Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om andet - voksenlærlinge

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål til andet i forhold til voksenlærlinge, som kan være af generel interesse.

Kan Jobcenteret bevillige et voksenlærlingeforløb til en borger bosiddende i Tyskland?

28-03-2018

Ja. Tilskuddet er knyttet til virksomheden, og det er forholdene, hvor virksomheden er beliggende, der er afgørende for, om der kan bevilges tilskud. Voksenlærlingen kan derfor bo i et andet område eller i udlandet.

Er der mulighed for dispensation fx i forbindelse med firmalukninger/konkurser?

28-03-2018

Nej der findes ikke mulighed for at dispensere i voksenlærlingereglerne.

Kan virksomheden få voksenlærlingetilskud til personer under revalidering?

28-03-2018

Nej, der kan ikke ydes støtte efter voksenlærlingeordningen og revalideringsordningen samtidig.
Det er en betingelse for tilskud, at voksenlærlingen i praktikperioden er sikret en ved overenskomstfastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke faglært arbejder får inden for området. Der kan dog ikke gives tilskud til arbejdsgivere, der i praktikperioden modtager anden offentlig støtte til voksenlærlingen.

Kan virksomheder få voksenlærlingetilskud samtidig med mentorstøtte?

28-03-2018

Ja, STAR vurderer, at der kan ydes mentorstøtte i forbindelse med ansættelse af voksenlærlinge, da voksenlærlingetilskuddet ikke skal være til hinder for at den pågældende modtager mentorstøtte.

Jobcenteret kan bevilge støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Der kan endvidere bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.

Tæller fængselsophold som ledighed?

28-03-2018

Nej, perioder som indsat i fængsel tæller hverken med i opgørelse af ledighed eller beskæftigelse, men betragtes som en død periode.

Forhindrer værnsreglen, at en voksenlærling kan få forlænget en uddannelsesaftale på den samme virksomhed?

28-03-2018

Værnsreglen jf. § 10, stk. 5, i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet hindrer ikke, at en voksenlærling kan få en eksisterende uddannelsesaftale forlænget på den samme virksomhed.

Værnsreglen omfatter kun ordinær ansættelse, hvor hverken personen eller virksomheden har modtaget offentlig støtte eller hjælp under ansættelsen. Ansættelse som elev eller lærling på en virksomhed, er ligeledes ikke omfattet af værnsreglen. Formålet med værnsreglen er at understøtte, at virksomheder ikke fyrer sig til et højere tilskud.

Sidst opdateret: 07-01-2019