Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om den regionale uddannelsespulje

Vi modtager jævnligt spørgsmål til den regionale uddannelsespulje, som kan være af generel interesse.

21-01-21

Nej, borgeren kan ikke genoptjene sin ret til ét kort kursus fra første ledighedsdag, som gælder som forsøg med den regionale uddannelsespulje i 2021. Fx har en person, der har benyttet sin ret til ét kort, erhvervsrettet kursus som ledig, og som efterfølgende er kommet i job, ikke igen ret til et kort kursus.

Det gælder specifikt for forsøget med ret til ét kort, erhvervsrettet kursus, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring, at retten gælder for ét kursus med relation til den samme arbejdsgiver og at der i den forbindelse bl.a. skal være tale om ordinær ansættelse af minimum 3 måneders varighed uden tilskud.

21-01-21

I hele 2021 er der to forsøg med den regionale uddannelsespulje, som giver ledige ret til korte erhvervsrettede kurser inden for puljen efter nærmere betingelser.

Det gælder for begge forsøg, at kommunernes udgifter til forløb igangsat efter forsøgsbestemmelserne afholdes under den regionale uddannelsespulje. Med andre ord er det den enkelte kommunes samlede tilsagn under den regionale pulje, der udgør et økonomisk loft for de to rettigheder såvel som øvrige forløb under den regionale uddannelsespulje.

Kommunerne kan efter vanlig praksis få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af korte erhvervsrettede kurser under puljen. De resterende 20 pct. overføres til budgetgaranterede udgifter, der ydes til kommunerne via regulering af bloktilskuddet.

21-01-21

Nej, der er ikke krav om, at kurset skal fremgå af en regional positivliste, hvis den ledige kan fremvise en arbejdsgivererklæring om ansættelse. Det er dog bl.a. et krav, at kurset skal være relevant for at kunne varetage jobbet og skal ligge ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren almindeligvis forudsættes at give.

21-01-21

Nej, der er ikke et generelt krav om at kunne fremvise en arbejdsgivererklæring under den regionale uddannelsespulje. Kravet om arbejdsgivererklæring gælder alene i de tilfælde, hvor den ledige påkalder sig sin ret til ét kort, erhvervsrettet kursus, eller hvor der bevilges et kursus i forbindelse med ansættelse ved fremvisning af en arbejdsgivererklæring.
I øvrige tilfælde kan jobcentret bevilge opkvalificering via den regionale uddannelsespulje efter vanlig praksis – og altså uden krav om en arbejdsgivererklæring.

21-01-21

Den geografiske opdeling af RAR-områderne fremgår af § 13 i bekendtgørelse nr. 1178 af 25. november 2019 om organisering og understøttelse af beskæftigelses-indsatsen m.v. og fremgår af følgende tabel:

Det betyder fx at et jobcenter på Fyn vil kunne bevilge opkvalificering fra positivlisten i RAR Fyn samt fra positivlisterne i de tilstødende RAR-områder Sjælland og Sydjylland.

RAR: Støder op til følgende RAR

Bornholm: Hovedstaden og Sjælland
Hovedstaden: Bornholm og Sjælland
Sjælland: Bornholm, Hovedstaden og Fyn
Fyn: Sjælland og Sydjylland
Sydjylland: Fyn, Vestjylland og Østjylland
Østjylland: Sydjylland, Vestjylland og Nordjylland
Vestjylland: Sydjylland, Østjylland og Nordjylland
Nordjylland: Vestjylland og Østjylland

21-01-21

Nej, målgruppen for den regionale uddannelsespulje er udvidet til alle ledige (undtaget fleksjobbere). Udgifterne til forløb for den udvidede målgruppe afholdes inden for kommunernes eksisterende bevilling under den regionale uddannelsespulje (tidligere alene for dagpengemodtagere).

21-01-21

Nej, den særskilte/supplerende regional uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere udløb planmæssigt den 31. december 2020. Kommunerne skal sendes aflægge regnskab for puljen 1. april 2021.

17-05-21

Forsøget med personers ret til tilbud om korte erhvervsrettede kurser gælder inden for den regionale uddannelsespulje. Det fremgår af § 7, stk. 1, i forsøgsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2166 af 21. december 2020 om forsøg på beskæftigelsesområdet med senere ændringer).

En person har dermed kun ret til tilbud om et kort erhvervsrettet kursus under den regionale uddannelsespulje, så længe der er midler inden for kommunens tilsagn/andel af puljen.

Jobcenteret kan derfor afslå at give tilbud om et kursus, som personen ønsker bevilget efter forsøgsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, hvis midlerne inden for kommunens tilsagn/andel af puljen for 2021 er opbrugt på bevillingstidspunktet. Personen har ikke ret til at se dokumentation for, at midlerne er brugt, fx i form af et regnskab.

Sidst opdateret: 17-05-2021