Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Denne funktion beskriver driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør.

Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Fra regnskab 2019 samles alle driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på nærværende funktion 5.90. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På de autoriserede grupperinger på funktionen registreres for de enkelte målgrupper 1. Driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse m.v., 2. Øvrige driftsudgifter og 3. Mentorudgifter.

Kategori 1. Her registreres driftsudgifter ved aktivering i ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14. Øvrige udgifter i denne kategori omfatter udgifter til læse-, skrive- og regne-kurser efter § 32 a (men ikke udgifterne til selve testen) til personer omfattet af § 2, nr. 1-3 og 12-13, realkompetencevurdering efter § 32 a, § 32, stk. 1, nr. 1, eller regler udstedt i medfør af § 32, stk. 5, og i særlige tilfælde studie- og erhvervskompetencegiven-de uddannelser efter § 37 til personer omfattet af § 2, nr. 1-3 og 12-13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dertil kommer udgifter til opkvalificering ved afskedigelse, jf. § 32 b, til personer omfattet af § 2, nr. 1-3, og opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud efter § 99 til personer omfattet af § 2, nr.1-6, 8 og 12-13, hvis opkvalificeringen svarer til uddannelser efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Her registreres også driftsudgifter til danskuddannelse efter "lov om danskuddannelse til voksne udlændinge", når det gives som tilbud efter kap. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 60, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse efter lov om danskuddannelse kan gives som aktiveringstilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet. Endvidere registreres driftsudgifter, hvis danskuddannelse gives som tilbud efter en af de uddannelser, der i øvrigt er omtalt i § 60 i bekendtgørelsen.

Kategori 2. Her registreres driftsudgifter ved aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 2, nr. 1-7 og 11-14, som fx særligt tilrettelagte uddannelses- og vejledningsforløb m.v. Øvrige driftsudgifter er udgifter til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i vejledning og opkvalificering efter §§ 76-77 (udgifter til øvrige hjælpemidler skal registreres på andre funktioner), udgifter til virksomhedens faktiske afholdte udgifter til vejledning og opkvalificering samt administration i forbindelse med partnerskabs-aftaler efter § 81 a. Dertil kommer udgifter til opkvalificering ved afskedigelse, jf. § 32 b, til personer omfattet af § 2, nr. 1-3, opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud efter § 99 til personer omfattet af § 2, nr.1-6, 8 og 12-13, hvis opkvalificeringen svarer til uddannelser efter § 32, stk. 1, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Desuden registreres indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.

Endvidere registreres her driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter § 12, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om udgifter til de uddannelser, som personer omfattet af § 2, nr. 2-4 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - med kommunens godkendelse - kan deltage i som fx folkeskolens 8.-10. klassetrin og HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer, jf. bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde.

Endeligt registreres driftsudgifter til danskuddannelse, hvis der er tale om et særligt tilrettelagt forløb for ledige i dansk, som ikke falder ind under § 60 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Udgifter til STU (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres ikke på denne funktion men på gruppering 018 på funktion 5.68.98.

Kategori 3. På funktionen kan der alene registreres mentorudgifter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. lønomkostninger til mentoren, eller honorar til en ekstern konsulent samt tilskud til køb af uddannelse for en virksomheds- eller uddannelsesinstitutionsmentor. Lønomkostningen er inklusiv feriepenge, pensionsbidrag og andre arbejdsgiverudgifter. Der kan ikke registreres udgifter til mentorens sygdom og transport.

Gældende konteringsregler

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 19-12-2019