Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Puljer og regnskab: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om puljer og regnskab.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.
  • I bunden af et afsnit kan der ligge historiske svar, som ikke gælder mere. Vi har tilføjet "historisk" i slutningen af sådanne spørgsmål.

Hvad betyder COVID-19 for frister for indsendelse af regnskaber og rapporter vedrørende tilskud fra styrelsen?

Svar 18-03-20:

Frister for indsendelse af regnskaber og rapporter vedr. tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udskydes foreløbig 14 dage på grund af COVID-19.

Mange arbejdspladser har sendt medarbejdere hjem på grund af COVID-19, og ikke alt fungerer som normalt. For at sikre, at alle tilskudsmodtagere har mulighed for at indsende fyldestgørende regnskaber, flyttes alle frister for regnskaber og faglig afrapportering med frist i perioden fra og med uge 12 til og med uge 16 således: Fristen udskydes med 14 dage fra den dato, der fremgår af tilskudsbrevet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbetaler fortsat tilskud til projekter, og der vil fortsat være mulighed for at søge styrelsens puljer med de ansøgningsfrister, der er angivet under de enkelte puljer på star.dk.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er som udgangspunkt positiv overfor forlængelse af igangværende projekter som følge af COVID-19. Det er dog et krav, at der indsendes begrundet anmodning herom til styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen.

Vi kan ikke gennemføre de aktiviteter/projekter, som vi har fået puljemidler til pga. corona-situationen?

Svar 12-03-20:

Styrelsen er opmærksom på den seneste tids udmeldinger i relation til det aktuelle udbrud af COVID-19 og på, at behovet for at tage forholdsregler i den forbindelse kan påvirke gennemførelsen af projekter, som styrelsen har givet tilsagn om tilskud til, fx i forbindelse med aflysning af planlagte seminarer, undervisningsforløb og lignende projektaktiviteter. Aflysning eller udskydelse af sådanne aktiviteter af hensyn til at undgå spredning af COVID-19 kan derfor begrunde en ansøgning om forlængelse af projekt- og tilsagnsperiode.

Anmodningen om forlængelse af tilsagnsperioden skal indsendes via Tilskudsportalen med begrundelse for, hvorfor forlængelse af projektet er nødvendig af hensyn til projektets gennemførsel. Anmodningen skal indsendes som en besked under ”indsend information til STAR”. Der skal ikke udfyldes en særskilt formular/ansøgning.

Tilsagnsmodtager skal i anmodningen redegøre for, hvordan den manglende gennemførelse af de planlagte aktiviteter påvirker projektets aktiviteter og målsætninger. Tilskudsmodtageren kan herunder anmode om en ændring i aktiviteter og måltal, jf. også styrelsens almindelige tilskudsbetingelser.

Styrelsen vil på det grundlag tage stilling til, om tilsagnsperioden kan forlænges og ændringen i de planlagte aktiviteter og måltal kan imødekommes.

Det er i udgangspunktet ikke muligt at få forhøjet afgivne tilsagn, såfremt det af hensyn til at begrænse spredningen af COVID-19 er nødvendigt at aflyse eller ændre planlagte aktiviteter, og udgifterne til aktiviteterne er afholdt uden mulighed for økonomisk kompensation, fx som følge af kontraktmæssige bindinger til kursussteder eller lignende.

Sidst opdateret: 08-09-2020