Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om Selvbook på Jobnet

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om Selvbooking og frister, som samles, drøftes og besvares.
Læs her de hyppigst stillede spørgsmål.

20-02-2020

Det er muligt at fritage en person fra selvbooking, hvis det vurderes, at personen har uforholdsmæssigt svært ved eller umuligt selv kan selvbooke pga. meget ringe it-kundskaber, betydelige sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, eller betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er desuden muligt at fritage i så fald samtalen er betinget af særlige lokaliteter, eller ved deltagelse af tolk – medmindre personen ikke ønsker at blive fritaget.
For sygedagpengemodtagere er det desuden muligt at fritage borgerne fra selvbooking i fald samtalen afholdes på sygemeldtes arbejdsplads.

20-02-2020

I tilfælde af, at den sygemeldte undlader at selvbooke en samtale, indkalder jobcentret den sygemeldte til samtale. Undladelsen har ingen ydelsesmæssige konsekvenser.

Det kan derimod få ydelsesmæssige konsekvenser i form af bortfald af sygedagpengene, jf. lovens § 21, stk. 1, nr. 1, hvis den sygemeldte efter at være indkaldt til samtale af jobcentret ikke møder til samtalen, eller hvis den sygemeldte ikke møder til en af den sygemeldte selvbooket samtale. Det beror altid på en konkret vurdering, om den sygemeldte uden rimelig grund har undladt at deltage i samtalen.

27-01-2020

Kommunen kan beslutte at fravige kravet om, at selvbooking skal ske digitalt, hvis kommunen vurderer, at der konkret foreligger særlige forhold, herunder helbredsforhold, som bevirker, at den sygemeldte ikke forventes at kunne booke samtalen, jf. lovens § 13 b, stk. 8. Kommunen kan endvidere i særlige tilfælde fratage den sygemeldte muligheden for selv at booke samtaler, eksempelvis hvis personens adfærd i forhold til selv at booke samtaler er uhensigtsmæssig, eller hvis kommunen vurderer, at retten til selv at booke samtaler vil medføre, at samtalen ikke kan gennemføres efter hensigten, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 3.

Bestemmelserne betyder, at kommunen efter en konkret vurdering fx kan indkalde til samtale, hvis kommunen vurderer, at retten til selv at booke samtaler vil medføre at samtalen ikke kan gennemføres efter hensigten.

09-12-2020

Fra 1. januar 2020 er jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for integrationsprogrammet, åbenlyst uddannelseshjælp- og overgangsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere, borgere i jobafklaringsforløb og jobparate udlændinge omfattet af integrationsloven også omfattet af obligatorisk selvbooking. Dagpengemodtagere har været omfattet siden 2016.

Fra 1. januar 2021 gælder, ud over de nuværende regler om selvbooking, også regler om pligt til selvbooking for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, personer i ressourceforløb, fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse, og personer i revalideringsforløb.

Pligt til selvbooking omfatter jobsamtaler efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

30-12-2019

Ja, hvis en borger er udeblevet fra en samtale i jobcentret og efterfølgende selvbooker en ny samtaler, har borgeren dermed "genoprettet" kontakten til jobcentret. Hvis der er tale om en dagpengemodtager, skal jobcentret underrette a-kassen herom via den underretningspligtige hændelse 'Henvendelse efter udeblivelse'.

30-12-2019

Ja, det kan borgeren, og når hans fravalg er registreret (af jobcentret eller a-kassen), kan både a-kassen og jobcentret se det i eget sagsbehandlingssystem. Vær opmærksom på, at fravalget kun gælder den aktuelle samtale.

07-03-2019

Der tages i beregningen af vejledende samtaledatoer ikke højde for, at borgeren er registreret med fraværsforholdet 'Midlertidigt arbejde'.

Der bliver på vanlig vis taget højde for perioder uden udbetalte dagpenge, når der modtages oplysninger om udbetalte dagpenge fra a-kassen.

06-07-2018

Ja, når borgeren har fået en første dag i dagpengeperioden, beregnes alle jobsamtaler fra denne dato med - også selvom de er afviklet, mens borgeren i en kortere periode har været registreret i en anden kontaktgruppe end dagpengemodtager.

Eksempel:

A-kassen indsender 1. maj som første dag i dagpengeperioden for en dimittend. Borgeren søger imidlertid om og får bevilget kontanthjælp og registreres i den forbindelse som kontanthjælpsmodtager. Senere bliver borgeren berettiget til at få udbetalt dagpenge, og kontaktgruppen ændres til dagpengemodtager. Mens borgeren modtog kontanthjælp gennemførte han to jobsamtaler. Disse jobsamtaler medtages i beregningen, da han overgår til at være dagpengemodtager, hvorved hans første samtale som dagpengemodtager bliver den 3. ud af de 6 samtaler.

11-09-2017

Som udgangspunkt kan en borger kun have én planlagt samtale af typen jobsamtale eller opfølgningssamtale ad gangen.

Der er dog en undtagelse fra reglen, som er indført for at tillade, at en sagsbehandler kan indkalde til en ny samtale på dagen for afholdelse af jobsamtale/opfølgningssamtale. Dette betyder også at borgeren på selve dagen for jobsamtale/opfølgningssamtale kan booke en ny samtale og således være registreret med to bookinger.

14-09-2016

Nej, lovgivningen giver ikke mulighed for en kortere frist - heller ikke hvis borgeren er indforstået hermed. Hvis jobcentret i enkelte situationer ønsker at gennemføre flere samtaler med en borger og så ofte, at det ikke er muligt at give borgeren en frist på 8 dage, skal borgeren indkaldes.

23-08-2016

Nej, samtaletypen skal ikke ændres. Hvis borgeren eller a-kassen/jobcentret (vedrørende første fælles samtale og den 5 eller 6. samtale) har fravalgt a-kassens/jobcentrets deltagelse, får borgeren indkaldelsen vist på Jobnet på samme måde, som hvis der var tale om indkaldelse til samtale af typen 'Jobsamtale'. Den afholdte samtale skal også registreres som en samtale af typen 'Fælles jobsamtale med dagpengemodtager' med angivelse af, om a-kassen/jobcentret deltog. 

04-09-2015

Ja, når eksempelvis dagpengemodtageren har gennemført 6 samtaler før 26 ugers ledighed. Der skal ikke beregnes en 7. samtaledato i det hyppigere samtaleforløb, hvorfor der i stedet for beregnes en samtaledato til gentagende samtale. Beregningerne til hyppigere samtaler tager udgangspunkt i første ledighedsuge, mens udgangspunktet for gentagende samtaler tager udgangspunkt i den 27. ledighedsuge. Hvis borgeren eksempelvis har gennemført den 6. samtale i den 24. ledighedsuge, vil den nye beregning vise en kontaktuge, der således ligger 3 uger længere fremme i tid, da den skal svare til den 27. ledighedsuge. Da planlagte samtaler ligeledes genberegner, vil disse også give en fremtidig kontaktuge, da indkaldelsestidspunktet vil være den næste kontaktuge.

03-09-2015

Der opereres med tre typer af kontaktuger:

  • Kontaktuge for hyppigere kontakt: Gennem de første 26 ugers ledighed er denne kontaktuge svarende til den første ledighedsuge, hvorfra de vejledende samtaledatoer beregnes.
  • Kontaktuge ved overgang til gentagende samtaler: Ved overgang til gentagende samtaler beregnes den første dato ud fra den 27. ledighedsuge, der dermed vil være kontaktugen.
  • Kontaktuger ved gentagende samtaler: Når borgeren har gennemført en gentagende samtale, vil kontaktugen blive angivet til den efterfølgende uge. Det har tidligere været angivet som samtaleugen, men for at følge logikken i de forrige kontaktuger, hvor kontaktugen tæller med i beregningen, har vi valgt at flytte denne kontaktuge til ugen, som er første uge i den nye optælling.

05-01-2021

Borgere, for hvem selvbooking af jobsamtalerne i kontaktforløbet er obligatorisk pr. 1 januar 2021, skal vejledes om de nye regler i forbindelse med den almindelige opfølgning. For borgere, der har vanskeligt ved at selvbooke og har behov for at blive vejledt i, hvordan man selvbooker ved et fysisk fremmøde, bør jobcenteret afvente til fysisk fremmøde i jobcenteret er muligt.

 

 

Sidst opdateret: 16-09-2021