Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om løntilskudsjob

Vi modtager jævnligt spørgsmål til løntilskudsområdet, som kan være af generel interesse.

Nedenfor kan du se svar på de seneste spørgsmål og ellers henvises til ”Vejledning om løntilskud”, hvor du kan få svar på de meste om løntilskudsordningen.

Vejledning om løntilskud (nyt vindue)

09-01-2020

Vi er en privat virksomhed og i færd med at ansætte en person med løntilskud til vores udlandskontor. Aftaleperioden er på mindst et halvt år. Vi er blevet spurgt, om der er noget i reglerne om ansættelse med løntilskud, der står i vejen for, at vi stiller en bolig (lille lejlighed) til rådighed gratis eller på specielle vilkår

Svar: Der er ikke noget i reglerne til hinder herfor. Såfremt udlandskontoret er placeret uden for Danmark, kan tilbud om ansættelse med løntilskud dog kun gives til dagpengemodtagere og kun, hvis:

  1. ansættelse sker hos en arbejdsgiver/organisation med hjemsted i Danmark
  2. ansættelsen er frivillig for personen, der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, og den ansatte er sikret hjemrejse.

Der henvises til BAB § 77.

07-03-2018

I forhold til ferie er den løntilskudsansatte stillet fuldstændig som en ordinært ansat. Hvis den pågældende har et feriebevis fra en tidligere arbejdsgiver eller har ret til feriedagpenge fra sin a-kasse, har den pågældende ret til at holde ferie i det antal dage, der fremgår af feriebeviset eller brevet om feriedagpenge. Der skal ikke udbetales løn i ferien.

Efter ferieloven har man ret til at holde (supplerende) ferie op til 25 dage - uden løn.

07-03-2018

Arbejdsvilkår, herunder opsigelsesvarsel, skal ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Ved ansættelse hos offentlige arbejdsgivere skal arbejdsvilkårene være overenskomstmæssige.

Ansættelsesforholdet kan derfor kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning. Det betyder fx, at hvis der er tale om en overenskomstansat, skal opsigelsesbestemmelserne i overenskomsten følges, og hvis der er tale om en funktionær, skal opsigelsesbestemmelserne i funktionærloven anvendes.

En jobparat kontanthjælpsmodtager, som deltager i et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal som udgangspunkt stadigvæk opfylde rådighedsbetingelserne. Dette betyder fx, at personen skal være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret og stå til rådighed for tilbud om ordinært arbejde.

Dette fremgår af vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Det fremgår videre af vejledningen, at i situationer, hvor personen er ansat i et løntilskudsjob, hvor der gælder et overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel, må personens pligt til at være arbejdssøgende og kunne tiltræde andet arbejde ses i lyset af den pågældendes pligt til at give varsel ved overgang til andet, ordinært arbejde. Dvs. pligten til at kunne tiltræde arbejde med dags varsel må vige for pligten til at give opsigelsesvarsel, medmindre arbejdsgiveren accepterer, at den pågældende fratræder uden varsel eller eventuelt med kortere varsel. Dette udelukker dog ikke, at personen skal være aktivt arbejdssøgende og eventuelt kan henvises til andet, ordinært arbejde, blot må dette ske med respekt af opsigelsesvarslet.

07-03-2018

En privat arbejdsgiver (vikarbureau) forespørger på at få en forsikret borger i ansættelse med tilskud. Ansættelsen er overenskomstmæssig. Men så vil arbejdsgiveren også sende hende ud som vikar til andre virksomheder. Vi kan ikke præcist i lovgrundlaget finde noget, der ikke tillader dette, men det lyder ikke korrekt i vores ører. Men hvordan forholder vi os?

Svar:

Der er ikke noget i lovgivningen, der forhindrer et vikarbureau i at sende en løntilskudsansat ud som vikar. MEN formålet med en løntilskudsansættelse kan betyde, at det ikke skal være sådan. Et af formålene med ansættelse med løntilskud er, at man bliver opkvalificeret. Sendes en løntilskudsansat alene ud som vikar, er det potentielt tvivlsomt, om dette formål opfyldes. Bliver den løntilskudsansatte derimod sendt ud sammen med en vikar, kan det være fornuftigt nok. Men det må jobcenteret altså ind og vurdere konkret i hver situation.

Til yderligere orientering kan det oplyses, at merbeskæftigelses- og rimelighedskravet skal ses i forhold til vikarbureauet.

21-01-2021

Det fremgår af BAB § 67, stk. 4, at ansættelse med løntilskud ikke kan tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat. Bestemmelsen omfatter en erhvervsuddannelse i henhold til en uddannelsesaftale efter § 48 i lov om erhvervsuddannelser. Så svaret er nej, og hvis man senest har været ansat i virksomheden som lærling, kan man ikke tilbydes et løntilskudsforløb i denne virksomhed.

09-01-2020

Personer, der er omfattet af integrationsprogrammet, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud i henhold til integrationslovens § 23 c.

Bestemmelsen i LAB § 77 om rimelighedskravet finder ikke anvendelse for denne gruppe. Grunden til det er, at LAB § 77 ikke tilsvarende er en af de bestemmelser, som efter integrationslovens § 23 c, stk. 3, finder anvendelse, når der gives tilbud om ansættelse med løntilskud efter integrationsloven.

Spørgsmålet er herefter, hvorledes personer, der er omfattet af integrationsprogrammet, og som er ansat med løntilskud, påvirker bedømmelsen af rimelighedskravet for andre personer, som får tilbud efter LAB.

Efter LAB § 77 skal der være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik.

Af BAB § 83, stk. 1, fremgår, at antallet af ansatte med løntilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik, herunder i nytteindsats maksimalt må udgøre

  1. 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0 - 50 ansatte, dog altid 1 person, og
  2. herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Af stk. 2, fremgår, at der i opgørelsen af antallet efter stk. 1 indgår personer omfattet af kap. 11-13 i LAB, personer omfattet af kap. 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt personer omfattet af § 23 b i integrationsloven (virksomhedspraktikpersoner). Personer omfatttet af integrationslovens § 23 c indgår derfor ikke i antallet af ansatte med løntilskud i BAB § 83, stk. 1.

24-01-2010

Vi har nogle spørgsmål omhandlende selvfunden løntilskud til dagpengemodtagere, som jeg håber I kan hjælpe med at svare på.

1) Har en person, der modtager dagpenge en ubetinget ret til løntilskud i 6 måneder, såfremt dagpengemodtageren selv finder løntilskudsjobbet hos en arbejdsgiver?
2) Af Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats § 66, stk. 2 (se nedenfor), fremgår det, at dagpengemodtageren har ret til løntilskud, som de selv har fundet, såfremt betingelserne i dette kapitel i øvrigt er opfyldt. Hvad består betingelserne af?
3) Af § 68,1 fremgår det, et tilbud om ansættelse med løntilskud kan have en varighed, der udgør op til 6 måneder hos private arbejdsgivere og 4 måneder hos offentlige arbejdsgivere for personer omfattet af § 6, nr. 1 (…). Giver dette modtageren af dagpenge en ubetinget ret til at få en ansættelse med løntilskud i hhv. 6 eller 4 måneder afhængigt af arbejdsgivertypen, såfremt modtageren af dagpenge selv har fundet løntilskudsjobbet?
4) Såfremt borgeren har en ubetinget ret til ansættelse i løntilskud i hhv. 6 eller 4 måneder jf. ovenfor, gælder retten så også i en situation, hvor arbejdsmarkedet er ”rødglødende”, og hvor der er en udtalt mangel på arbejdskraft?
5) Af § 68, 3 fremgår det, at et tilbud om ansættelse med løntilskud kan have en varighed, der udgør mere end 12 måneder hos arbejdsgivere for personer omfattet af § 6, nr. 11 (førtidspensionister). Betyder dette, at en førtidspensionist har en ubetinget ret til et løntilskud i 12 måneder eller mere, uanset den generelle efterspørgsel efter arbejdskraft?

Svar:

Ad. 1)  Det fremgår af LAB § 66 stk. 2, at dagpengemodtagere samt jobparate- og aktivitetsparate personer, som er fyldt 30 år og modtager kontanthjælp eller overgangsydelse mv. har ret til tilbud om ansættelse med løntilskud som de selv har fundet. Herunder, at arbejdsgiveren og personen selv aftaler varigheden. Dog inden for den max. varighedsramme (Jf. LAB § 68)

Ad. 2) Betingelserne fremgår af LAB Kap. 12 og omfatter kravet om forudgående ledighed (ledighedsanciennitet § 69); opfyldelse af reglerne for løn- og arbejdsvilkår (§ 70 – 72); opfyldelse af forholdstals- og merbeskæftigelseskravet (§ 77 og 79); høring af tillidsrepræsentant mv. (§ 78) samt at forløbet ikke må være konkurrenceforvridende (§ 80). Der henvises endvidere til præcisering af reglerne i tilknyttede bekendtgørelse kap. 11 (BAB). Er disse krav opfyldt kan jobcenteret ikke modsætte sig etableringen af tilbuddet. Det er dog vigtigt, at også formålsparagraffen (§ 67) er opfyldt. Dette beror på en konkret vurdering af JC og kan således afstedkomme et afslag. I den situation har JC pligt til at redegøre fyldestgørende for sin vurdering.

Ad. 3) Ja, såfremt alle øvrige betingelser er opfyldt. Herunder formålsparagraffen!

Ad. 4) Ja. Men igen, formålet skal være på plads. Hvis der fx ikke er noget opkvalificeringselement mv. kan der gives afslag.

Ad. 5) Nej. Førtidspensionister har ikke ret til selvfunden løntilskud. (Jf. LAB § 66 stk. 2, hvor målgrupperne er nævnt)

 

For dagpengemodtagere tæller den såkaldte ”døde periode” i dagpengesystemet (fra marts til august) med, når det skal vurderes om dagpengemodtageren lever op til kravet om forudgående ledighed i forbindelse med ansættelse med løntilskud, som jobrotationsvikar, som voksenlærling og ved opkvalificering i forbindelse med ansættelse.

Dermed kan dagpenge/løntilskudsjob i perioden marts-august 2020 medregnes på samme måde som dagpenge/løntilskudsjob i andre perioder, selvom perioden marts-august 2020 for dagpengemodtagere anses for en ”død periode” i forhold til kontaktforløbet og i dagpengesystemet.

For øvrige borgere vil der ikke – hverken i kontaktforløbet eller i ydelsessystemet – være en ”død periode”. For disse borgere beregnes forudgående ledighed som hidtil.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til job med løntilskud, som du mener kan være af almen interesse, kan du sende dem til star@star.dk

 

Sidst opdateret: 15-09-2021