Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Den aktive indsats generelt

Sygedagpenge er en midlertidig ydelse. Blandt andet derfor er det vigtigt, at den sygemeldte får hjælp og støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Sygedagpenge er en midlertidig ydelse. Blandt andet derfor er det vigtigt, at den sygemeldte får hjælp og støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Jobcentret kan give sygemeldte aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det kan fremme arbejdsfastholdelse og en hurtigere tilbagevenden til arbejdet, jf sygedagpengelovens § 15 og § 15 a, stk. 1.

Jobcentrene har meget vide rammer for at give tilbud. Tilbuddene kan gives på ethvert tidspunkt i sygeperioden. Varigheden af tilbuddene fastsættes ud fra den sygemeldtes behov, der kan derfor være tale om varierende timetal over sygedagpengeperioden – eventuelt helt ned til en enkelt time om ugen i en periode.

Ethvert tilbud skal gives med henblik på, at den sygemeldte fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet, jf. § 22, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Hvis ikke tilbuddet bidrager hertil, kan det ikke gives inden for rammerne af denne lov.

Det vil ikke være relevant at give aktive tilbud til alle sygemeldte. I forhold til fx alvorligt syge mennesker vil det først skulle afklares, om en indsats er hensigtsmæssig eller mulig i forhold til den sygemeldtes helbredstilstand, og herefter om et aktivt tilbud vil bidrage til at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Der er to grupper, som jobcentret ikke kan give aktive tilbud. Den ene er borgere i visitationskategori 3. De er midlertidigt passive og er pr. definition fritaget fra tilbud, fordi de er for syge til at deltage. Den anden gruppe er sygemeldte med en klar diagnose, som er i et ansættelsesforhold, og som forventes fuldt raskmeldt inden for otte uger regnet fra opfølgningstidspunktet, jf. sygedagpengelovens § 15 a, stk. 3. Sygemeldte der er omfattet af standby-ordningen skal heller ikke have aktive tilbud.

Der er ikke noget krav i lovgivningen om, at jobcentret skal udarbejde en ressourceprofil, før der gives aktive tilbud til sygemeldte. Det er kun et krav, når kommunen skal træffe beslutning om revalidering, fleksjob og førtidspension.

En delvis raskmelding og gradvis tilbagevenden til jobbet går altid forud for aktive tilbud, jf. sygedagpengelovens § 15 a, stk. 2. Hvis den sygemeldte kan vende gradvist tilbage til arbejdet, kan der ikke iværksættes tilbud i form af vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik. Dog kan sådanne tilbud gives i kombination med en gradvis tilbagevenden til arbejdet, hvis tilbuddet understøtter en hurtigere tilbagevenden.

Sygemeldtes deltagelse i aktive tilbud

Kommunen kan give den sygemeldte aktive tilbud, som bl.a. er tilpasset den sygemeldtes helbredstilstand og ressourcer.

Om sygemeldtes deltagelse i aktive tilbud

Tilbud skal være beskæftigelsesrettede

For at være et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal tilbuddet være beskæftigelsesrettet.

Om beskæftigelsesrettede tilbud

Redskaber i forhold til nuværende arbejdsplads

Fasthold den sygemeldte i det hidtidige job – fx med redskaber som gradvis tilbagevenden, hjælpemidler, en mentor, personlig assistance og sygedagpengerefusion.

Om redskaber i forhold til nuværende arbejdsplads

Redskaber til at fremme tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Giv tilbud til sygemeldte, der ikke har eller er i stand til at varetage et job – fx i form af virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Om redskaber til at fremme tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Sidst opdateret: 15-09-2021