praksis vil arbejdsgiveren i mange tilfælde også informere borgeren.

Jobcenteret skal informere den enkelte borger, som er i virksomhedspraktik eller i ansættelse med løntilskud om forholdene under konflikt. Det er ikke nok at informere generelt fx på kommunens hjemmeside og i kommunens institutioner. Vedrørende ret til dagpenge må jobcenteret henvise borgeren til at søge vejledning i a-kassen.

Virksomhedspraktik - ophør ved konflikt?

Spørgsmål: En virksomhedspraktik skal ophøre, hvis personen i virksomhedspraktik udfører arbejde, der bliver ramt af konflikten - Virksomhedspraktikanter er ikke ansatte, og en konflikt omhandler kun ansatte i virksomheden? 

Svar: Det er styrelsens vurdering, at hvis en person i virksomhedspraktik udfører arbejde, der bliver ramt af konflikt, må praktikken ophøre på det tidspunkt, hvor konflikten sættes i værk.

Jobcentrene skal give underretning til arbejdsløshedskasserne, når en dagpengemodtager i virksomhedspraktik ophører i praktikken under konflikten, og dette direkte eller indirekte skyldes konflikten.

En virksomhedspraktikant, der udfører arbejde, der ikke bliver ramt af konflikt, må fortsætte i virksomhedspraktikken. Er det fx kun dele af en virksomhed, der er konfliktramt, så kan praktikanten fortsætte, hvis pågældende er et andet sted i virksomheden, men må ikke overgå til den konfliktramte del af virksomheden.

Uddannelse - Blanketten for afbrudt uddannelse (AR 240)?

Spørgsmål: Hvordan skal blanketten for afbrudt uddannelse (AR 240) udfyldes? Og hvordan sikrer man, at den ledige ikke mister ret til jobrettet uddannelse på grund af konflikt?

Svar: Blanketten for afbrudt uddannelse (AR 240) tager ikke højde for en konfliktsituation. Det betyder, at uddannelsesstedet må give besked til a-kassen på en anden måde.

Hvis et jobrettet kursus ikke bliver til noget eller bliver afbrudt på grund af konflikt, må det antages, at der vil blive gennemført erstatningsundervisning på et andet tidspunkt. Undervisningsministeriet skriver således på deres hjemmeside - https://www.uvm.dk/ok18/erhvervsuddannelser--arbejdsmarkedsuddannelser-mv :

”En eventuel konflikt kan indebære, at en institution, der ikke kan gennemføre undervisningen uden de konfliktramte lærere, må aflyse undervisningen og udsætte kurset til efter en eventuel konflikts afslutning.”

Selv om erstatningsundervisningen eventuelt ligger efter udløb af referenceperioden (skal kunne ligge indenfor henholdsvis 6/9 måneder), vil personen kunne deltage heri.

Jobcentrenes opgaver - hvornår er en konflikt ”iværksat”?

Spørgsmål: Hvornår er en konflikt ”iværksat”?

Svar: Indtil konflikten starter (tidligst strejke fra 4. april 2018), har jobcentrene mulighed for at give tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud hos offentlige virksomheder. Det gælder også, selvom det ser ud til, at virksomheden bliver omfattet af konflikten.

Det vil sige, at det forhold, at der er varslet konflikt, ikke betyder, at der er iværksat en konflikt. En konflikt er først ”iværksat”, når konfliktvarslet er udløbet uden, at der er kommet et forhandlingsresultat. Frem til dette tidspunkt kan der komme en forhandlingsløsning, eller konflikten kan udsættes.

Jobcentrene - Udbetaling af dagpenge uden booket samtale?

Spørgsmål: Kan a-kasserne udbetale dagpenge, selvom lockouten forhindrer borgeren i at booke en samtale rettidigt?

Svar: Reglerne om selvbooking fremgår af §§ 39 og 40 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB).

Om tilmelding på Jobnet efter afmelding på grund af manglende selvbooking inden for fristen henvises til punkt 2.7 i vejledning nr. 10190 af 10. november 2016 om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184907

Følgende fremgår af vejledningen:
”Når dagpengemodtageren gentilmelder sig på Jobnet.dk efter at have været afmeldt på grund af manglende booking af jobsamtale inden for fristen, bliver dagpengemodtageren mødt med krav om at booke en jobsamtale, før tilmeldingen er gennemført. Dagpengemodtageren får mulighed for at vælge et begrænset antal tider indenfor de nærmeste dage. Dette benævnes som ”straksbooking”.

Er der ikke nogen ledige tider at vælge for dagpengemodtageren, bliver vedkommende tilmeldt, uden at der bookes en jobsamtale. Første gang dagpengemodtageren går på Jobnet efter gentilmeldingen, præsenteres vedkommende for at skulle booke en jobsamtale. Det sker ved, at dagpengemodtageren får mulighed for at vælge et begrænset antal tider indenfor for ti dage.”

Skulle det ske, at der heller ikke er nogen tider på dette tidspunkt, er vedkommende fortsat tilmeldt, og jobcentret må, når konflikten er slut samle op på personer, der således ikke har fået udstedt nogle aktuelle frister for booking.

Løntilskud - Genindtræden efter konflikt?

Spørgsmål: Hvilken betydning har det, at en person anses for ophørt i ansættelsesforholdet med løntilskud i forhold til efter konfliktens ophør at genindtræde i stillingen?

Svar: Om en person, der er ansat i tilbud med løntilskud, kan genindtræde i stillingen ved ophør af konflikt er afhængigt af, om personen er medlem af en overenskomstbærende konfliktramt organisation eller ej.

Personen er medlem af en overenskomstbærende konfliktramt organisation

Ansættelsen med løntilskud anses for ophørt på samme måde, som det er tilfældet med ansættelsesforholdet for ordinært ansatte, der er omfattet af konflikten.

Det følger således af § 59 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), at personer, der ansættes med løntilskud, er omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Det fremgår desuden af § 80 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, at et ansættelsesforhold med løntilskud kun kan bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning.

Uanset, at ansættelse med løntilskud anses for ledighed i relation til optjening og forbrug af dagpengeret efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal den i andre sammenhænge behandles som et almindeligt ansættelsesforhold.

Dette gælder efter styrelsens vurdering også i forhold til de arbejdsretlige regler om konflikt.

I forhold til spørgsmålet om genindtræden i ansættelsesforholdet er det derfor også styrelsens vurdering, at vedkommende på trods af bestemmelsen i LAB, § 78, stk. 2, om, at det ikke er muligt at tilbyde ansættelse med løntilskud i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, kan genindtræde i ansættelsen med løntilskud på lige vilkår med ordinært ansatte.

Det er styrelsens vurdering, at det kan ske ud fra en formålsfortolkning af LAB § 59 og BAB § 80. Ophør som følge af konflikt er en helt særlig situation, som reglerne ikke tager højde for, og hvor genansættelse ikke kan være udtryk for misbrug af reglerne.

Efter konfliktens ophør skal ”Min Plan” justeres i overensstemmelse hermed, idet perioden med løntilskud kan forlænges med en periode svarende til den periode, hvor vedkommende har været i konflikt, såfremt arbejdsgiveren er indforstået hermed.

Personen er ikke medlem af en overenskomstbærende konfliktramt organisation

Det følger af § 6 i LAB, at når en faglig organisation skriftligt og fyldestgørende har givet oplysninger om, at en arbejdsgiver er omfattet af strejke, lockout eller blokade, må jobcenteret ikke yde bistand til at finde arbejdskraft til en arbejdsgiver, før konflikten er hævet eller kendt overenskomststridig eller på anden måde retsstridig. Det er styrelsens vurdering, at det ”at finde arbejdskraft” også omfatter personer, som allerede ved en konflikts begyndelse er i ansættelse med løntilskud.

Personer, der skal ophøre i tilbud om ansættelse med løntilskud på grund af konflikt, fordi jobcenteret ikke må yde bistand til at finde arbejdskraft til en arbejdsgiver, der er omfattet af strejke, lockout eller blokade, vil ikke kunne genindtræde i tilbuddet, når konflikten ophører, idet deres ansættelse må anses for at ophøre endeligt ved indtræden af konflikt.

Dagpenge, når ansættelse med løntilskud ophører som følge af konflikt?

Spørgsmål: Kan et medlem af en a-kasse få dagpenge, hvis pågældende må ophøre i et ansættelsesforhold med løntilskud på grund af konflikt?

Svar: Om et medlem af en a-kasse kan få dagpenge, hvis vedkommende må ophøre i et ansættelsesforhold med løntilskud på grund af konflikt afhænger af, om personen er medlem af en overenskomstbærende konfliktramt organisation eller ej.

Personen er medlem af en overenskomstbærende konfliktramt organisation

Det følger af § 59 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), at personer, der ansættes med løntilskud, er omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Det fremgår desuden af § 80 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, at et ansættelsesforhold med løntilskud kun kan bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning.

Uanset, at ansættelse med løntilskud anses for ledighed i relation til optjening og forbrug af dagpengeret efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal ansættelsen i andre sammenhænge behandles som et almindeligt ansættelsesforhold.

Dette gælder efter styrelsens vurdering også i forhold til reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt).

Et medlem af en a-kasse, som er ansat med løntilskud, og som er omfattet af en konflikt, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1293 af 9. november 2016 om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt) (bekendtgørelsen), skal i forhold til ansættelsen med løntilskud anses for ledig som følge af konflikten, medmindre ledigheden fra ansættelsen med løntilskud skyldes andre forhold, jf. § 3, stk. 1 og 2, i bekendtgørelsen.

Et medlem af en a-kasse, som er ansat med løntilskud, og som i forhold til ansættelsen med løntilskud skal anses for ledig som følge af en konflikt, har derfor ikke ret til dagpenge, jf. § 1 i bekendtgørelsen.

Et medlem af en a-kasse, som er ansat med løntilskud, og som i forhold til ansættelsen med løntilskud skal anses for ledig som følge af en konflikt, forbruger ikke af sin dagpengeret i den periode, hvor medlemmet som følge af konflikt hverken får dagpenge eller kan udføre arbejde og få løn i ansættelsen med løntilskud.

Personen er ikke medlem af en overenskomstbærende konfliktramt organisation

Det følger af § 6 i LAB, at når en faglig organisation skriftligt og fyldestgørende har givet oplysninger om, at en arbejdsgiver er omfattet af strejke, lockout eller blokade, må jobcenteret ikke yde bistand til at finde arbejdskraft til en arbejdsgiver, før konflikten er hævet eller kendt overenskomststridig eller på anden måde retsstridig. Det er styrelsens vurdering, at det ”at finde arbejdskraft” også omfatter personer, som allerede ved en konflikts begyndelse er i ansættelse med løntilskud.

I tilfælde, hvor et jobcenter afbryder en ansættelse med løntilskud, fordi jobcenteret ikke må yde bistand til at finde arbejdskraft til en arbejdsgiver, der er omfattet af strejke, lockout eller blokade, jf. § 6 i LAB, er ophøret ikke en følge af de arbejdsretlige regler, men en følge af, at jobcenteret bringer ansættelsen med løntilskud til ophør.

I sådanne tilfælde vil et medlem af en a-kasse kunne få dagpenge efter ophøret i ansættelsen med løntilskud.

Sidst opdateret: 23-04-2018