Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om puljen til grundforløb til erhvervsuddannelse

Vi modtager jævnligt spørgsmål til puljen til grundforløb, som kan være af generel interesse.

Kan der bevilges grundforløb uden uddannelsesaftale til uddannelser, som fremgår af positivlisten for udannelsesløftet?

20-01-2020

Med puljen til grundforløb til erhvervsuddannelser, kan et grundforløb finansieres, hvis den ledige har en uddannelsesaftale med en virksomhed inden grundforløbet starter, eller hvis uddannelsen er på positivlisten for uddannelsesløftet. 

Det er dermed tilstrækkeligt, at en uddannelse som fx klejnsmed fremgår af positivlisten for uddannelsesløftet. 

Får kommunerne først pengene udbetalt, når projektet er afsluttet, eller bliver de udbetalt forlods på baggrund af ansøgningsskemaet?

20-01-2020

Som ved de eksisterende uddannelsespuljer regnskabsaflægges der én gang årligt, hvilket sker 3 måneder efter puljens udløb. 

Betyder kravet om medfinansiering på puljen, at kommunerne ikke refunderes over budgetgarantien?

20-01-2020

Der er med puljen ikke afsat midler til budgetgarantien, hvilket konkret betyder, at kommunerne selv skal finansiere den angivne andel. For puljen til grundforløb til erhvervsuddannelser betyder det, at kommunerne selv skal finansiere 20 procent af udgifterne til de gennemførte forløb. 

Hvordan skal kommunerne registrere, herunder bevillingsramme og persongruppe, tilbud bevilget under puljen

09-03-2020

Der er med puljen ikke fastlagt centrale krav til kommunernes registrering i fagsystemerne på specifikke bevillingsrammer eller persongrupper. Det er således op til kommunerne at fastlægge den nødvendige registrering.

Det bemærkes dog, at det for alle de nye uddannelsespuljer gælder, at:

Kommuner skal kunne oplyse antallet af personer, der har modtaget tilbud, der er finansieret med midler fra den enkelte pulje, personnumre på pågældende personer samt hvilke uddannelsesforløb, kommunerne har ydet støtte til.
Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller modtages. Kontering af indtægter og udgifter skal ske på uautoriseret gruppering (udgifterne og tilskuddet skal registreres korrekt på art) og i øvrigt følge de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem.
Kommunerne har ved modtagelse af tilsagn modtaget mere information i Til-skudsportalen om betingelserne for tilskud fra de nye uddannelsespuljer.

For yderligere information henviser STAR til ”Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer”, som findes her:

 

Vejledning til anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer 

Med puljen kan kommunerne opnå refusion for udgifter til grundforløb for uddannelser, som fremgår af positiv listen for puljen til uddannelsesløft. På listen er der for hver uddannelse dog også tilknyttet trin og specialer. Har de betydning for, om kommunerne kan få refunderet udgifter til grundforløb?

09/03/2020

Nej. Trin og specialer er relevante for puljen til uddannelsesløft, men har ikke betydning for puljen til grundforløb. Grundforløbene for uddannelserne på listen er de samme uanset borgerens senere valg af trin/speciale.

Under hvilke ordninger kan et grundforløb til en erhvervsuddannelse bevilges?

Jobcenteret kan fra 1. august 2020 bevilge en hel eller en del af en erhvervsuddannelse (herunder et grundforløb) til forsikrede ledige i målgruppen og et grundforløb til jobparate kontanthjælpsmodtagere i mål-gruppen under puljen til uddannelsesløft.

Jobcenteret kan derudover bevilge et grundforløb under puljen til grundforløb til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i målgruppen indtil 31. marts 2021.

For bevilling af en hel erhvervsuddannelse under ret til uddannelsesløft på 110 pct., se spm./svar vedr. Hvordan bevilger jobcentret en hel erhvervsuddannelse ifm. den nye ret til 110 pct. af dagpengesatsen under uddannelsesløft?

Sidst opdateret: 08-10-2020