Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Hjælpemidler

Personer med funktionsnedsættelse kan få bevilget hjælpemidler, hvis funktionsnedsættelsen medfører barrierer i forbindelse med et job, uddannelse eller ved deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der kan bevilges hjælpemidler til mennesker med handicap i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., hvis det er en nødvendig forudsætning for, at borgeren kan udføre arbejdsopgaverne.

Hjælpemidler er undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Formålet med at yde tilskud til hjælpemidler er at understøtte, at personer kan få og deltage i beskæftigelsestilbud samt opnå eller fastholde et almindeligt arbejde.

Hvad indebærer bevilling af hjælpemidler?

For at få bevilget hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., er det en betingelse, at:

 • hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen
 • udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde
 • hjælpemidlet er af afgørende betydning, for at personen kan deltage i tilbuddet, fastholde beskæftigelse eller selvstændig virksomhed
 • hjælpemidlet kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen

Ansvar for bevilling af hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. ligger hos jobcenteret i bopælskommunen, og hjælpemidler kan bevilges som udlån eller tilskud.

Hvem kan få bevilget hjælpemidler?

Det er en betingelse for at få bevilget hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., at man er omfattet af lovens målgrupper.

Jobcenteret kan give tilskud til hjælpemidler til personer, som er i:

 • tilbud om vejledning og opkvalificering
 • virksomhedspraktik
 • ansættelse i løntilskud, skånejob, løntilskud for personer med handicap (isbryderordningen) og fleksjob
 • seniorjob
 • ordinær beskæftigelse uden løntilskud
 • selvstændig virksomhed
 • ressourceforløb

Hjælpemidler til fleksjob

Jobcenteret kan give en person, der er ansat eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob. Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen.

Hjemmesider om hjælpemidler

Hjælpemiddelbasen (nyt vindue)

Institut for Blinde og Svagsynede (nyt vindue)

Danske tale, høre- og synsinstitutioner (nyt vindue)

Statens Byggeforskningsinstitut - tilgængelighed til arbejdspladsens bygninger (nyt vindue)

Regler og afgørelser

Hjælpemidler i forbindelse med et konkret erhverv eller ved deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats bevilges efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

I lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kapitel 6.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (nyt vindue)

Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (nyt vindue)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv (nyt vindue)

Vejledning om lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (nyt vindue)

Principafgørelser

Ankestyrelsen har udsendt en række principafgørelser om hjælpemidler. Ligesom lovgivningen, er principafgørelserne bindende retskilder.

Ankestyrelsens principafgørelse A-7-02 om arbejdsredskab - el - palleløfter - udlån - reparation - vedligeholdelse – service: KEN nr 9234 af 01/02/2002 (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse N-9-04 om virksomhedspraktik - arbejdsredskaber - arbejdstøj – revalidering: KEN nr 9367 af 01/12/2004 (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse N-15-06 om beskæftigelsesindsats - tilskud - arbejdsredskaber - arbejdspladsindretninger - ordinær ansættelse - folkepensionist – hjælpemidler: KEN nr 10977 af 01/12/2006 (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse N-4-07 om beskæftigelsesindsats - målgruppe - førtidspensionist – hjælpemidler: KEN nr 11186 af 01/06/2007 (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse N-5-08 om almindeligt kontorinventar - arbejdsredskaber - hæve/sænkebord: KEN nr 10985 af 31/05/2008 (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse 204-09 om tilskud - arbejdsredskab - motoriseret barnevogn: KEN nr 10740 af 30/10/2009 (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse 63-11 om arbejdsredskab - armkompressionsstrømpe - hjælpemiddel: KEN nr 10101 af 30/04/2011 (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse 133-12 om beskæftigelsesindsatsloven - hjælpemidler - tilskud - personkreds - lovens målgruppe: KEN nr 10074 af 01/09/2012 (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse 134-12 om tilskud til hjælpemidler - ordinær ansættelse - IT-rygsæk - tillidsrepræsentant – arbejdsmiljørepræsentant: KEN nr 10075 af 01/09/2012 (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse 151-12 om personlig assistance - selvstændig erhvervsdrivende - ordblind - teknologiske hjælpemidler: KEN nr 10092 af 02/10/2012 (nyt vindue)

Ankestyrelsens principafgørelse 27-16 om beskæftigelsesindsats - hjælpemidler - arbejdsredskaber - arbejdspladsindretninger - ordinær ansættelse - elev - lovens målgruppe: KEN nr 9499 af 06/06/2016 (nyt vindue)

På Ankestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om principafgørelser på beskæftigelsesområdet:

Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)
 

Pjecer

Specialfunktionen Job & Handicaps pjece kan rekvireres digitalt ved henvendelse til Specialfunktionens postkasse.

Kontakt

Specialfunktionen Job og Handicap

Dannebrogsgade 3,2, 5000 Odense C

33963737

sjh@star.dk

Sidst opdateret: 31-03-2023