Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar som er relevante for arbejdsgiver - jobrotationsordningen

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål til jobrotationsordningen som er relevante for arbejdsgiver, som kan være af generel interesse.

Hvor meget kan arbejdsgiver få i jobrotationsydelse og hvor meget refusion får kommunen?

07-03-2018

Jobrotationsydelsen er et tilskud til arbejdsgiverens samlede efteruddannelses- og lønudgifter, herunder lønnen til den beskæftigede og vikaren. Ydelsen udbetales til arbejdsgiveren for hver time, hvor en beskæftiget er i efteruddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Der skal således være en time-til-time relation.

Ydelsen udgør 188,73 kr. pr. time (2018-niveau). Beløbet reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og udmeldes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i Vejledning om satser mv.

Staten refunderer 60 pct. af kommunens udgifter til jobrotationsydelse.

Eksempel:

Arbejdsgiver bevilges jobrotationsydelse for 300 timer af kommunen. Jobrotationsydelse, der udbetales af kommunen til arbejdsgiver: 300 x 188,73 = 56.619*0,6 kr.

Statsrefusion til kommunen: 56.619 x 60 pct. = 33.971,40 kr.

Medfører sygedagpengerefusion fradrag i jobrotationsydelsen?

Svar er ved at blive udarbejdet!

Medfører udbetalinger fra en kompetencefond fradrag i jobrotationsydelsen?

07-03-2018

Det er ikke uforeneligt med jobrotationsordningen, at der til et forløb ydes tilskud fra den statslige eller den kommunale kompetencefond.

Baggrund: Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 a, stk. 3, nr. 5, at det er en betingelse for, at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, at arbejdsgiveren ikke modtager anden offentlig støtte til de timer, hvor den beskæftigede og vikaren deltager i jobrotation.

Der er efter styrelsens opfattelse ikke tale om støtte i bestemmelsens forstand.

Kompetencefondene er etableret som et resultat af overenskomstforhandlingerne og er en del af ansættelsesforholdet. Kompetencefondens midler kan anvendes til at dække arbejdsgiverens udgift til vikaraflønning, når SVU, AMU-godtgørelse eller lignende godtgørelse er fraregnet.

Sidst opdateret: 30-08-2018