Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Mentorordningen - om mentorstøtte, ordningens målgruppe m.m.

Kommunerne kan tilbyde en borger mentorstøtte for at hjælpe borgeren til at opnå eller fastholde et uddannelsesrettet, et beskæftigelsesrettet forløb eller et job.

En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

Hvem kan være mentor?

Der er ingen regler for, hvem der kan være mentor; det afgør jobcenteret ud fra en faglig vurdering. Mentoren kan for eksempel være en medarbejder på virksomheden eller uddannelsesinstitutionen, en ekstern konsulent eller specialist eller en medarbejder fra jobcentret. Mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære skal ligge ud over de opgaver, som man kan forvente, at en arbejdsgiver eller et uddannelsessted sædvanligvis varetager.

Hvem kan få tilknyttet en mentor?

Målgruppen for mentorordningen er alle, der har et afgørende behov for en mentor for at opnå eller gennemføre et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Jobcentret kan således benytte mentor til personer, der fx

 • deltager i kontaktforløb
 • deltager i beskæftigelsesrettede tilbud
 • er ansat fleksjob
 • er delvis raskmeldte
 • er ansat i ordinært arbejde
 • er selvforsørgende
 • påbegynder ordinær uddannelse (personer under 30 år).

Hvem bevilliger mentorstøtte?

Det er jobcenteret, der vurderer, om der skal ydes mentorstøtte, som bevilges efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobcentret kan bevilge en mentor i forbindelse med stort set alle former for beskæftigelsesfremmende aktiviteter, så længe det vurderes, at mentoren er afgørende for at opnå eller fastholde beskæftigelse.

Antallet af timer, der kan bevilliges støtte til, afhænger af en individuel vurdering af behov og forudsætninger hos personen. Støtten kan bevilges for maksimum 6 måneder af gangen. Der findes ingen regler om, hvor mange timers støtte, der kan bevilges.

Mentorstøtte fremgår af "Min Plan"

Når en person får understøttende indsats i form af mentorstøtte, skal oplysningerne indgå i personens "Min Plan". "Min Plan" skal indeholde oplysninger om: 

 • målet med mentorstøtten
 • navn og kontaktdata på mentor
 • de opgaver, som mentor skal bistå med
 • varigheden af aftalen
 • timeantallet for mentorstøtten

Klagevejledning

Hvis en virksomhed eller en uddannelsesinstitution løbende har flere personer i tilbud, er det muligt at fastsætte mentorstøtten med et timetal pr. plads. Timetallet fastsættes i en aftale mellem jobcentret og virksomheden/uddannelsesinstitutionen ud fra et gennemsnitligt behov for mentorstøtte for de pågældende personer.

Hvis mentoren er en medarbejder i virksomheden, ydes tilskud til virksomheden til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen i en periode. Der kan ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, hvor der fastsættes et timetal for mentorfunktionen i stedet for til den enkelte person (virksomhedscentre). Jobcenteret har mulighed for at yde tilskud til uddannelse af mentoren. Er mentoren en ekstern konsulent, modtager mentoren et honorar, der aftales med jobcenteret.

Til sagsbehandlere

STAR har udviklet håndbogen 'Mentorkorps' til sagsbehandlere i jobcentre. Håndbogen vejleder om etablering, opkvalificering og vedligeholdelse af mentorkorps i beskæftigelsesindsatsen. Udover håndbogen ligger også en række redskaber og inspirationscases.

Mentorhåndbogen

Sidst opdateret: 15-09-2021