Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til VITAS

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til VITAS, vi har modtaget.

Gennem kontakten med brugerne indsamler Landssupporten og projektlederne ønsker til ændringer i VITAS. Ønskerne vil løbende blive behandlet og beskrives på denne side med angivelse af status.
Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ønske om mulighed for at angive nyt bevilget beløb ved forlængelse af tillægsbevilling - sagsnr.: 157149

24-09-2019 Ved forlængelse af en tillægsbevilling ønskes der mulighed for at angive et nyt bevilget beløb i alt, sådan at både jobcenter og virksomhed kan få overblik over det bevilgede beløb.
24-09-2019 Ændringsønske er oprettet.

Ønske om udfasning af borgerbreve fra VITAS - sagsnr.: 154201

10-09-2019 Ønske om afskaffelse af brev til borger, når øremærket ansøgning om ansættelse i løntilskud bliver afslået med den begrundelse, at borgerbreve ikke hører hjemme i VITAS. Mange medarbejdere glemmer at fjerne fluebenet om brev til borger, når afslag gemmes.
17-10-2019 Eb løsning forventes implementeret i release 2020-2.

Automatisk inaktivering af brugere - sagsnr.: 153984

05-09-2019 Ønske om etablering af automatisk inaktivering af brugere, der i en given periode ikke har benyttet deres adgang til VITAS. Alternativt, at der indføres en kolonne med oplysning om brugernes seneste login, mhp en manuel inaktivering af brugere.
05-09.2019 Ændringsønske er oprettet.

Merbeskæftigelseskravet: Tydeliggørelse af, hvornår data baseres på CVR-nr. og hvornår på P-nr. - sagsnr.: 142777

31-07-2019 I informationsteksten fremgår det tydeligt, hvornår opgørelsen baseres på CVR-nr. og hvornår på P-nr., men når man kommer til selve udfyldelsen, men når man når til spørgsmålet om, hvorvidt en ansat uden løntilskud er fratrådt sin stilling inden for de seneste tre måneder, hvor stillingen ikke er blevet genbesat, så oplyses der ikke om, at der nu skal arbejdes på P-nr.-niveau - modsat de to foregående felter, hvor det oplyses, at data baseres på CVR-nr.
31-07-2019 Ændringsønske er oprettet.

Mulighed for at indsætte linjeskift i beskeder - sagsnr.: 142166

12-07-2019 Det er muligt på Vitas at lægge beskeder til virksomheder og jobcentre - fx om lukkedage i supporten. Det er ikke muligt at indsætte linjeskift/dobbelt linjeskift i beskederne, hvilket gør dem svære at læse.
12-07-2019 Ændringsønske er oprettet.

Udtræk af data fra Vitas - sagsnr.: 139548

19-06-2019 Der er fra virksomheder ønske om mulighed for at kunne udtrække data fra virksomhedens ansøgninger m.v. i Vitas.
19-06-2019 Ændringsønske er oprettet.

Tilføjelse af information i e-mail til arbejdsgiver ved udløb af løntilskud - sagsnr.: 137261

10-05-2019 Når en løntilskudsansættelse udløber, modtager arbejdsgiver modtager en e-mail med påmindelse om registrering af ophørophør.

Der er ønske om, at det i mailen bliver tilføjet information om, at arbejdsgiveren kan vente med at indsende, til de har det fulde beløb for støtte og løn i ansættelsesperioden, som medregnes i bruttostøtteintensiteten.
Flere arbejdgivere opfatter mailen som en rykker og sender ind med forkerte beløb.
10-05-2019 Ændringsønske er oprettet.

Hjælpetekster i ansøgning til beskrivelse af stillingen - sagsnr.: 137258

10-05-2019 Der er ønske fra om, der kommer ”hjælpetekster” i ansøgningen i Vitas - enten som en lille tast med informationer eller hjælpetekst i feltet som forsvinder, når man som arbejdsgiver begynder at indskrive i feltet.

Ønsket er begrundet i, at at få bedre/mere uddybende beskrivelser arbejdsopgaver, skånebebehov m.v.
10-05-2019 Ændringsønsket er oprettet

Rimelighedskravet - ønske om specificering af kontaktgrupper - sagsnr.: 136981

01-05-2019 I forbindelse med forsøgsbekendtgørelsen om rimelighedstalskravet, er der et ønske om, at man under 'Timer' kan se, om det handler om timer, der er omfattet eller ej.
01-05-2019 Ændringsønsket er oprettet.

Gennemgang af flowet for ansøgning om voksenlærling - sagsnr. 136228

03-04-2019 Hvis en virksomhed i ansøgning om voksenlærling angiver, at personen har været ansat i virksomheden indenfor de seneste 6 måneder, afvises ansøgningen automatisk, med mindre virksomheden markerer, at de ønsker ansøgningen indsendt til vurdering i jobcentret.

Men ifølge § 10, stk. 5 i forsøgsbekendtgørelsen (BEK nr 1597 af 14/12/2018), kan personen have været ordinært ansat i virksomheden inden for de seneste 6 måneder, forudsat, at borgeren har modtaget offentlig forsørgelse:

Stk. 5. For at der kan gives tilskud til en virksomhed, der indgår uddannelsesaftale med personer, der er omfattet af stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 3, nr. 1, må personen ikke have været ordinært ansat på virksomheden inden for de seneste 6 måneder, med mindre personen samtidig har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse.

Flowet i ansøgning om voksenlærling skal derfor gennemgås.
23-10-2019: Forventes løst 02-01-2020.

Ønske om, at medarbejders e-mailadresse skjules i underskriftfeltet i bevillinger - sagsnr.: 132004

13-12-2018 Virksomheder kan se jobcentermedarbejderens e-mailadresse i stemplingerne på bevillingen. Det er dermed muligt for virksomheder at sende e-mails til ikke-sikre e-mailadresse. Der er derfor ønske om, at  jobcentermedarbejderens e-mailadresse ikke bliver vist i bevillinger.
13-12-2018 Ændringsønske er oprettet

Mulighed for at marker at afvist tillægsbevilling er set - sagsnr.: 127381

09-08-2018 Der ønskes at det bliver muligt for jobcenter at markere, at en tillægsbevilling der er afvist af virksomhed, er accepteret/set.
09-08-2018 Ændringsønske oprettet

Der ønskes nyt felt til angivelse af om borgeren tidligere har været i praktik i virksomheden - sagsnr.: 126990 

20-07-2018 Der ønskes at der på praktikansøgning tilføjes et felt på fanen borger, hvori virksomheden skal oplyse om borgeren tidligere har været i praktik i virksomheden.
20-07-2018 Ændringsønske oprettet

Håndtering af job for førtidspensionister på særlige vilkår - sagsnr. 121597

30-04-2018 Når bevilling af løntilskud for en borger i kontaktgruppe 14 'Førtidspensionist' godkendes, får jobcentret en webservicebesked (WSRM), som indeholder jobtypen vedrørende jobtyperne for ansættelse med løntilskud (privat, stat, kommune og sygehusregion). Når jobcentrets sagsbehandlingssystem opretter aktiviteten, bliver den dermed ikke oprettet med den korrekte jobtype. Der ønskes mulighed. Dette ønskes ændret, sådan at jobcentret får besked med den korrekte jobtype.
02-08-2019 Ændringsønsket er imødekommet. Tidspunkt for implementering er endnu ikke fastlagt.

Ansøgning hvor borger er henvist til AA(rolle 3), sendes automatisk til behandling ved AA - sagsnr.: 121411

26-04-2018 Jobcenter ønsker at ansøgninger, hvor borgeren er henvist til AA med rolle 3, sendes direkte til AA til godkendelse og færdig behandling i Vitas, og ikke til Jobcenter.
26-04-2018 Ændringsønske oprettet 

Tekstændring når JC-medarbejder tilgår Virksomhedssupport - sagsnr.: 120713

11-04-2018 Jobcenter ønsker tilføjet at man tillige kan søge på p-nummer. I dag står der: CVR-nummer, adresse eller navn på virksomhed*
11-04-2018 Ændringsønske oprettet

Mulighed for farvemarkering på ansøgninger og sendte kladder - sagsnr.: 119650

08-03-2018 På listerne over ’Sendte kladder’ eller ’Ansøgninger’ ønskes mulighed for at markere hver enkelt sag med en farve: rød, gul eller grøn.
Med denne farvemarkering kan man hurtigt se, om der er tjek på kladden eller ansøgningen (grøn), om der skal følges op (gul), eller om den haster (rød). I dag kan man kun skrive noter på sagen, og man skal åbne sagen for at kunne læse noten.
08-03-2018 Ændringsønske oprettet

Mulighed for at ændre kontaktoplysninger, efter at ansøgning og bevilling er godkendt - sagsnr.: 118759

08-02-2018 Kontaktoplysning er registreret forkert, fx med en forkert e-mailadresse, som bevirker, at en 'fremmed' modtager mailen i stedet for den person, som den er tiltænkt. Kontaktpersonen er ikke længere i virksomheden, eller har fået ny mail.
08-02-2018 Ændringsønske oprettet

Sorter brugere i aktive og inaktive - sagsnr.: 109053

03-11-2017 JC ønsker at kunne sortere deres brugere med aktive og inaktive. Samt mulighed for at trække en liste til excel.
03-11-2017 Ændringsønske oprettet

Flytning af sager mellem 2 jobcentre - sagsnr.: 108925

31-10-2017 Der ønskes en smidig arbejdsgang når sager flyttes mellem 2 kommuner. Det kunne være advisering, måske via boblerne. Håndtering af oplysninger i Vitas skal være nemt tilgængelige.
31-10-2017 Ændringsønske oprettet

Mulighed for arbejdsgiver at udfylde borgers overenskomst- og pensionsforhold - sagsnr.: 108839

27-10-2017 JC ønsker at arbejdsgiver selv har mulighed for at udfylde borgers overenskomst- og pensionsforhold på en ansøgning om løntilskud.
27-10-2017 Ændringsønske oprettet

Mulighed for oprettelse af ny 'Jobcenter default' tekst på Mentor bevilling - sagsnr.: 108657

23-10-2017 Grunden til, at vi ønsker at kunne indsætte en standardtekst på mentorbevillinger er, at nogen virksomheder ikke ved, at de selv skal søge tilskuddet hjem og hvordan de skal gøre det.
Tidligere har vi sendt et følgebrev med bevillingen, med vejledning om hvad og hvordan de skal gøre det. Og det med at skulle vedhæfte en fil, vil blive glemt i det halve af tilfældene og derfor ikke en holdbar løsning.
23-05-2018 Efterkommet, afventer implementering.

Mulighed for stopfunktion ved underskrift - sagsnr.: 108574

20-10-2017 JC ønsker en stopfunktion i Vitas, så arbejdsgiver  ikke kan skrive under som både virksomhed og medarbejderrepræsentant.
20-10-2017 Ændringsønske oprettet

Mentor - beskrivelsesfelt ønskes obligatorisk - sagsnr.: 102903

14-07-2017 Det ønskes, at feltet ’Beskrivelse af mentorfunktionen og mentorens arbejdsopgaver’ gøres obligatorisk.
14-07-2017 Ændringsønske oprettet

Mulighed for jobcenter at følge løntilskudssag når den overføres til andet jobcenter - sagsnr.: 102612

Hvis en borger flytter kommune under en løntilskudsperiode, ønsker jobcenter 1 at de stadig kan følge med i sagen når den overføres til jobcenter 2. Der ønskes også mulighed for at sende besked til jobcenter 2 når sagen overføres.
30-08-2018 Ændringsønske genaktiveret

Nyt søgekriterier 'Teams' i Statistik over ansøgninger/bevillinger - sagsnr.: 101050

30-05-2017 Mulighed for at vælge et team, i en liste over jobcentres teams.
Når der søges på team skal søgningen udsøge en oversigt over den gennemsnitlige liggetid for alle medarbejderes ansøgninger/bevillinger, der er medlem at det valgte team uanset om ansøgningen/bevillingen er tilknyttet medarbejderen eller blot det pågældende team.
30-05-2017 Ændringsønske oprettet

Ny kolonne 'Ønsket startdato' på sendte kladder - sagsnr.: 100514

17-05-2017 På sendte kladder ønskes tilføjet kolonne 'Ønsket startdato'.
På den måde, vil det være nemt at bruge ”sendte kladder” til at holde øje med de virksomheder som skal have en rykker. Måske have kontakt med virksomheden, inden en borger skal starte i tilbud.
17-05-2017 Efterkommet, afventer implementering.

Advarsel ved tilkobling/modtagelse af gentagen VP - sagsnr.: 99810

02-05-2017
1. Advarsel, ved modtagelse af ansøgning om virksomhedspraktik med en 'øremærket' borger, der tidligere har været i virksomhedspraktik i samme virksomhed.
2. Ligeledes en advarsel, ved tilkobling af borger på 'ikke øremærket' ansøgning om virksomhedspraktik, hvor borgeren tidligere har været i virksomhedspraktik.
Tilføjelse, tilsvarende løntilskud.
02-05-2017 Ændringsønske oprettet

Statistik på antal sager på medarbejderniveau - sagsnr.: 98002

20-03-2017 Der ønskes mulighed for at se statistik på medarbejderniveau, i forhold til ansøgninger og bevillinger.
20-03-2017 Ændringsønske oprettet.

Oprette jobcenterspecifikke standardtekster - sagsnr.: 96717

08-02-2017 Muligheden for at sætte standardtekster ind i feltet til godkendelse eller afvisning af ophør, på samme måde som på bevillingerne m.m.
23-06-2017 Ændringsønsket er opdateret med ønsket om at kunne oprette brugerdefinerede standardtekster i en liste med afkrydsningsmulighed/ciffermarkering således, at flere standardtekster kan kombineres frit i den konkrete situation. Der ønskes mulighed for ciffermarkering 1,2,3 etc., så de ønskede tekster kan udvælges og ordnes i den angivne rækkefølge i den konkrete sag.

Tekstændring på automatisk udsendt ophørserklæring - sagsnr.: 93063

20-10-2016 I automatisk udsendte ophørserklæring i VITAS står der i indledende tekst at ”Løntilskud ophører om 7 dage”….
Det ønskes i stedet, den konkrete dato angives. Så er virksomheden fri for at kigge i bevillingen, når datoen på ophøret skal sættes.
24-10-2018 Ændringen er blevet implementering.

Ønske om at kunne se advarsler på ansøgninger - historik - sagsnr.: 91915

19-09-2016 Der er et ønske om, at det skal være muligt, at se, hvilke advarsler, Vitas har givet på en ansøgning. Både når der er givet en bevilling- og når der er givet et afslag på en ansøgning. Det ville være meget brugbart i forbindelse med ledelsestilsyn. Det er ønsket at det alene er Jobcentre der kan se ’gamle advarsler’.
01-11-2018 Implementeret. Jobcenter kan nu se disse advarsler når fanerne åbnes.

 

Sidst opdateret: 23-10-2019