Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar til den særlige og midlertidige ret til en erhvervsuddannelse inden for mangelområder på 110 pct. dagpenge

Spørgsmål/svar til den særlige og midlertidige ret til en erhvervsuddannelse inden for mangelområder på 110 pct. dagpenge, som er for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse

Hvordan bevilger jobcentret en hel erhvervsuddannelse ifm. den nye ret til 110 pct. af dagpengesatsen under uddannelsesløft?

Efter § 97 a, i LAB har en dagpengemodtager ret til at få tilbud om en hel erhvervsuddannelse, når visse betingelser er opfyldt, dvs. at jobcenteret kan efter bestemmelsen ikke vælge kun at give tilbud om en halv uddannelse/en del af en erhvervsuddannelse, hvis den ledige kan tage hele uddannelsen via fx skolepraktik.

Hvis uddannelsen ikke har skolepraktik og den ledige har brug for en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver for at gennemføre uddannelsen, skal jobcenteret dog til en start alene registrere perioden med grundforløbet, hvor den ledige modtager dagpenge, som tilbud.

Hvis personen får en uddannelsesaftale med en virksomhed, og fortsat skal modtage dagpenge (supplering til elevløn), jf. § 29 i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, skal jobcenteret dog give og registrere resten af uddannelsesforløb som tilbud, da dette er påkrævet for, at personen kan få dagpenge.

I øvrige tilfælde hvor personen ikke skal modtage dagpenge efter, at personen er overgået til en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal jobcenteret ikke registrere fortsat aktivitet eller indplacering som tilbud.

Jobcentret kan med fordel arbejde håndholdt med den ledige om at finde en uddannelsesaftale, så den ledige kan færdiggøre sin erhvervsuddannelse. Jobcentret kan herunder lade aftalen om den opsøgende indsats for at finde en uddannelsesaftale til den ledige fremgå af Min plans felt ”Seneste aftale med jobcenter”.

Kan der stilles krav om at der skal være indgået en uddannelsesaftale før påbegyndelse af grundforløb ifm. den midlertidige ret til 110 pct. af dagpengesatsen under uddannelsesløftet inden for mangelområder, hvis der ikke er skolepraktik på uddannelsen?

Nej, det er i forbindelse med uddannelser uden skolepraktik ikke et krav, at der skal foreligge en uddannelsesaftale før grundforløbet påbegyndes. Den ledige har ret til at påbegynde en erhvervsuddannelse på 110 pct. af dagpengesatsen, hvis uddannelsen optræder på positivlisten over mangelområder.

Kan der ydes tilskud fra Beskæftigelsesministeriets voksenlærlingeordning i kombination med puljen til uddannelsesløft (LAB § 96)?

29.09.2020


Nej. Når jobcenteret afgiver et tilbud om et grundforløb til en jobparat kontanthjælpsmodtager eller tilbud om en hel eller en del af en erhvervsuddannelse for en ledig dagpengemodtager i målgruppen med tilskud fra puljen til uddannelsesløft, efter § 96 i LAB, skal tilbuddet afgives som ét tilbud.

Hvis den ledige undervejs i uddannelsesforløbet opnår en uddannelsesaftale med en virksomhed, der - når betingelserne herfor er opfyldt - kan opnå et tilskud i henhold til LAB-reglerne om tilskud til virksomheder, der indgår i en uddannelsesaftale med voksne over 25 år (voksenlærlingeordningen), kan jobcenteret træffe afgørelse om, at tilbuddet om uddannelsesløft efter LAB § 96 kan afsluttes.

Herefter kan jobcenteret bevilge tilskud via voksenlærlingeordningen - hvis betingelserne er opfyldt - og den ledige kan afslutte uddannelsesforløbet via voksenlærlingeordningen.

Kan der ydes tilskud fra Beskæftigelsesministeriets voksenlærlingeordning i kombination med et uddannelsesløft under den midlertidige ordning med ret til tilbud om en erhvervsuddannelse (LAB § 97 a)?

Nej. Når jobcenteret afgiver et tilbud om en erhvervsuddannelse for en ledig dagpengemodtager i målgruppen efter § 97 a i LAB, skal tilbuddet afgives som ét tilbud.

Hvis den ledige undervejs i uddannelsen opnår en uddannelsesaftale med en virksomhed, der - når betingelserne herfor er opfyldt - kan opnå et tilskud i henhold til LAB-reglerne om tilskud til virksomheder, der indgår i en uddannelsesaftale med voksne over 25 år (voksenlærlingeordningen), kan jobcenteret træffe afgørelse om, at tilbuddet om uddannelsesløft efter LAB § 97 a kan afsluttes.

Herefter kan jobcenteret bevilge tilskud via voksenlærlingeordningen - hvis betingelserne er opfyldt - og den ledige kan afslutte uddannelsesforløbet via voksenlærlingeordningen.

Hvor længe kan forsikrede ledige få suppleret dagpenge, såfremt elevlønnen er lavere end 110 pct. af dagpengesatsen?

29.11.2020

 

Den ledige kan få dagpenge som supplering til elevløn, jf. § 29 i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, hvis elevlønnen er lavere end 110 pct. af dagpengesatsen, såfremt den ledige lever op til de generelle betingelser for at modtage dagpenge. Den ledige optjener ikke yderligere dagpenge af at være i uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge inden for mangelområder. Såfremt uddannelsen varer længere, end den ledige har optjent dagpenge, vil muligheden for at få suppleret op til 110 pct. af dagpengesatsen frafalde.

Det gælder alle uddannelser på positivlisten under ret til uddannelsesløft på 110 pct. af dagpengesatsen inden for mangelområder.

Hvordan bevilger jobcentret en hel erhvervsuddannelse ifm. den nye ret til 110 pct. af dagpenge-satsen under uddannelsesløft?

Efter § 97 a, i LAB har en dagpengemodtager ret til at få tilbud om en hel erhvervsuddannelse, når visse betingelser er opfyldt, dvs. at jobcenteret kan efter bestemmelsen ikke vælge kun at give tilbud om en halv uddannelse/en del af en erhvervsuddannelse, hvis den ledige kan tage hele uddannelsen via fx skolepraktik.
Hvis uddannelsen ikke har skolepraktik og den ledige har brug for en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver for at gennemføre uddannelsen, skal jobcenteret dog til en start alene registrere perioden med grundfor-løbet, hvor den ledige modtager dagpenge, som tilbud.
Hvis personen får en uddannelsesaftale med en virksomhed, og fortsat skal modtage dagpenge (supplering til elevløn), jf. § 29 i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, skal jobcenteret dog give og registrere resten af uddannelsesforløb som tilbud, da dette er påkrævet for, at personen kan få dagpenge.
I øvrige tilfælde hvor personen ikke skal modtage dagpenge efter, at personen er overgået til en uddannel-sesaftale med en virksomhed, skal jobcenteret ikke registrere fortsat aktivitet eller indplacering som tilbud.
Jobcentret kan med fordel arbejde håndholdt med den ledige om at finde en uddannelsesaftale, så den ledi-ge kan færdiggøre sin erhvervsuddannelse. Jobcentret kan herunder lade aftalen om den opsøgende indsats for at finde en uddannelsesaftale til den ledige fremgå af Min plans felt ”Seneste aftale med jobcenter”.

Har en ledig ret til en uddannelse på 110 pct. af dagpengesatsen, såfremt en RKV viser, at den ledige kun mangler 11 uger for at gennemføre uddannelsen?

STAR kan vejledende oplyse, at efter § 97 a i LAB, har dagpengemodtagere i målgruppen ret til et tilbud om en hel erhvervsuddannelse (som fremgår af positivlisten).

Bestemmelsen betyder, at jobcenteret ikke kan vælge kun at give en del af en erhvervsuddannelse som tilbud til en ledig, og at personen ikke vil have en ret, hvis personen oplyser, at der kun ønskes tilbud om fx grundforløb efter LAB § 97 a.

STAR kan oplyse, at det vil være uddannelsesstedet, der kan oplyse, om et uddannelsesforløb udgør en hel erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser.

Det er dog STAR’s umiddelbare opfattelse, at den ledige vil have ret til et uddannelsesløft på 110 pct. af dagpengesatsen, også i tilfælde hvor en RKV viser, at den ledige kan få merit for tidligere uddannelse eller erfaring og derfor gennemføre uddannelsen hurtigere. Hvis der konkret er tvivl om, hvorvidt et af-talt/tilrettelagt uddannelsesforløb udgør en hel erhvervsuddannelse, så skal uddannelsesstedet dog høres herom.

Kan den ledige få supplerende dagpenge, mens den ledige er på elevløn under uddannelsesløft på 110 pct.?

Den ledige kan få supplerende dagpenge til elevløn, jf. § 29 i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, hvis elevlønnen er lavere end 110 pct. af dagpengesatsen, såfremt den ledige lever op til de generelle betingelser for at modtage dagpenge.

Sidst opdateret: 22-10-2020