Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Monitorering, evaluering og tilsyn med forsøget om mere ansvar til a-kasser (a-kasseforsøget)

Der er fokus på at tilvejebringe et solidt vidensgrundlag om a-kasseforsøget for at kunne følge løbende op på initiativets fremdrift og resultater.

Der gennemføres følgende aktiviteter under forsøget med mere ansvar til a-kasser:

 • Løbende registrering i a-kasserne. 
 • Monitorering af forsøgets udvikling og fremdrift.
 • Tilsyn med afholdelse af kontaktforløbet.
 • Evaluering af forsøget 

Registrering

Med henblik på opfølgning, monitorering og evaluering af forsøget med mere ansvar til a-kasser er det nødvendigt at a-kasserne foretager visse registreringer af deres visitation og indsats. Registreringerne er også en stor del af det administrative grundlag for samarbejdet mellem a-kasse og jobcenter omkring borgeren. Det fremgår af forsøgsbekendtgørelsen samt af § 147 i Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet hvilke registreringer a-kasserne skal foretage og indberette i forbindelse med forsøget.

Alle registreringer lagres i Det Fælles Datagrundlag (DFDG) og STAR vil løbende gennemføre kvalitetstjek og valideringer af indkomne registreringer. 

Monitorering

Månedlige monitoreringsrapporter

STAR udarbejder og offentliggør månedlige monitoreringsrapporter, som belyser udmøntningen af initiativet i de enkelte a-kasser.

Monitoreringsrapporterne har til formål løbende at belyse forsøgets udvikling, herunder den aktuelle volumen, visitation, kontaktforløbet i forsøgsperioden herunder afholdte samtaler mv.

I monitoreringsrapporterne kan man følge med i forsøgets samlede udvikling samt udviklingen i den enkelte a-kasse. I bilaget til hovedrapporten finder du kommunefordelte tabeller af udvalgte opgørelser for visitation og samtaler.

Monitoreringsrapporten består af målinger fordelt på følgende fire temaer, som er blevet udvidet trinvist:

 • Visitation ind og ud af forsøget - (trin 1 og 2)
 • Kontaktforløbet - (trin 1 og 2)
 • Indsats - (trin 1 og 2)
 • Afgang fra ledighed - (trin 3)

Flere af de planlagte målinger forudsætter, at forsøget har været i gang i en vis tid, og monitoreringsrapporten er blevet udvidet trinvis med flere og flere målinger, efterhånden som data blev tilgængeligt over tid.

Trin 1: Indeholder data for visitation ind og ud af forsøget samt opgørelser af antal afholdte samtaler og bevilget indsats.

Trin 2: Indeholder målinger, der nærmere beskriver det kontaktforløb, der har fundet sted i a-kasserne - fx hvornår i forsøgsperioden forsøgsdeltagerne modtager deres samtaler og indsatser, samt fokusmålet for tilsyn med kontaktforløbet i forsøget.

Trin 3: Indeholder en opgørelse af afgangen fra ledighed 0-26 uger efter tilmelding til ledighed og efterfølgende arbejdsmarkedsstatus.

Grundet COVID-19 besluttede aftalepartierne bag forsøget at genstarte evalueringsperioden fra 1. september 2020. Der udarbejdes derfor ikke monitoreringsrapporter for perioden 1. januar til og med august 2020.

Du finder monitoreringsrapporterne under publikationer på jobindsats.dk

Jobindsats.dk: Forsøg med mere ansvar til a-kasser (A-kasseforsøget) (nyt vindue)

Tilsyn med kontaktforløbet

På jobindsats.dk kan man løbende følge med i a-kassernes afholdelse af kontaktforløbet med fokus på jobsamtaler. Med afsæt i aftalen og bekendtgørelsen for forsøget er der, efter aftale med partierne bag den politiske aftale, fastlagt en model for opfølgning og tilsyn:

 • En månedlig opgørelse af fokusmålet for afholdelse af jobsamtaler.
 • En årlig tilsynsmåling med a-kassernes afholdelse af jobsamtaler.

Fokusmål

Minimum 85 pct. af alle dagpengemodtagere, der har haft deres fulde tre måneder i a-kassen skal have deltaget i mindst 2 individuelle jobsamtaler.

Fokusmålet opgøres på baggrund af a-kassernes registrering af de individuelle jobsamtaler og udstilles løbende i de månedlige monitoreringsrapporter for forsøget, når der er et tilstrækkeligt datagrundlag til at opgøre dette.

Årligt tilsyn

STAR vil én gang om året gennemføre et tværgående tilsyn med a-kassernes afholdelse af jobsamtaler. Tilsynsmålingen opgøres som et gennemsnit af fokusmålet set over de forudgående 12 måneder. Såfremt en a-kasse ikke lever op til fokusmålet for året, modtager a-kassen en henstilling fra Beskæftigelsesministeriet. A-kassen har herefter en genopretningsperiode på 12 måneder til at rette op på indsatsen og få afholdt de lovpligtige samtaler. Hvis a-kassen, efter genopretningsperioden, fortsat ikke lever op til fokusmålet, kan ministeren og aftalekredsen beslutte, at a-kassen skal udgå af forsøget.

Læs eventuelt mere på jobindsats.dk., hvor tilsynsmålingerne kan tilgås i relevante monitoreringsrapporter:

Jobindsats.dk: Forsøg med mere ansvar til a-kasser (A-kasseforsøget) (nyt vindue)

1. årlige Tilsyn

Grundet COVID-19 er det første tilsyn med fokusmålet foretaget i foråret 2022 og perioden for opgørelsen er også tilpasset de særlige omstændigheder. Målingen blev baseret på følgende periode:

 • 2021: juli – december (6 mdr.)
 • 2020: september – december (4 mdr.)

Monitoreringsdata på jobindsats.dk udstillede alene fokusmålet for denne periode. 1. tilsyn kan ses i monitoreringsrapporten for december 2021 (måling 2.2).

2. årlige tilsyn

Tilsynet med samtaler i 2022 er foretaget i foråret 2023. 2. tilsyn kan ses i monitoreringsrapporten for december 2022 (måling 2.2).

Evaluering af forsøget

Ifølge den politiske aftale om forsøget, skal der gennemføres en ”solid effektevaluering, som kan afdække, om der er forskel på, hvor hurtigt ledige afgår til beskæftigelse i forhold til, om kontaktforløbet er fælles eller alene er i a-kassen.”

Herudover er det aftalt, at der ”halvvejs i perioden gennemføres en midtvejsevaluering, som aftalepartierne skal drøfte” og ”en tilfredshedsmåling af ledige, der deltager i initiativet ift. øvrige ledige”.

Aftalepartierne er enige om, at evalueringen skal indeholde en deskriptiv analyse, en praksisundersøgelse og den forudsatte tilfredshedsundersøgelse. De tre delanalyser gennemføres både i forbindelse med midtvejsevalueringen og ved slutevalueringen, hvor den forudsatte effektanalyse også skal foretages. Metrica har også foretaget midtvejsevaluering af effekten af forsøget (se nederst på denne side).

Tilfredshedsundersøgelse i forsøg med mere ansvar til a-kasserne

I løbet af forsøget foretages løbende undersøgelse af dagpengemodtageres tilfredshed med deres kontaktforløb i og uden for forsøget. Undersøgelsen foretages via en digital spørgeskemaundersøgelse.

Formålet med tilfredshedsundersøgelsen er, at få et indblik i den oplevede tilfredshed med at placere ansvaret for en del af kontaktforløbet hos a-kasserne sammenholdt med normalindsatsen. For at få et nuanceret billede af borgernes oplevelse spørges der i undersøgelsen selvstændigt ind til de centrale dele af indsatsen herunder samtaler, tilbud og kurser samt motivation og selvvurderede jobmuligheder.

Aftalepartierne bag forsøget skal drøfte forsøgets resultater i slutningen af forsøgsperioden. Her vil tilfredshedsundersøgelsen indgå som en del af beslutningsgrundlaget sammen med resten af evalueringen af forsøget. Resultaterne af undersøgelsen kan findes i de evalueringer, Rambøll foretager af forsøget.

Privatlivspolitik og behandling af personoplysninger i forbindelse med undersøgelsen

Det er frivilligt for borgerne at besvare tilfredshedsundersøgelsen og borgernes personlige besvarelser deles ikke med borgernes a-kasser/jobcentre. Respondenter til forsøget kontaktes via mail, sms og e-boks. Data fra forsøget indgår i en årlig afrapportering om forsøget og i de samlede evalueringsrapporter. Læs mere nedenfor om hvordan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering behandler dine personoplysninger i forbindelse med denne spørgeskemaundersøgelse. 

Oplysning om behandling af personoplysninger (pdf) (nyt vindue)

Læs i øvrigt om STARs datapolitik her

Offentliggjorte evalueringer af forsøget

I løbet af forsøget offentliggør STAR én gang om året en samlet rapport for forsøget. Den første årsrapport er baseret på den løbende monitorering, tilfredshedsundersøgelser og a-kassernes halvårlige statusrapporter. 

1. årsrapport fra ”forsøg med mere ansvar til a-kasser”

Rambøll har udarbejdet midtvejsevaluering af a-kasseforsøget. Midtvejsevalueringen indeholder den årlige rapportering om forsøget jf. ovenfor og en kvalitativ praksisundersøgelse af forsøget.

Midtvejsevaluering af forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser 2022

Metrica har udarbejdet en midtvejsevaluering af effekterne i a-kasseforsøget.

Effektstudie af forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser

Rambøll har udarbejdet første del af slutevalueringen af a-kasseforsøget. Slutevalueringen indeholder den årlige rapportering om forsøget samt kvalitative casestudier.

Første del af slutevaluering af forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser 2023

Professorerne Michael Rosholm og Michael Svarer (Rosholm Econometrics Aps, tidligere Metrica) har udarbejdet anden del af slutevalueringen af a-kasseforsøget. Slutevalueringen viser beskæftigelseseffekterne af a-kasseforsøget.

Anden del af slutevaluering - Effektstudie af forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser

Sidst opdateret: 10-11-2023