Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om andet - voksenlærlinge

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål til andet i forhold til voksenlærlinge, som kan være af generel interesse.

Hvad betyder trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) fra maj 2020, for tilskud til arbejdsgivere efter voksenlærlingeordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats?

Efter de gældende regler (kapitel 23 i LAB) for voksenlærlingeordningen kan der ikke gives tilskud til en arbejdsgiver, der i praktikperioden modtager anden offentlig støtte til eleven.
Regeringen har dog besluttet, at der i 2020 og i lyset af den økonomiske situation, ekstraordinært skal være mulighed for både at modtage voksenlærlingetilskud og det midlertidige AUB-løntilskud efter trepartsaftalen. Regeringen vil derfor søge tilslutning til, at der i forbindelse med Børne- og Undervisningsministeriets udmøntning af trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder af maj 2020, vil ske en tilpasning af reglerne i voksenlærlingeordningen, så det i hele perioden fra 1. maj til udgangen af 2020 bliver muligt for arbejdsgivere, at modtage tilskud efter voksenlærlingeordningen samtidig med, at de modtager det midlertidige AUB-løntilskud.

Kan virksomheden få voksenlærlingetilskud til personer under revalidering?

28-03-2018

Nej, der kan ikke ydes støtte efter voksenlærlingeordningen og revalideringsordningen samtidig.
Det er en betingelse for tilskud, at voksenlærlingen i praktikperioden er sikret en ved overenskomstfastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke faglært arbejder får inden for området. Der kan dog ikke gives tilskud til arbejdsgivere, der i praktikperioden modtager anden offentlig støtte til voksenlærlingen.

Kan der bevilges mentorstøtte til en person samtidig med, at virksomheden får voksenlærlingetilskud til personen?

28-03-2018

Ja, STAR vurderer, at der kan ydes mentorstøtte til en person i forbindelse med virksomhedens ansættelse af personen som voksenlærling, da voksenlærlingetilskuddet ikke er til hinder for at personen modtager mentorstøtte.

Jobcenteret kan bevilge støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Der kan endvidere bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.

Forhindrer værnsreglen, at en voksenlærling kan få forlænget en uddannelsesaftale på den samme virksomhed?

19-12-2019

Værnsreglen i § 156 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats hindrer ikke, at en voksenlærling kan få en eksisterende uddannelsesaftale forlænget på den samme virksomhed.

Værnsreglen omfatter kun ordinær ansættelse. Værnsreglen omfatter kun personer, der ikke samtidig med ansættelsen har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse eller været i ansættelse med løntilskud. Ansættelse som elev eller lærling på en virksomhed, er ligeledes ikke omfattet af værnsreglen. Formålet med værnsreglen er at understøtte, at virksomheder ikke fyrer sig til et højere tilskud.

Kommer der en bekendtgørelse ift. ændringer af reglerne om voksenlærlinge?

13/02/2020

Nej. Der henvises i øvrigt til vejledning om voksenlærlingeordningen vejl nr. 9018 af 15. januar 2020. 

Vejledning om voksenlærlingeordningen (nyt vindue)  

Sidst opdateret: 01-07-2020