Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Sygedagpenge/sygedagpengerefusion: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om sygedagpenge og sygedagpengerefusion.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.
  • I bunden af et afsnit kan der ligge historiske svar, som ikke gælder mere. Vi har tilføjet "historisk" i slutningen af sådanne spørgsmål.

Jeg har sendt min medarbejder hjem pga. graviditet i forbindelse med COVID-19, da hun er i øget risiko, jf. sundhedsstyrelsens anbefaling. Har jeg ret til refusion fra dag 1? (revideret)

Svar 06-10-20:

Du har ret til refusion fra 1. fraværsdag efter barselsloven, hvis din gravide medarbejder fraværsmeldes efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal gravide medarbejdere fra fulde 28 graviditetsuger (28 +0), der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fraværsmeldes fra arbejdspladsen, hvis omplacering til andre arbejdsopgaver eller hjemmearbejde ikke er muligt.

En fraværsmelding af en gravid medarbejder på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger betragtes som graviditetsbetinget fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2.

Det er en betingelse for ret til refusion efter barselslovens regler, at din medarbejder opfylder betingelserne i barselsloven for ret til barselsdagpenge. Hvis betingelserne er opfyldt, vil du have ret til refusion fra 1. fraværsdag, hvis du udbetaler løn under fraværet.

Som arbejdsgiver skal du anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 5 uger fra første fraværsdag. Anmeldelsen skal ske via Nemrefusion.

Det bemærkes endvidere, at der i sygedagpengeloven er en midlertidig ret til sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag for medarbejdere, der vurderes at være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Ifølge Sundhedsstyrelsen betragtes gravide generelt som værende i øget risiko ud fra et forsigtighedsprincip for at tage hensyn til den gravide og det ufødte barn.

For ret til sygedagpengerefusion efter sygedagpengeloven for personer i øget risiko kræves lægelig dokumentation for, at lønmodtageren er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, samt at arbejdsgiveren erklærer, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Den midlertidige ret til sygedagpengerefusion udløber den 31. december 2020.

Dette svar er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide, der fremgår af ’Gode råd til dig, der er i øget risiko’ af 15. september 2020. Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen revideres løbende.

Tidligere gældende svar

Svar 29-05-20 - ikke længere gældende:

Du har ret til refusion fra 1. fraværsdag, hvis din gravide medarbejder fraværsmeldes efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år (se anbefalingerne nedenfor).

Arbejdsgivers ret til refusion er omfattet af barselslovens regler, hvor en fraværsmelding af en gravid medarbejder på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger betragtes som graviditetsbetinget fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2. Det er en betingelse for ret til refusion, at din medarbejder opfylder betingelserne i barselsloven for ret til barselsdagpenge. Hvis betingelserne er opfyldt, vil du have ret til refusion fra 1. fraværsdag, hvis du udbetaler løn under fraværet.

Som arbejdsgiver skal du anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 5 uger fra første fraværsdag. Anmeldelsen skal ske via Nemrefusion.

Gravide indtil graviditetsuge 28 er ikke omfattet af reglerne om graviditetsbetinget fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2, og en arbejdsgiver, der hjemsender en gravid medarbejder indtil graviditetsuge 28, vil derfor ikke kunne modtage refusion efter barselsloven.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko skal gravide medarbejdere, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fra graviditetsuge 28 fraværsmeldes, hvis der på arbejdspladsen ikke er mulighed for omplacering til andre opgaver eller hjemmearbejde.

For gravide medarbejdere indtil graviditetsuge 28, der i deres normale funktioner deltager i pleje, omsorg eller behandling af, og som er i tæt kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen omplacering til anden opgave.

Det bemærkes, at dette svar er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide, der fremgår af ’Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko’ version 5 af 25. maj 2020. Den 12. maj 2020 præciserede Sundhedsstyrelsen hvilke gravide medarbejdere, der skal fraværsmeldes. Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen revideres løbende.

Svar 23-04-20 - ikke længere gældende:

Sundhedsstyrelsen har den 2. april 2020 ændret retningslinjer for håndtering af gravide medarbejdere, der arbejder i social-, sundheds- og ældresektoren, og i dagtilbud 0-6 år. Ifølge retningslinjerne skal gravide medarbejdere inden for de nævnte fagområder fra graviditetsuge 28 (28 + 0) have hjemmearbejde. Indtil graviditetsuge 28 (frem til 27 + 6) skal den gravide medarbejder håndteres ligesom alle andre medarbejdere i risikogruppen, hvilket vil sige, at gravide, der i deres normale funktioner og/eller opgaver vil komme i kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19, skal omplaceres til anden opgave.

Hvis din medarbejder er gravid fra graviditetsuge 28 (28 +0) og sendes hjem fra arbejde i sundhedsfaget med løn på grund af smitterisikoen, og det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, kan der være mulighed for at modtage refusion efter barselslovens regler, da der i denne situation vil være tale om graviditetsbetinget fravær, der er omfattet af barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2. Hvis betingelserne for ret til refusion efter barselsloven er opfyldt, vil der være ret til refusion fra 1. fraværsdag.

For at have ret til refusion skal du som arbejdsgiver anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 5 uger fra første fraværsdag. Anmeldelsen skal ske via Nemrefusion.

Kan medarbejdere, der er fritaget for arbejdsforpligtelse efter konkret vurdering af øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19, jf. den politiske aftale af 15. maj 2020, deltage i voksen- og efteruddannelse?

Svar 07-08-20: 

Medarbejderen kan efter aftale med arbejdsgiver/virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse. Medarbejderen har således mulighed for at deltage i opkvalificering og efteruddannelse, fx online-kurser, i det omfang, det er muligt at tage højde for Sundhedsstyrelsens anbefalinger i tilfælde af øget risiko.

Det er dog en forudsætning, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke på dagsbasis modtage dobbelt tilskud i form af sygedagpenge eller sygedagpengerefusion fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Jeg har en medarbejder, der er kronisk syg og bange for at blive smittet med COVID-19. Kan jeg få refusion, hvis hun bliver hjemme? (revideret)

Svar 27-05-20:

Efter sygedagpengelovens § 58 b kan du få refusion fra første fraværsdag for en ansat, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, hvis du som arbejdsgiver ikke kan indrette arbejdspladsen betryggende, eller tilbyde omplacering eller hjemmearbejde i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko. Du kan tidligst søge om refusion for fraværsdage fra den 20. maj 2020, hvor § 58 b trådte i kraft.

For at få refusion af kommunen skal din medarbejder have lægelig dokumentation for, at personen efter en konkret og individuel, lægelig vurdering er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Denne lægelige vurdering foretages med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger.

Desuden skal du underskrive en erklæring om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen betryggende, herunder ved at tilbyde omplacering eller hjemmearbejde. Du kan ikke få refusion, hvis din medarbejder f.eks. arbejder hjemmefra på deltid.

Tidligere gældende svar

Svar 27-03-20 - ikke længere gældende:

Du kan ikke få refusion for en ansat, der selv har valgt at gå i karantæne, fx for ikke at blive smittet.

For at opfylde betingelserne i § 53 b, stk. 1, skal der være tale om, at lønmodtageren er:

  • sat i karantæne på grund af smitterisiko for COVID-19 uden selv at være konstateret syg, og
  • efter en konkret lægelig vurdering antages sandsynligvis at (kunne) være smittebærer, og
  • det efter Sundhedsstyrelsens vurdering er afgørende, at personen er i karantæne af hensyn til bl.a. at modvirke spredning af smitte.

Det er desuden en forudsætning, at der er tale om en løbende og aktiv, individuel opfølgning fra sundhedsmyndighederne af den karantænesatte person.

Du kan heller ikke få refusion efter § 53 b, stk. 2.

Hensigten med denne bestemmelse er at kompensere for fraværet, når der er tale om lønmodtagere, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af COVID-19, fordi de pågældende personer udgør en konkret smitterisiko.

Min medarbejder er ikke syg, men skal holde sig hjemme i to uger fordi sundhedsmyndighederne vurderer at hun udgør en risiko for at smitte andre. Kan jeg få refusion fra første fraværsdag efter en af de nye regler i sygedagpengelovens § 53 b?

Svar 06-05-20:

Du kan godt få refusion for en ansat, der enten er blevet sat i karantæne eller blevet anbefalet hjemmeophold af sundhedsmyndighederne. Formålet med karantænen/hjemmeopholdet er at hindre smittespredning, idet der er en risiko for, at den ansatte er blevet smittet.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at karantæne p.t. ikke anvendes. Men loven gælder resten af 2020, og vil dermed gælde, når/hvis karantæne igen bliver anvendt. Samtidig gælder loven med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar.

Du kan også få refusion for en medarbejder, hvis personen er blevet anbefalet hjemmeophold af sundhedsmyndighederne, fordi personen har været et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, og det er sandsynligt, at personen kan være smittebærer.

I forbindelse med COVID-19 har der været anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om, at personer, som kom hjem fra ferie/ophold i bestemte lande (omtalt som ”røde zoner”), skulle opholde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Det var lande, hvor der var konstateret smitte med COVID-19, og hvor der derfor kunne være en risiko for, at den rejsende var blevet smittet. Senere er anbefalingerne ændret til, at gælde alle lande.

Du kan ikke få refusion, hvis din medarbejder selv har valgt at blive hjemme, fx for ikke at ville udsætte sig for risiko for at blive smittet. Det samme gælder, hvis medarbejderen er blevet anbefalet af lægen at blive hjemme, fordi personen eller f.eks. ægtefællen er i risikogruppen, men ikke selv i er syg.

Min medarbejder er syg med hoste/forkølelse. Kan jeg få refusion fra første fraværsdag efter den nye regel i sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1?

Svar 27-03-20:

Ja, men kun hvis din ansatte har en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes smitte med COVID-19. Så regnes sygefraværet for at opfylde kravet om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom. Det er en forudsætning, at lovens øvrige betingelser er opfyldt.

Se afsnit 2.1.1. i Vejledning om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19.

Min medarbejder er blevet anbefalet af lægen at blive hjemme, fordi ægtefællen er smittet af COVID-19. Hvis det havde været for et par uger siden, var min ansatte blevet sat i karantæne - så kan jeg få refusion efter karantæne-bestemmelsen i § 53 b, stk. 1? Eller efter bestemmelsen om hjemmeophold i § 53 b, stk. 2?

Svar 27-03-20:

Nej, en anbefaling fra lægen om at blive hjemme lever ikke op til kravene, hvis din ansatte ikke er syg.

Hvis din ansatte selv er syg, kan du søge om refusion efter § 53 b, stk. 1. Hvis du har en ansat, der er eller har været sat i karantæne, som lever op til kravene i bestemmelsen, kan du også søge om refusion.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at karantæne p.t. ikke anvendes. Men loven gælder resten af 2020, og vil dermed gælde, når/hvis karantæne igen bliver anvendt.

Ift. hjemmeophold er bestemmelsen ikke opfyldt, når Sundhedsstyrelsen p.t. i forhold til personer fra samme husstand skriver, at ”Hvis du har været i tæt kontakt med en, som har fået bekræftet at være smittet med ny coronavirus inden for de seneste 14 dage, skal du være særligt opmærksomhed på symptomer, som kunne være tegn på COVID-19.”

Jeg har sendt min medarbejder hjem pga. regeringens lukning af visse virksomheder. Kan jeg få refusion efter de nye regel i sygedagpengelovens § 53 b, stk. 2?

Svar 27-03-20:

Nej. Fravær som fx skyldes, at en arbejdsgiver sender lønmodtageren hjem på grund af svigtende ordretilgang eller lukning af virksomheden er ikke omfattet af § 53 b, stk. 2.

Hensigten med bestemmelsen er at kompensere for fraværet, når der er tale om lønmodtagere, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af COVID-19, fordi de pågældende personer udgør en konkret smitterisiko.

Jeg er frisør og er blevet sygemeldt med følgende symptomer: feber, hoste og vejrtrækningsbesvær, hvilket gør at jeg ikke kan passe mit arbejde tæt på kunderne. Jeg er ikke blevet testet for COVID-19 hos lægen, så jeg ved ikke om der er tale om COVID-19 eller anden influenza-sygdom/virus. Og nu er min salon også blevet lukket efter påbud fra myndighederne. Har jeg ret til sygedagpenge fra første fraværsdag? Og hvis ja, i hvor lang tid?

Svar 27-03-20:

Ja – hvis du har symptomer, der betyder, at du sandsynligvis har COVID-19, kan du søge om sygedagpenge fra første dag. Du kan få sygedagpenge, indtil du er rask.

Når du er rask, kan du ikke længere modtage sygedagpenge, heller ikke hvis din salon evt. fortsat skal holde lukket. Dette er ikke en del af de nye regler om udvidet ret til sygedagpenge til selvstændige.

Jeg er selvstændig, og kom den 20. marts 2020 hjem fra ferie i udlandet. Jeg har fået at vide, at jeg skal blive hjemme i 14 dage, og at jeg kan søge om sygedagpenge. Nu spørger kommunen, om jeg kom hjem fra en ”rød zone”. Hvad mener de med det, og har det betydning for, om jeg kan få sygedagpenge?

Svar 27-03-20:

Du kan som selvstændig få sygedagpenge i de 14 dage, du opholder dig hjemme efter ankomst til Danmark fra et andet land. Det er en forudsætning, at du ikke kan arbejde hjemmefra, og at du opfylder de almindelige betingelser for at kunne modtage sygedagpenge fra kommunen (dog ikke kravet om at være syg).

I forbindelse med COVID-19 har der været anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om, at personer, som kom hjem fra ferie/ophold i bestemte lande (omtalt som ”røde zoner”), skulle opholde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Det var lande, hvor der var konstateret smitte med COVID-19, og hvor der derfor kunne være en risiko for, at den rejsende var blevet smittet.

I dag er der ikke ”røde zoner” på grund af udbredelsen af COVID-19 over stort set hele verden. Derfor anbefales alle, der kommer til Danmark, at blive hjemme i 14 dage og være særligt opmærksomme på symptomer.

Sidst opdateret: 06-10-2020