Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Personlig assistance til personer med handicap

Personlig assistance er en mulighed for støtte, til personer med funktionsnedsættelse der møder barrierer i forbindelse med job, uddannelse eller deltagelse i tilbud.

Der kan ydes støtte til personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Personlig assistance i erhverv

Jobcenteret kan yde tilskud til personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job. Jobcenteret kan yde tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge for personer, der er beskæftiget 37 timer om ugen.

Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen. Det afgørende er, om der fortsat er et betydeligt selvstændigt indhold i arbejdet, når der ses bort fra den personlige assistents arbejde.

Den personlige assistents opgaver kan fx være:

 • Praktisk bistand til specifikke løft, sekretær- eller chaufførbistand og korrekturlæsning
 • Tegnsprogstolkning
 • hjælp med at skabe struktur og overblik samt kvalitetssikring af opgaver

Der kan bevilges personlig assistance til følgende grupper:

 • Ordinært ansatte
 • Seniorjobbere
 • Selvstændige
 • Fleksjobbere
 • Personer i løntilskud
 • Personer i virksomhedspraktik

Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Der kan ydes støtte personlig assistance under efter- og videreuddannelse, medmindre den pågældende er berettiget til specialpædagogisk støtte i form af personlig assistance i henhold til lovgivningen om den pågældende uddannelse eller om specialpædagogisk støtte til deltagelse i den pågældende uddannelse.

Når der ydes tilskud til personlig assistance til efter- og videreuddannelse, skal den personlige assistent assistere ved at udføre de praktiske opgaver, som personen med funktionsnedsættelse ikke selv kan eller har meget svært ved at udføre. Det kan fx være ved at fungere som »øjne« eller »ører«, udføre skrive-/sekretærarbejde og hjælpe til ved forberedelse. For døve sker den personlige assistance oftest i form af tegnsprogs- eller skrivetolk. Personlig assistance til efter- og videreuddannelse kan bevilliges til ledige og beskæftigede med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Der kan ydes personlig assistance til følgende grupper:

 • Beskæftigede, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv
 • Beskæftigede, der deltager i kurser, der er et led i arbejdet, betales af arbejdsgiveren og afvikles i arbejdstiden
 • Selvstændige, der deltager i kurser, der er et almindeligt led i efter- og videreuddannelsen i den pågældende branche
 • Ledige der deltager i jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Ledige der deltager i og tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Ledige på dagpenge efter § 62 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 • Personer i opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud efter § 15 d. i lov om kompensations til handicappede i erhverv m.v.
 • Sygedagpengemodtagere, revalidender og førtidspensionister, der er på korte erhvervsrettede kurser, som arbejdsgiveren kan få tilskud til efter § 97, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Tilskud til personlig assistance

Ved en bevilling af personlig assistance betaler jobcentret et tilskud til arbejdsgivers udgifter til ansættelse af en personlig assistent. Tilskuddet til personlig assistance svarer som hovedregel til studentertimelønssatsen trin 3, stedtillægssats 4, der er fastlagt i overenskomsten mellem HK og Staten.

Timeløn til studerende (nyt vindue)

Hvis det i særlige tilfælde er nødvendigt, at den personlige assistent har specielle kvalifikationer for at kunne udføre assistancen, ydes tilskuddet svarende til den ordinære overenskomstmæssige startlønssats på området.

Hvor mange timers personlig assistance kan der bevilges?

Ved 37 timers ansættelse kan man som udgangspunkt bevilges personlig assistance i op til 20 timer om ugen. I de særlige tilfælde, hvor der er tale om flere eller meget omfattende funktionsnedsættelser, kan man bevilges assistance i op til fuld tid, dvs. 37 timer ved en 37 timers ansættelse.

Antallet af personlig assistancetimer bevilges altid efter en konkret vurdering af behovet i det enkelte tilfælde.

Til vurdering af det konkrete behov for assistancetimer har Specialfunktionen Job og Handicap udviklet et dialogskema. Dette kan fungere som et redskab for jobcentermedarbejdere i dialogen med borgeren.

Dialogskema med vejledning (pdf) (nyt vindue)

Blanket til ansøgning om personlig assistance

Nedenstående blanketter kan bruges som inspiration til, hvordan oplysninger kan indhentes i forbindelse med sager om personlig assistance. Det er kommunen, der er ansvarlig for, at behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Ansøgning om personlig assistance (pdf)  (nyt vindue)

Blanket til genansøgning i forbindelse med fortsat bevilling af personlig assistance

Genansøgning på bevilling af personlig assistance (pdf) (nyt vindue)

Blanket til anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance

Anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance (pdf)  (nyt vindue)

Blanket til brug for indsamling af praktiske oplysninger om arbejdsgiver og bevillingshaver

Forslag til Stamkortoplysningsark (pdf) (nyt vindue)

Eksempler på kvitteringer for udført tolkearbejde, som jobcentret kan vælge at anvende

Kvittering for tolkebistand fra jobcenter København (word) (nyt vindue)

Eksempler på tro- og loveerklæringer, som jobcentret kan vælge at anvende

Tro- og loveerklæring fra Jobcenter Fredericia (word) (nyt vindue)

Link til regler og afgørelser

I lov om kompensation til handicappede i erhverv og den tilhørende bekendtgørelse kan du læse om reglerne for personlig assistance. Kapitel 3 omhandler personlig assistance til erhverv, og kapitel 4 omhandler personlig assistance til efter- og videreuddannelse.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (nyt vindue)

Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v (nyt vindue)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (nyt vindue)

Vejledning om lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (nyt vindue)

Skrivelse om tilskud til feriegodtgørelse, ferietillæg m.v. i relation til bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv (nyt vindue)

Principafgørelser om personlig assistance

Ankestyrelsens principafgørelse 28-19 om Personlig assistance - forenelighed - vikardækning og almindelig medhjælp: KEN nr 9507 af 18/06/2019

Ankestyrelsens principmeddelelse 31-20 om personlig assistance - udmåling - timer - arbejdstid - flere ansættelsesforhold - ventetid

Ankestyrelsens principafgørelse 33-19 om borgerstyret personlig assistance - personlig assistent - arbejdsopgaver - kompensation til handicappede i erhverv: KEN nr 9521 af 21/06/2019

Ankestyrelsens principmeddelelse 93-19 om personlig assistance - tegnsprogstolk - udbetaling af tilskud - økonomisk interesse - nærmeste pårørende - dispensation

Ankestyrelsens principafgørelse 151-12 om personlig assistance - selvstændig erhvervsdrivende - ordblind - teknologiske hjælpemidler: KEN nr 10092 af 02/10/2012 (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse 141-12 om personlig assistance - personkreds - folkepensionist: KEN nr 10082 af 01/09/2012 (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse 78-12 om handicappede i erhverv - kompensation - personlig assistance - fjerntolkning - videotolkning - godkendelse - personlig assistent: KEN nr 10020 af 27/03/2012 (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse 238-10 om handicapkompensation - personlig assistance - taxikørsel: KEN nr 10412 af 30/11/2010 (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse 19-10 om handicapkompensation - personlig assistance - fleksjob - selvstændig virksomhed: KEN nr 10206 af 26/02/2010 (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse 44-19 om personlig assistance - arbejdsbetingede rejser - rimelige udgifter - kriterier - lokal arbejdskraft: KEN nr 9800 af 17/09/2019 (nyt vindue)

Sag om udbetaling af tilskud til personlig assistent, som var medinteressent i landbrugsvirksomhed spørgsmål om ansat på normale vilkår: KEN nr 10287 af 07/12/2006 (nyt vindue)

Personlig assistance i form af tegnsprogstolkning ved flere tolkeudbydere/tolkeleverandører: KEN nr 10232 af 03/10/2006 (nyt vindue)

Personlig assistance tegnsprogstolkning døv kontaktperson til døvblind: KEN nr 9623 af 06/02/2006 (nyt vindue)

Sag om afslag til personlig assistance til valgte kredsformænd og kredskasserer i Dansk Blindesamfund: KEN nr 9963 af 27/09/2005 (nyt vindue)

Ansøgning om forøgelse af antallet af assistancetimer til handicappet ansat i skånejob: KEN nr 9392 af 14/03/2003 (nyt vindue)

Muligheden for at få bevilget personlig assistance/tegnsprogstolk til selvstændigt bierhverv udøvet sideløbende med lønmodtagerarbejde: KEN nr 9260 af 06/12/2002 (nyt vindue)

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - er handicap - ej medhold: KEN nr 10905 af 19/11/2014 (nyt vindue)  

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - er handicap - ej medhold: KEN nr 10904 af 19/11/2014 (nyt vindue)

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - er handicap - ej medhold: KEN nr 10903 af 19/11/2014 (nyt vindue)

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - er handicap - ej medhold: KEN nr 10902 af 19/11/2014 (nyt vindue)

Pjecer

Specialfunktionen Job & Handicaps pjece kan rekvireres digitalt ved henvendelse til Specialfunktionens postkasse.

Kontakt

Specialfunktionen Job og Handicap

Dannebrogsgade 3,2, 5000 Odense C

33963737

sjh@star.dk

Sidst opdateret: 20-04-2023