Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om kontaktforløbet

Vi modtager jævnligt spørgsmål til kontaktforløbet, som kan være af generel interesse.

09/03-2020

Med den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er en række af de tidligere gældende krav til indholdet i jobsamtalerne blevet fjernet. 

Af bemærkningerne til loven samt startvejledningen (vejledning nr. 10084 af den 29. november 2019 om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) punkt 105 og 109 fremgår, at formålet med kontaktforløbet for dagpengemodtagere er at opnå ordinært job hurtigst muligt.

Det vil derfor være i overensstemmelse med formålet med kontaktforløbet, at den enkeltes jobsøgning drøftes ved jobsamtalerne. Det er jobcenteret, der ud fra formålet vurderer, hvornår der i den enkelte jobsamtale er behov for at drøfte iværksættelse af tilbud.

Jobsamtalernes indhold skal dermed tilrettelægges individuelt under hensyn til den enkeltes ønsker og forudsætninger ud fra arbejdsmarkedets behov. Det kan fx ske med udgangspunkt i cv-oplysningerne at drøfte konkrete job, jobsøgning og behovet for en indsats.

Derudover er der nogle få indholdskrav i særlige situationer. Det er vejledning om mulighed for repatriering efter repatrieringsloven for personer, der er i målgruppen samt vejledning om 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis personen efterspørger det.

09/03/2020 

Efter LAB § 106, stk. 1, er en person, der er omfattet af mindre intensiv indsats, ikke omfattet af pligten til at deltage i samtaler efter lovens kapitel 6 og 7, dvs. hverken cv-samtaler eller jobsamtaler. Det gælder uanset om jobsamtalen skal afholdes ved personligt fremmøde, telefonisk, elektronisk eller på anden måde.

Jobcenteret skal derfor ikke indkalde til jobsamtaler i perioden med mindre intensiv indsats.

Efter LAB § 106, stk. 3, kan jobcenteret dog ud fra en konkret vurdering beslutte, at en person fortsat skal være omfattet af pligten som nævnt i stk. 1, hvis jobcenteret vurderer, at det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af pligterne, eller at der er tale om misbrug af eller spekulation i muligheden for at blive fritaget for pligterne. Jobcenteret skal begrunde, hvorfor personen alligevel ikke skal være omfattet af mindre intensiv indsats.

Hvis jobcenteret efter § 106, stk. 3, beslutter, at personen fortsat skal være omfattet af en almindelig indsats og pligterne om at være aktivt arbejdssøgende, deltage i samtaler og tilbud, skal personen deltage i jobsamtaler mv. Det bemærkes, at ledige selv skal booke deres jobsamtaler digitalt efter § 34 i LAB.

Sidst opdateret: 12-04-2021