Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

COVID.19: Orientering til alle kommuner og a-kasser om forsøg med udvidelse af varslingspuljens anvendelsesområde (Historisk)

Ændringsbekendtgørelse af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet, forsøg med udvidelse af varslingspuljens anvendelsesområde

Bemærk, at forsøgsperioden udløb 31. december 2020. Der kan derfor ikke iværksættes nye indsatser ud fra ændringsbekendtgørelsen.

12. august 2020

Til alle kommuner m.fl.

Det danske arbejdsmarked er fortsat hårdt ramt af følgerne af COVID-19, og arbejdsmarkedets parter tager flere fælles tiltag for, at afbøde konsekvenserne for såvel virksomheder som deres medarbejdere. Der er blandt andet i visse tilfælde indgået aftaler mellem parterne om, at medarbejdere, i stedet for at blive afskediget, kan tage imod et tilbud om ulønnet orlov i en periode, indtil situationen forhåbentlig har ændret sig.

Medarbejdere, der tager imod sådan et tilbud om orlov, kan være ledige, men da de ikke formelt er blevet afskediget, vil de efter gældende regler ikke kunne omfattes af den indsats, som jobcentrene ellers vil kunne iværksætte med støtte fra varslingspuljen.

Beskæftigelsesministeren har derfor grundet COVID-19 givet tilladelse til, at der gennemføres et midlertidigt forsøg med udvidelse af varslingspuljens anvendelsesområde, som netop indebærer, at medarbejdere, som tager imod et tilbud om orlov i stedet for en afskedigelse, kan modtage en varslingsindsats. Forsøgsperioden løber fra den 12. august 2020 til og med den 31. december 2020, jf. bekendtgørelse nr. 1199 af 10. august 2020 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet.

Det er en betingelse, at der er tale om en aftale om ulønnet orlov som alternativ til afskedigelse, indgået med henvisning til COVID-19 situationen, og hvor medarbejderen ikke har genindtrædelsesret til sin stilling ved orlovens ophør. Det vil sige, hvor retten til at vende tilbage eksempelvis er betinget af, at der er stillinger i virksomheden efter endt orlov, eller hvor der mellem arbejdsgiver og orlovspersonerne er tale om en hensigtserklæring om, at personerne kan vende tilbage efter endt orlov, hvis der er ledige stillinger. Og hvor medarbejderne allerede i forbindelse med orloven få besked om, at de vil blive afskediget på deres oprindelige opsigelsesvilkår, hvis der ikke er ledige stillinger, efter endt orlov.

Forsøgsbestemmelsen betyder, at jobcentret kan søge det regionale arbejdsmarkedsråd om midler fra varslingspuljen til en varslingsindsats til denne gruppe orlovspersoner.

Forsøgsbestemmelsen er gælder med tilbagevirkende kraft, så den også omfatter personer omfattet af orlovsaftaler indgået fra COVID-19 nedlukningens start den 11. marts 2020 (såfremt varslingspuljens regler i øvrigt er opfyldt på ansøgningstidspunktet), og den gælder for ansøgninger, som er indgivet inden forsøgsbestemmelsens udløb. Der kan ydes midler fra varslingspuljen fra ansøgningstidspunktet til en varslingsindsats til personer på orlov, og tidligst fra orlovens start.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på forsøgsbekendtgørelsens § 11a, stk. 1, nr. 2, om hvornår fristerne for, hvornår et tilbud skal være aftalt, påbegyndt og afsluttet, regnes fra.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 1199 af 10. august 2020 på retsinformation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet (nyt vindue)


Venlig hilsen

Christian Solgaard
Kontorchef/ Arbejdsmarkedspolitik

Sidst opdateret: 20-08-2021