Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Puljen til uddannelsesløft

Puljen til uddannelsesløft giver dagpengemodtagere mulighed for at få bevilget dele eller en hel erhvervsuddannelse. Jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få bevilget et grundforløb via puljen. Det er et krav, at personen skal være fyldt 30 år, og være enten ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse.

Der er i 2020 afsat ca. 100 mio. kr., der fordeles som tilsagn til kommunerne. Kommunerne får af puljen dækket 80 pct. af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser.

Med virkning fra 1. august 2020 er der sket en række permanente ændringer til puljen til uddannelsesløft:

 • Dagpengemodtagere kan fortsætte deres uddannelse, selvom den i varighed strækker sig længere end dagpengeperioden. Herefter kan personen fortsætte uddannelsesforløbet på anden forsørgelsesydelse, fx SU, kontanthjælp eller gennem voksenlærlingeordningen – alt efter hvad personen er berettiget til.
 • Dagpengemodtagere kan tage særskilte dele af en erhvervsuddannelse, fx et grundforløb eller et kortere uddannelsesforløb.
 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, som er fyldt 30 år og er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, kan tage et grundforløb gennem puljen til uddannelsesløft. De kan ligeledes fortsætte grundforløbet, hvis de skifter ydelse undervejs.
 • Der er adgang til alle erhvervsuddannelser, hvorfor der også kan tages erhvervsuddannelser, som ikke udbyder skolepraktik.

Sammen med disse ændringer gælder følgende fortsat for tilbud under puljen til uddannelsesløft:

 • Personen skal være fyldt 30 år og enten være ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse
 • Tilbuddet skal aftales mellem personen og jobcenteret. Personen har dermed ikke pligt til at tage imod tilbuddet. Når tilbuddet er aftalt, har personen pligt til at påbegynde og deltage i uddannelsen.
 • Under uddannelsen fritages personen for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.
 • Personen skal fortsat være til rådighed for den aktive indsats, herunder deltage i kontaktforløbet og tilbuddet. Jobcentret kan beslutte, at samtaler holdes på anden vis, fx telefonisk.
 • Som dagpengemodtager under puljen til uddannelsesløft, modtager man en reduceret dagpengeydelse på 80 pct. af den maksimale dagpengesats, dog højst et beløb svarende til ens hidtidige dagpengesats. Der er mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats.
  Det bemærkes, at puljen til uddannelsesløft er en varig ordning uden udløbsdato, mens den midlertidige ordning med ret til uddannelsesløft på 110 pct. (se særskilt side) udløber med udgangen af 2021.

Bekendtgørelse, vejledning og yderligere materiale

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet (forsøgsbekendtgørelsen) (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft (pdf) (nyt vindue)

Lov nr. 1054 af 30. juni 2020 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksen og lov om en rejsegarantifond (Justeret uddannelsesløft, udvidet adgang til fagene digital opgaveløsning og engelsk og bemyndigelse til Rejsegarantifonden) (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse (pdf) (nyt vindue)

Startvejledning nr. 9561 om de nye opkvalificeringsmuligheder (nyt vindue)

Regnskabsaflæggelse

Kommunerne skal indsende et revisorpåtegnet regnskabet for det gældende år senest den 1. april i det følgende år. Indsendelsen af regnskabet skal ske via styrelsens Tilskudsportal.
Spørgsmål og svar om regnskabsaflæggelse

Tilskudsportalen (pdf) (nyt vindue)

Tal om puljen til uddannelsesløft

Styrelsen udarbejder hver måned et overblik over aktiviteten på puljen til uddannelsesløft. Årligt udarbejdes en oversigt over kommunernes forbrug af puljen. Tallene kan findes via følgende link.
Tal om den regionale pulje, puljen til uddannelsesløft og puljen til opkvalificering inden for mangelområder (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 08-10-2020