Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til Min plan

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til Min plan, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status.

Ønske om mulighed for at afbryde indsats med udgået stillingsbetegnelse - sagsnr. 235428

23-09-2021 Der er modtaget ønske om, at det bliver muligt at afbryde en virksomhedsrettet indsats, som er registreret med en udgået stillingsbetegnelse, uden først at skulle opdatere stillingsbetegnelsen.
27-09-2021 Forventes implementeret i patch, som lægges i produktion den 02-11-2021 (efter kl 14).

Ønske om fjernelse af tekst i 'Krav til jobsøgning' i 'Min plan'-pdf - sagsnr. 166821

25-05-2021 Fra a-kasser er der modtaget ønske om, at formuleringen "Med knapperne finder du de ledige stillinger, der er indenfor de valgte jobområder og indenfor de steder, du primært skal søge. Du kan selv ændre søgningen." bliver fjernet fra 'Min plan'-pdf.
20-09-2021 Implementeret i release 2021-3 den 20-09-2021.

Ønske om mulighed for registrering af mere end 2.000 karakterer i statusevalueringer - sagsnr. 214947

21-01-2021 Et jobcenter ønsker, at det i statusevalueringer og afsluttende evalueringer er mulighed for at registrere flere end de nuværende 2.000 tegn.
21-01-2021 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om mulighed for at kunne afbryde indsats med en fremtidig slutdato - sagsnr. 179998

23-07-2020 Der ønskes mulighed for at kunne afbryde indsats (aktivitet) med en fremtidig dato.
20-09-2021 Løsningstidspunkt er ikke fastlagt.

Ønske om afklaring af antal tegn i tekstfelter, som benyttes i indsatser i DFDG - sagsnr.: 171457 og 220501

02-03-2020 Der er umiddelbart ingen begrænsning på antal tegn i tekstfelterne i VITAS, men i DFDG er der en begrænsning på 2.000 tegn i felterne i indsatser til beskrivelse og begrundelse. Herved kan data mistes, når jobcentrets sagsbehandlingssystem indlæser data fra VITAS. Der ønsker derfor standardisering af antal tegn - gerne med flere tegn i DFDG.
02-03-2020 Ændringsønske er modtaget

Ønske om visning af evalueringer/statusser i indsatser/aktiviteter i 'Min plan'-pdf - sagsnr.: 166271

19-12-2019 Flere jobcentret ønsker, at evaluering/status bliver vist i indsatsen/aktiviteten i 'Min plan'-pdf'en og ikke kun i 'Min plan' på Jobnet.
07-02-2020 Ændringønske er ikke imødekommet. På Jobnet kan borger tilgå en pdf -version af 'Min Plan'. Borgeren kan ligeledes via en historik på Jobnet fremfinde en specifik planversion på et specifikt tidspunkt. Dette for at borger kan fremfinde en specifik afgørelse om fx virksomhedspraktik med en dertilhørende vejledningstekst.
Da 'Min Plan' pr. 1. januar 2020 ikke længere kan anvendes som en afgørelse og dermed ikke længere indeholder vejledningstekster, opfylder 'Min Plan'-pdf'en ikke længere formålet eller behovet.
Borgeren kan via en ny tidslinje i 'Min Plan' gå tilbage i tid, for at finde tidligere indsatser og aftaler.

Formålet med statusevalueringerne er at give borgeren (og sagsbehandleren) et synligt billede af mål og retning med den konkrete indsats. Borgeren har pligt til at gøre sig bekendt med de løbende ændringer i 'Min Plan'. STAR vurderer for nu, at 'Min Plan'-pdf'en ikke skal udvikles yderligere, for at kunne vise de løbende statusser.

Der er dog ikke noget til hinder for, at fagsystemerne implementerer de løbende og afsluttende statusevaluering i egne løsninger.

Ønske om ny afslutningsårsag i aktiviteter 'I arbejde' - sagsnr.: 162474

22-10-2019 Der er modtaget ønske om oprettelse af nye afslutningsårsager i aktiviteter: 'I arbejde' og 'Fuldt ud genoptaget arbejde'.
22-10-2019 Når en borger afbryder en aktivitet (som ikke er begrundet i revision af plan), skal jobcentret registrere status 'Afbrudt' med årsagen 'Opsagt af ledig' eller 'Overholdt ikke aktivitet', hvis borgeren oplyser at have fået arbejde. Der er a-kassekommunikation bundet op til disse afslutningsårsager, og det er a-kassen, som i forhold til dagpengemodtagere skal vurdere, om der er tale om gyldig grund. I årsagsbemærkning kan sagsbehandleren indskrive, at borgeren har oplyst, at han har fået arbejde.
STAR ønsker ikke at implementere afslutningsårsager, som ikke kan benyttes til alle målgrupper. Ændringsønsket imødekommes derfor ikke.

Ønske om flytning af information om uddannelsesbrev i PDF til uddannelsesinstitution - sagsnr. 142917

06-08-2019 Et jobcenter ønsker, at information om uddannelsesmål, i den pdf, som sendes til uddannelsesinstitution i uddannelsesplaner på trin 4, fremgår som det første i i pdf'en. Begrundelsen herfor er, at store uddannelsesinstitutioner herved bedre vil kunne sortere pdf'erne efter uddannelsesretning.
06-08-2019 STAR er i samarbejde med bl.a. Styrelsen for IT og læring (STIL) igang med at se på den digitale kommunikation og udveksling af oplysninger mellem jobcenter og uddannelsesinstitution omkring uddannelsespålæg. STAR vil tage ændringsønske med overvejelserne, såfremt pdf'en til uddannelsesinstitution skal opdateres. Ændringsønsket imødekommes derfor indtil videre ikke.

Ønske om, at CV ikke skal fremgå af 'Min plan'-pdf, hvis CV på Jobnet ikke er udfyldt - sagsnr.: 142783

31-07-2019 Et jobcenter ønsker, at 'Min plan'-pdf'en ikke skal medtage side om CV, hvis CV'et på Jobnet ikke er udfyldt. 
31-07-2019 Ændringsønsket imødekommes ikke. CV-oplysninger bliver kun medtaget i 'Min plan'-pdf'en for borgere, som har en integrationskontrakt. Integrationskontrakten indeholder et CV, som består af CV'et på Jobnet suppleret med oplysninger om medbragt uddannelse og udvidede oplysninger om sprogkundskaber.

Oplysninger fra CV'et på Jobnet bliver derfor medtaget i 'Min plan'-pdf'en for borgere med integrationskontrakt, også selv om borgeren ikke har udfyldt CV'et på Jobnet. Proceduren er aftalt med UIM, som er ansvarlig for integrationskontrakten. 

Ønske om underskriftsfelt til kommunen/
jobcentret i pdf med integrationskontrakt - sagsnr.: 137816

07-06-2019 Når integrationskontrakt skal underskrives, er der i pdf'en kun et underskriftsfelt til borgeren. Der ønskes også et felt til kommunens/jobcentres underskrift.
07-06-2019 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om mulighed for registrering af, at danskmål i integrationskontrakt endnu ikke er fastlagt - sagsnr.: 120606

06-04-2018 På integrationskontrakten er registrering af danskmål et krævet felt. På tidspunktet for oprettelse af integrationskontrakten ved jobcentret ikke altid, hvilket danskmål borgeren skal have.

Flere jobcentre ønsker mulighed for at registre, at danskmålet endnu ikke er fastsat. Der er desuden behov for at kunne registrere, at danskmålet er opfyldt.
29-01-2019 Integrationsministeriet har oplyst, at de ikke ønsker efter imødekomme ønsket. Og det er begrundet i, at der er efter gældende regler er krav om, at der skal være registreret et danskmål i integrationskontrakten.

"Det følger af § 6, stk. 3, i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge mfl. at indplacering på danskuddannelse og modul foretages af udbyderen, jf. § 10, stk. 1, på grundlag af en pædagogisk vurdering af den enkelte udlændings forudsætninger og mål med uddannelsen. Det følger desuden af 14, stk. 1, i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at udbyder foretager ved optagelsen til danskuddannelse af kursister omfattet af § 2 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., en pædagogisk vurdering af kursistens forudsætninger, aktuelle dansksproglige niveau og mål med uddannelsen og indplacerer efter aftale med den henvisende myndighed den pågældende på den uddannelse og det modul, hvor den pågældende forventes at kunne nå de opstillede mål og få det største udbytte af undervisningen.

Det bemærkes, at det følger af § 14, stk. 2, i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at udbyder kan indstille til den henvisende myndighed, at en kursist skifter fra én danskuddannelse til en anden, hvis den oprindelige indplacering efter en pædagogisk vurdering ikke har været hensigtsmæssig, jf. stk. 1, eller hvis kursistens dansksproglige udvikling taler for en omplacering.

Dette betyder, at en kursist ifølge gældende lovgivning skal have registreret et danskmål i integrationskontrakten, men at denne kan ændres, hvis der opstår et behov herfor, ”hvis den oprindelige indplacering efter en pædagogisk vurdering ikke har været hensigtsmæssig”. " 

Ønske om felt i aktivitet til angivelse af mødetidspunkt 1. dag - sagsnr.: 101028

30-05-2017 Der er modtaget ønske om et felt i aktivitet i 'Min plan' til angivelse af mødetidspunkt 1. dag, så sagsbehandleren ikke nødvendigvis skal indskrive mødetidspunktet i jobsamtalens aftalefelt og i aktivitetens beskrivelsesfelt.
23-10-2019 Da sagsbehandler fremadrettet skal sende alle tilbud til borgers e-boks, vil information om mødetidspunkt på første mødedag kunne fremgå der. Ændringsønsket er derfor ikke imødekommet.

Ønske om visning af ikke-nulstillende samtaler i Min plan - sagsnr. 98091

22-03-2017 Der er modtaget ønske om, at ikke-nulstillende samtaler bliver vist i Min plan.
13-12-2018 Ændringsønsket implementeres ikke. Borgere vil i tidslinjen i 'Min plan' 2.0 kunne se alle aftaler uanset samtaletype.

Mulighed for at kunne berigtige tekst i Min plan - sagsnr.: 97962

17-03-2017 Det er i dag kun muligt at berigtige aftaletekst i samtaler, hvorved der dannes en ny 'Min plan'-version. Tilsvarende funktionalitet ønskes i forhold til øvrige fritekstfelter i 'Min plan'.
20-09-2021 Implementeret i release 2021-3 den 20-09-2021.

Modtagerinformation i pdf med uddannelsespålæg til uddannelsesinstitution - sagsnr.: 73678

07-08-2015 I pdf'en med uddannelsespålæg til uddannelsesinstitution ønsker der indsat oplysning om, hvilken uddannelsesinstitution, pdf'en er sendt til.
12-02-2018 Imødekommes ikke, da styrelsen sammen med STIL arbejder på en ny løsning for udveksling af oplysninger om uddannelsespålæg mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner i forbindelse med realiseringen af FGU-reformen.

Sidst opdateret: 27-09-2021