Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om regnskabsaflæggelse for den regionale uddannelsespulje

Vi modtager jævnligt spørgsmål til regnskabsaflæggelse for den regionale uddannelsespulje, som kan være af generel interesse.

Hvor skal regnskaberne indsendes?

Regnskaber til den regionale uddannelsespulje skal indsendes via Tilskudsportalen, som man kan tilgå fra styrelsens hjemmeside.

Det endelige tilskud udbetales, når STAR har godkendt det endelige regnskab, som kommunerne skal indsende senest 1. april det efterfølgende år via styrelsens Tilskudsportal. Det vil fx sige, for tilsagn anvendt i 2020 skal regnskabet være indsendt senest 1. april 2021.

Hvis man ikke kan finde kommunens projekter, når man logger sig på Tilskudsportalen, skal man sende en mail til portalhelpdesk@star.dk og anmode om at blive tilknyttet de respektive sager. Man bedes i den forbindelse oplyse navn, kommune samt den pågældende pulje.

Kan kommunen få udsat fristen for indsendelse af regnskabet?

Nej. Det fremgår af tilsagnsskrivelsen og bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje, at fristen for indsendelse af det revisionspåtegnede regnskab for anvendelse af årets tilsagn om tilskud til STAR er 1. april i det efterfølgende år. Det vil fx sige, for tilsagn anvendt i 2020 skal regnskabet være indsendt senest 1. april 2021.

Af hensyn til landets øvrige kommuner, gives der ikke fristforlængelse.

Skal kommunen aflægge regnskab for det fulde tilsagnsbeløb eller 80 pct. af beløbet anvendt til køb af kurser fra den regionale positivliste?

Det fremgår af tilsagnsskrivelsen, at der er afsat en bevilling svarende til 80 pct. af den samlede bevilling, som udgør statens direkte tilskud til delvis dækning af en kommunes udgifter til tilbud om uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje, mens de resterende 20 pct. af det samlede beløb til den regionale uddannelsespulje er overført til budgetgarantier, som kommunerne modtager over bloktilskuddet.

Hvis en kommune har fået et tilsagn på 1.000.000 kr., skal kommunen afholde udgifter for 1.250.000 for at hjemtage tilskuddet på 1.000.000 kr. Kommunen skal derfor aflægge regnskab for de samlede afholdte udgifter til tilbud om uddannelsesforløb.

STAR har udarbejdet en budget- og regnskabsskema, hvoraf dette fremgår: https://www.star.dk/puljer/vejledninger-retningslinjer-og-skabeloner/ hjemmesiden benyttes, så fremgår egenfinansieringen på de 20% heraf.

 

Hvilken dokumentation skal indgå i forbindelse med regnskabsaflæggelse på den regionale pulje? Er der særlige formkrav til regnskabet? Skal kursusnumrene på de konkrete kurser bevilliget fra den regionale positivliste fremgå?

Det fremgår af bekendtgørelsen, at kommuner, der modtager tilskud, skal udarbejde et særskilt og revisorpåtegnet regnskab over deres udgifter til indsatsen, som skal indsendes til STAR. Herudover bør kommunen være opmærksom på, at det også fremgår af bekendtgørelsen, at STAR kan indhente oplysninger om, hvilke uddannelsesforløb kommunerne har ydet støtte til.

Hvordan skal udgifter til aktiviteter, som går på tværs af finansår regnskabsføres på den regionale pulje?

Udgiften skal regnskabsføres i det år aktiviteten gennemføres og kommunen modtager og betaler regningen. Hvis aktiviteten er igangsat i 2020 og løber ind i 2021, er det altså kun den del af uddannelsesforløbet, der vedrører 2020, der skal betales af 2020 bevillingen.

Kommunen skal således være opmærksom på, at der eventuelt skal reserveres en del af 2020 bevillingen til at afholde udgifter til igangsatte forløb, der afsluttes og betales i 2021.

Skal der aflægges særskilt regnskab for de ekstra midler, der blev udmeldt til kommunerne i august 2020?

Nej. Regnskabsaflæggelsen vedrørende de ekstra midler skal ske sammen med regnskabsaflæggelsen for kommunens samlede bevilling under den regionale uddannelsespulje – altså som ét samlet regnskab for den regionale uddannelsespulje.

Skal regnskabet altid påtegnes af en revisor?

Nej. Ved tilskud på under 500.000 kr. er det tilstrækkeligt at det endelige regnskab er underskrevet af den økonomisk ansvarlige i jobcenteret. Hvis I har modtaget tilskud på mere end 500.000 kr. stilles der krav om at regnskabet skal påtegnes af en revisor.

Det er altså størrelsen på tilskuddet som bestemmer om det endelige regnskab skal påtegnes af ledelsen eller en ekstern revisor.

Vi har modtaget et tilskud på over 500.000 kr. men har forbrugt mindre end 500.000 kr. – skal regnskabet så stadig påtegnes af en revisor?

Ja. Ved tilskud til offentlige institutioner på over 500.000 kr. stilles krav om aflæggelse af endeligt projektregnskab påtegnet af en registreret eller en statsautoriseret revisor. Dette gælder altid, såfremt der er afholdt udgifter af tilskuddet. Det er således tilskuddets størrelse, som definerer, om det endelige regnskab skal være ledelsespåtegnet eller revisorpåtegnet.

Hvis vi ikke har brugt af tilskuddet skal vi så stadig indsende regnskab?

Nej. Men I skal give besked om, at I ikke har brugt af tilskuddet via Tilskudsportalen. Hvis STAR ikke modtager denne information, vil I modtage rykker herom.

Sidst opdateret: 25-09-2020