Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om virksomheder - voksenlærlinge

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål til virksomheder i forhold til voksenlærlinge, som kan være af generel interesse

Hvordan får jeg som arbejdsgiver udbetalt det forhøjede tilskud, efter den udvidede overgangsbestemmelsen i voksenlærlingeordningen, til den voksenlærling jeg har indgået uddannelsesaftale med?

13-07-20:

Med ændringslov nr. 525 af 27. april 2020 blev målgruppen i overgangsbestemmelsen for voksenlærlingeordningen udvidet med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2020 jf. § 209, stk. 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Med ændringsloven er målgruppen i overgangsbestemmelsen i voksenlærlingeordningen udvidet med voksenlærlinge, der kom fra ledighed, og var:

  1. ufaglærte dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere eller integrationsydelsesmodtagere og ikke omfattet af integrationsprogrammet, og som havde mindre end 2 måneders forudgående ledighed ved påbegyndelsen af uddannelsesforløbet, der blev indgået uddannelsesaftale om, og
  2. ufaglærte, som kom fra anden offentlig forsørgelse end de ovenfor nævnte fx ressourceforløbsydelse eller kom fra selvforsørgelse.

Jobcentrene i kommunerne skal af egen drift rette op bagudrettet for de arbejdsgivere, der med lovændringen bliver berettiget til forhøjet tilskud.

Der henvises i øvrigt til orienteringsbrev af 26. februar 2020 som kan læses her:

Information til jobcentrene om forhøjede takster m.v.

Kan virksomheder fortsat ansætte personer i småjobs forud for indgåelse af uddannelsesaftale?

19-12-2019

Ja. Brug af småjobs forud for indgåelse af en uddannelsesaftale er fortsat en mulighed. Værnsreglen efter § 156 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der ikke kan gives tilskud til en virksomhed, der indgår uddannelsesaftale med en ledig person, der inden for de seneste 6 måneder har været ordinært ansat på virksomheden, gælder medmindre personen samtidig har modtaget offentlig forsørgelsesydelser efter lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område eller har været i ansættelse med løntilskud (efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller § 23 c i integrationsloven).

Kan virksomheder/arbejdsgivere få tilskud til voksenlærlinge, der kommer fra en uddannelse, der er SU-berettiget?

19-12-2019

Perioder med SU medregnes ikke i opgørelse af ledighedskrav m.v. Det er ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale omkring, at der tages stilling til evt. ledighedsstatus. Man anses ikke som ledig, når man er på SU eller kommer direkte fra SU. Man bliver heller ikke betragtet som beskæftiget, når man kommer direkte fra SU som studerende. Man skal se på, om man kommer direkte fra SU eller har en hel ledighedsdag/forudgående ledighed (afhængig af målgruppen). Ledighedskriteriet skal være opfyldt ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb.

Udgangspunktet er, at det aktuelle uddannelsesforløb regnes fra uddannelsesaftalens påbegyndelse, dvs. det tidspunkt, hvor eleven starter i elevforholdet hos arbejdsgiveren.

Hvis eleven forud for uddannelsesaftalens påbegyndelse afslutter et eller flere uddannelsesforløb, anses det eller de tidligere afsluttede forløb som en del af det aktuelle uddannelsesforløb, hvis der ikke er gået mere end 6 måneder mellem henholdsvis afslutning og opstart på de enkelte uddannelsesforløb. I disse tilfælde regnes tidspunktet for det aktuelle uddannelsesforløb (jf. § 155, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), fra påbegyndelse af det eller de tidligere afsluttede uddannelsesforløb.

Hvis personen fx har taget et grundforløb på SU og umiddelbart herefter indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed – og uddannelsesforløbet kan medregnes i det aktuelle uddannelsesforløb – skal man se på, hvilken status personen havde, da grundforløbet startede.

 

Sidst opdateret: 03-09-2020